КАЖИ ЗДРАВЕЙ, НА ПАРИТЕ СИ СЕГА”,
провеждана от „Вива кредит” ООД
за периода от 01.12.2020 г. – 15.01.2021 г.
 
I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
1. Организатор на Промоцията е „Вива кредит” ООД, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 201995287, със седалище и адрес на управление: гр. София 1324, район р-н Люлин, ж.к. Люлин 7, бул. „Джавахарлал Неру“ No 28, бл. АТЦ "Силвър център", ет. 2,  офис 73Г, представлявано от Управителя Десислава Страхилова Димитрова.
2. Решението на „Вива Кредит” ООД за провеждане на Промоцията съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.
 
 
II. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА
1. Право на участие в промоцията  имат всички дееспособни физически лица, навършили 21 години, които в периода от 01.12.2020 г. до 15.01.2020 г.  включително, кандидатстват онлайн на интернет страницата на „Вива Кредит“ ООД и в същия период оналйн сключат в качеството си на Заемател, договор за предоставяне на паричен заем с „Вива кредит” ООД по продукта „ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ 14 за заемна сума /главница/ в размер от 100 лв. (сто лева) до 3 000 лв. (три хиляди лева), със срок на изплащане 11, 14, 18, 22, 26 или 30 двуседмични вноски, в зависимост от погасителния план, които  са си избрали да усвоят сумата по кредита по лична банкова сметка, и предоставят такaва в етапа на кандидатстване, и погасяват коректно (до падеж) съгласно договора за предоставяне на паричен заем.
2. При спазване на всички клаузи по индивидуално сключения договор и настоящите Общи условия, заемателят получава отстъпка в размер до 30% от размера на усвоената главница по индивидуалния договор за паричен заем, но не повече от сбора на последните три погасителни вноски по кредита, като отстъпката съгласно настоящата промоция не може да надвишава оскъпяването по кредита. В случай че отстъпката е на по-висока стойност, същата се редуцира до размера на оскъпяването.
3. Отстъпката се начислява по следния начин:
Размерът на отстъпката е до 30 % от усвоената главница, но не повече от сбора на последните три погасителни вноски  по кредита, в размера на всяка от които се включва главница и договорна лихва.
Отстъпката се приспада от последните три погасителни вноски. В случай, че клиентът се е възползвал от доброволната услуга по експресно разглеждане на заявката за кредит и/или му е начислена неустойка за неосигурено обезпечение, които са разпределени по вноските по кредита, то отстъпката се приспада от последните три вноски по кредита пропорционално в следната последователност:
  1. Договорна лихва;
  2. Неустойка за неосигурен поръчител/гаранция, ако е начислена такава;
  3. Такса експресно разглеждане, ако е избрал такава услуга и му е начислена такса за експресно разгелждане на заявката.
Във всички случай отстъпката не може да надвишава размера на общото оскъпяване по кредита.
           
ТИПИЧЕН ПРИМЕР:
  1. По договор за предоставяне на паричен заем от 1000 лева, със срок на погасяване 30 двуседмични вноски, сключен при условията на промоцията, без заявена такса експресно разглеждане на документи, в случай че Заемателят е изпълнил задължението си по чл. 4 от договора да предостави обезпечение в тридневен срок от сключване на договора за паричен заем, същият се задължава да върне заемната сума на 30 двуседмични погасителни вноски, от които от 1 до 27 вноска са в размер на 41.94  лв., при ГПР 49,37% и ГЛП 40,32%, а по последните три вноски размерите на ГПР – 0.00%  и ГЛП – 0.00% и не се дължат суми. В този случай общата сума за погасяване на кредита е в размер на 1132,38  лв. (хиляда сто тридесет и два лева и тридесет и осем стотинки), вместо 1258,20 (хиляда двеста петдесет и осем лева и двадесет стотинки), при условие че Заемателят изпълни всички условия по договора за предоставяне на паричен заем.
  2. По договор за предоставяне на паричен заем от 1000 лева, със срок на погасяване 30 двуседмични вноски, сключен при условията на промоцията, със заявена такса експресно разглеждане на документи и в случай че Заемателят е изпълнил задължението си по чл. 4 от договора да предостави обезпечение в тридневен срок от сключване на договора за паричен заем, същият се задължава да върне заемната сума на 30 двуседмични погасителни вноски, от които от 1 до 27 вноска са в размер на 62,90  лв., при ГПР 49,37% и ГЛП 40,32%, а размерът на всяка от последните три погасителни вноски ще е 20,96 лв.  при ГПР – 0.00%  и ГЛП – 0.00%. В този случай  отстъпката е в размер на 125, 82 лв. от оскъпяването по кредита като общата сума за погасяване на кредита ще е в размер на 1761,18 лв. (хиляда седемстотин шестдесет и един лева и осемнадесет стотинки), вместо 1887 лв. (хиляда осемстотин осемдесет и седем лева), при условие че Заемателят изпълни всички условия по договора за предоставяне на паричен заем.
  3. По договор за предоставяне на паричен заем от 1000 лева, със срок на погасяване 30 двуседмични вноски, сключен при условията на промоцията, не е заявлил такса експресно разглеждане на документи и в случай че Заемателят не е изпълнил задължението си по чл. 4 от договора да предостави обезпечение в тридневен срок от сключване на договора за паричен заем, същият се задължава да върне заемната сума на 30 двуседмични погасителни вноски, от които от 1 до 27 вноска са в размер на 55,92  лв., при ГПР 49,37% и ГЛП 40,32%, а размерът на всяка от последните три погасителни вноски ще е 13,98 лв.  при ГПР – 0.00%  и ГЛП – 0.00%. В този случай  отстъпката е в размер на 125, 82 лв. от оскъпяването по кредита като общата сума за погасяване на кредита ще е в размер на 1551,78 лв. (хиляда петстотин петдесет и един лева и седемдесет и осем стотинки), вместо 1677,60 лв. (хиляда шестотин седемдест и седем лева и шестдесет стотинки), при условие че Заемателят изпълни всички условия по договора за предоставяне на паричен заем.
  4. По договор за предоставяне на паричен заем от 1000 лева, със срок на погасяване 30 двуседмични вноски, сключен при условията на промоцията, със заявена такса експресно разглеждане на документи и в случай че Заемателят не е изпълнил задължението си по чл. 4 от договора да предостави обезпечение в тридневен срок от сключване на договора за паричен заем, същият се задължава да върне заемната сума на 30 двуседмични погасителни вноски, от които от 1 до 27 вноска са в размер на 76,88  лв., при ГПР 49,37% и ГЛП 40,32%, а размерът на всяка от последните три погасителни вноски ще е 34,94 лв.  при ГПР – 0.00%  и ГЛП – 0.00%. В този случай  отстъпката е в размер на 125, 82 лв. от оскъпяването по кредита като общата сума за погасяване на кредита ще е в размер на 2180,58 лв. (две хиляди сто и осемдесет лева и петдесет и осем стотинки), вместо 2306,40 лв. (две хиляди триста и шест лева и четиридесет стотинки), при условие че Заемателят изпълни всички условия по договора за предоставяне на паричен заем.
4. Годишният лихвен процент (ГЛП), годишният процент на разходите (ГПР) са такива, каквито са посочени в договора за паричен заем, като за последните три погасителни вноски ГПР и ГЛП са 0,00%.
 
5. Въпреки наличието на промоционални условия, за Заемателя не отпада задължението по чл. 4 от сключения договор за кредит да предостави обезпечение под формата на поръчител или банкова гаранция, като в случай, че такова не бъде предоставено, му се начислява предвидената в договора неустойка за неизпълнение на договорно задължение.
 
III. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
1. Периодът, в който потребител, изпълнил условията за участие ще може да се възползва от Промоцията, започва на 01.12.2020 г. и продължава до 15.01.2021 г., освен ако не са налице промени, съгласно т. IX и т. X, т.1. 15.01.2021 г. е последният ден, в който потребителите могат да се възползват от Промоцията и е обвързващ за Дружеството.
 
IV. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА
1. Територията  на Република България.
 
V. ДРУГИ УСЛОВИЯ
1. За повече информация по отношение на договорите за паричен заем, чието сключване дава право на участие в промоцията по кредитния продукт на Дружеството ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ може да посетите търговските обекти на „Вива кредит“ ООД, както и тези на партньорите на „Вива кредит“ ООД, да се обадите на телефон: 0700 45 245 (без допълнително таксуване, съобразно индивидуалния тарифен план на абоната), както и да посетите интернет страницата на Дружеството, а именно: www.vivacredit.bg.
2. Не се изисква изрично волеизявление от страна на участника, за да придобие същият право на участие в Промоцията, но за да се възползва от нея той следва да е изпълнил всички условия, описани в настоящите Общи условия. От друга страна, всеки участник има право да откаже да се възползва от Промоцията чрез изрично волеизявление, представено на място в търговските обекти на Дружеството или на посочените партньори и на адреса на управление, посочен по т. I по-горе и да се възползва от стандартните условия за сключване на Договор за предоставяне на паричен заем ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ.
3. Всеки участник следва да има местожителство на територията на Република България.
4. В Промоцията нямат право да участват служители на „Вива Кредит” ООД и на всички партньори на Дружеството и техните роднини по права линия без ограничения.
5. В Промоцията имат право да участват НОВИ и досегашни клиенти на „Вива кредит“ ООД. Под „нови“ клиенти следва да се разбира такива, които никога не са ползвали продуктите на Дружеството.
6. „Вива кредит“ ООД си запазва правото одобрението за отпускане на кредит по настоящата промоция да се извършва по преценка на негови компетентни служители, като не всеки кандидатствал получава такова.
 
VI. ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
1. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на промоцията на интернет страницата на Дружеството на адрес www.vivacredit.bg, както и в търговските обекти на посочените по-горе партньори, където всеки заинтересован може да се запознае с тях или да постави въпросите си.
 
VII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
1. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в промоцията. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Промоцията при нарушаване, на което и да било от условията по нея или което направи опит чрез измама да се възползва от нея.
2. Ако Заемателят не погаси коректно (до падеж) всяка погасителна вноска съгласно договора за предоставяне на паричен заем, ЗАГУБВА ПРАВОТО СИ на участие в настоящата промоция, не получава посочената отстъпка и се задължава да заплати размера и на последните погасителна вноска.
3. Заемател, който се откаже от сключения договор за паричен заем или погаси предсрочно задължението си по договора за паричен заем, ЗАГУБВА ПРАВОТО СИ на участие в настоящата промоция и няма право на отстъпка.
 
VIII. ЛИЧНИ ДАННИ
1. Промоцията се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). Личните данни  на физическите лица се обработват от Дружеството за целите и на основанията, оповестени в Политика за защита на личните данни на „ВИВА КРЕДИТ“ ООД, достъпна на уеб сайт: https:vivacredit.bg/politika-za-zashtita-na-lichnite--danni и при съблюдаване на всички необходими технически и организационни мерки, които гарантират тяхната защита.
 
IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел VI. Публичност на Промоцията, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.
 
X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата Промоция, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VI. Публичност на Промоцията.
2. Всеки участник в промоцията може да отиде на място във всеки един от офисите на „Вива Кредит“ ООД, или да позвъни на номер 0700 45 245 (без допълнително таксуване, съобразно индивидуалния тарифен план на абоната), където ще получи необходимата му допълнителна информация, свързана с промоцията.
3. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Промоцията се решава по взаимна уговорка. Във всеки един момент заемател, участник в промоцията, има право да подаде сигнал или жалба до адреса на управление на „Вива кредит“ ООД, посочен в т. 1 по-горе, в случай, че счита че правата му по настоящата промоция са нарушени.
4. Настоящите условия са приети и одобрени от Управителя на Дружеството.