ОБЩИ УСЛОВИЯ

На промоционална кампания „ИГРАЙ ЗА 1 ОТ 2023 НАГРАДИ“,

провеждана от „ВИВА КРЕДИТ” АД

в периода от 07.09.2023 г. – 04.11.2023 г.

 

I.                 ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1. Организатор на Промоцията е „Вива кредит” АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 207343548, със седалище и адрес на управление: гр. София 1324, район р-н Люлин, ж.к. Люлин 7, бул. Джавахарлал Неру No 28, бл. АТЦ "Силвър център", ет. 2,  офис 73Г, представлявано от Изпълнителния директор Свилен Петков Петков.

2. Решението на „Вива Кредит” АД за провеждане на Промоцията съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

 

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И СЪЩНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
3. Периодът, в който потребител, изпълнил условията за участие, ще може да се възползва от Промоцията, започва на 07.09.2023 г. и ще продължи до 04.11.2023 г. – включително, освен ако не са налице промени, съгласно т. 26 или т. 28.

04.11.2023 г. е последният ден, в който потребителите могат да се възползват от Промоцията и е обвързващ за Дружеството.

4. С участието си в Промоцията, всеки участник има възможността да спечели 1 брой награда, съгласно Раздел V  от настоящите Общи условия.


III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА
5. Промоцията се провежда на територията на Република България.


IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
6. Право на участие в Промоцията придобива автоматично всяко дееспособно физическо лице, навършило 21 години /Участник/, което  в периода от 07.09.2023 г. до 04.11.2023 г. включително кандидатства и сключи в качеството си на Заемател, Договор за паричен заем с „Вива Кредит” АД и усвои заем със заемна сума в размер над 300 лева и период на изплащане повече от 1 вноска. Лицето, придобило право на участие в Промоцията, ще бъде наричано в настоящите Общи условия „Участник“.

7.  За повече информация относно договорите за паричен заем, чието сключване дава право на участие в промоцията по кредитните продукти на Дружеството, може да посетите всеки от търговските обекти на „Вива Кредит“ АД или да се обадите на телефон: 0700 45 245 (без допълнително таксуване, съобразно индивидуалния тарифен план на абоната), както и да посетите интернет страницата на Дружеството, а именно:  https://vivacredit.bg/. Параметрите и условията по паричния заем се посочват в сключения между Заемателя /Участника/ и Дружеството Договор за паричен заем, както и в предоставения Стандартен европейски формуляр (СЕФ).

8. При сключване на договор за паричен заем не се изисква изрично волеизявление от страна на Участника, за да придобие същият право на участие в настоящата промоция. От друга страна, всеки Участник има право да откаже да се възползва от Промоцията чрез изрично волеизявление, представено на място в офисите на Дружеството в страната или на адреса му на управление, посочен по т. 1 по-горе.

9. В случай, че участникът не се откаже от участие в промоцията по реда на т. 8 от настоящите Общи Условия,   се счита за приел Общите Условия и  информиран, че инициал от първа буква от собствено име и цяло име на фамилия,, и номер на сключен договор за паричен заем с Дружеството, в случай, че е изтеглен в качеството си на печеливш, ще бъдат публикувани на  www.vivacredit.bg в секция „Новини“. Съгласяването с настоящите Общи Условия се счита за конклудентни действия за обработката на посочените по-горе лични данни за целта на провеждането на Промоцията и обявяването на печелившите участници.

10. Всеки Участник следва да има постоянен и/или настоящ адрес на територията на Република България.

11. В Промоцията нямат право да участват служители на „Вива Кредит” АД и на всички партньори на Дружеството и техните роднини по права линия без ограничения. „Вива кредит“ АД си запазва правото да изключва без предупреждение участници в Промоцията, които нарушават Общите условия на промоцията, или които във връзка с участието си в промоцията нарушават действащото законодателство.

 

V. НАГРАДИ ОТ ПРОМОЦИЯТА
12. Наградите от Промоцията са общо 2023 броя, от които 3 бр. Лаптоп , 50 бр. VR очила, 1970 бр. флаш памет.

13. Тегленето на наградите ще се извърши на случаен принцип, посредством уеб базиран софтуер, заложен в системата на Организатора, като ще бъдат изтеглени номерата и датите на сключване на договорите за паричен заем, сключени от участниците и „Вива Кредит“ АД в срока на „Играй за 1 от 2023 награди“

14.Тегленето на наградите ще бъде както следва:

22.09.2023 г. – 1 бр. лаптоп, 16 бр. VR очила 

29.09.2023 г. – 500 бр. флаш памет  
06.10.2023 г. – 500 бр. флаш памет

13.10.2023 г. – 500 бр. флаш памет

20.10.2023 г. – 1 бр. лаптоп, 16 бр. VR очила

27.10.2023 г. – 470 бр. флаш памет

06.11.2023 г. – 1 бр. лаптоп, 18 бр. VR очила

 

15. Едно лице може да участва в  тегленето за спечелване на един брой награда в зависимост от датата, на която е сключил договора за паричен заем и при условие, че тя е в рамките на промоционалния период (07.09.2023 г. – 04.11.2023 г.).

16. След изтегляне на печелившите участници, техните  инициал от първа буква от собствено име и цяло име на фамилия, и номер на сключен договор за паричен заем с Дружеството ще бъдат публикувани на  следния електронен адрес: www.vivacredit.bg в секция „Новини “.

17. Всеки печеливш от Промоцията ще получи SMS уведомление и/или ще бъде потърсен от представител на Организатора, за да бъде уведомен за спечелената награда, на телефонния номер, който е предоставил в предложението за сключване на договор за паричен заем. В случай че представителят на Дружеството не успее да се свърже с печелившия Участник и същият не потърси до 08.12.2023 г. наградата си, тя остава за Дружеството и той губи правото си да я получи.

 

18. Получаването на наградата от печеливш Участник се извършва всеки работен ден от 09.00 часа до 18.00 часа  в срок до  08.12.2023 г.  в удобен за участника офис, след уточнение с Организатора. В случай, че участникът заяви, че желае да получи наградата си до адрес, посочен от него, всички разходи, свързани с получаването на наградата и връщането на подписан Приемо-предавателен протокол към организатора са за негова сметка. Ако Участникът не се яви да получи наградата си от офиса на Организатора до 17.11.2023 г. и не е уговорил получаване до посочен от него адрес в посочения срок, той губи правото си да получи наградата на по-късен етап.

19. Получаването на първите награди може да стане след 26 септември 2023 г.

20. Легитимацията при получаване на наградите се извършва чрез представяне на документ за самоличност.

21.Фактическото предаване на наградата по т. 12 от настоящите Общи условия на съответния печеливш Участник се извършва посредством приемо-предавателен протокол.   

22. Наградите са закупени от Организатора от търговец на техника. Те са произведени съгласно посоченото върху тях и придружаващите ги документи.

NB!!! Всеки спечелил участник следва да се запознае с Инструкции за употреба на наградата. Дружеството не носи отговорност, нито към него могат да бъдат насочвани претенции по повод употребата на наградата. Всяка от наградите  се предава заедно с придружаващата я гаранционна карта и инструкции за употреба или други документи, в случай че е придружена от такива.

 

VI. ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
23. Настоящите  Общи условия ще бъдат публично оповестени и достъпни в срок до 30.11.2023 г. включително на Интернет страницата на Дружеството на адрес www.vivacredit.bg, където всеки заинтересован следва  да се запознае с тях. Настоящите Общи условия ще са налични и във всички офиси на Дружеството.

24. Печелившите Участници в Промоцията могат да бъдат помолени да участват в промоционални събития и публикации в медиите, както и да бъдат фотографирани. Печелившите Участници имат правото да откажат, като отказът им няма да доведе до загубване на правото им да получат наградата или на друго тяхно право съгласно настоящите Общи условия и условията на договора за паричен заем.


VII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
25. Всеки от Участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в Промоцията. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Промоцията при нарушаване на което и да било от условия по нея или което направи опит чрез измама или предоставяне на неверни данни да получи награда.

26. Участник, който е упражнил правото си на отказ от договора за паричен заем съгласно чл. 29 от Закона за потребителския кредит или е погасил  кредита си предсрочно в рамките на периода на Промоцията, губи правото си да участва в последващи тегления, които се състоят след датата на извършване на отказа.


VIII. ЛИЧНИ ДАННИ
27. Промоцията се провежда при спазване изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни. За целите на провеждане на Промоцията, определяне на печелившите Участници и предоставянето на наградите е необходимо извършването на обработка на лични данни на Участниците. Участниците са информирани за правата, които имат съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни при подписване на договора за паричен заем и прилежащата му документация. Подробна информация за правата на участниците като субекти на личните данни е налична и на адрес https://vivacredit.bg/politika-za-zashtita-na-lichnite--danni  Всеки Участник може да се свърже с Длъжностното лице по защита на данните на Организатора във връзка с упражняване на права, свързани с личните му/й данни на имейл dpo@vivacredit.bg,

Компанията обработва лични данни в изпълнение на българското и европейско законодателство, приложимо в областта на защитата на личните данни


IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
28. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел VI. Публичност на Промоцията, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.


X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
29. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите Общи условия, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VI. Публичност на Промоцията.

30. Всеки участник в Промоцията може да отиде на място в офис на Организатора или да позвъни на номер 0700 45 245 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване), където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Промоцията.

31. Всяка една промяна на сроковете за теглене и предоставянето на наградите от настоящата Промоция, ще бъде надлежно публикувана на официалната Интернет страница на Дружеството: www.vivacredit.bg, раздел „Новини“.

32. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и Участниците в Промоцията се решава по взаимна уговорка. Във всеки един момент заемател, участник в промоцията, има право да подаде сигнал или жалба до адреса на управление на „Вива кредит“ АД, посочен в т. 1 по-горе, в случай, че счита че правата му по настоящата Промоция са нарушени.

33. Организаторът няма задължение да уведомява по какъвто и да е начин неспечелилите Участници в Промоцията.

34. Организаторът на Кампанията не носи отговорност за заплащане на данъчни задължения, свързани с предлаганите награди, освен ако в нормативен акт е предвидено задължение за Организатора да начисли съответния данък и да го внесе за сметка на съответния Печеливш участник.

35. Настоящите условия са приети и одобрени от

 

 

 

Изп. Директор на Дружеството.