"ОТСТЪПКА В РАЗМЕР ДО 300 ЛВ.", провеждана от „Вива кредит” ООД за периода от 16.09 – 25.09.2020 г.

I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
1. Организатор на Промоцията е „Вива кредит” ООД, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 201995287, със седалище и адрес на управление: гр. София 1324, район р-н Люлин, ж.к. Люлин 7, бул. „Джавахарлал Неру“ No 28, бл. АТЦ "Силвър център", ет. 2, офис 73Г, представлявано от Управителя Десислава Страхилова Димитрова.
2. Решението на „Вива Кредит” ООД за провеждане на Промоцията съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.
II. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА
  1. Право на участие в промоцията придобиват автоматично всички дееспособни физически лица, навършили 21 години, които в периода от 16.09 – 25.09.2020 г. включително, кандидатстват за кредит с ПРОМО КОД 222 и в същия период сключат в качеството си на Заемател договор за предоставяне на паричен заем с „Вива кредит” ООД „ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ 14 и 30“ за заемна сума /главница/ в размер от 400 лв. (четиристотин лева) до 3 000 лв. (три хиляди лева), със срок на изплащане 7, 11, 14, 18, 22, 26 или 30 двуседмични вноски или 3, 5, 7, 9, 12 и 15 месечни вноски, в зависимост от погасителния план, който са си избрали, и погасяват коректно (до падеж) съгласно договора за предоставяне на паричен заем.
  2. За избягване на всякакво съмнение уточняваме, че въпреки наличието на промоционални условия, за Заемателя не отпада задължението по чл. 4 от сключения договор за паричен заем да предостави обезпечение под формата на поръчител или банкова гаранция в тридневен срок от сключването на договора за паричен заем. Това задължение следва да бъде спазено от страна на Заемателя. като в случай че такова не бъде предоставено, му се начислява предвидената в договора неустойка за неизпълнение на договорно задължение.
  3. В случай че Заемателят е избрал да се ползва от допълнителната услуга за експресно разглеждане на заявка за отпускане на заем, се начислява таксата, предвидена за тази услуга и уговорена в договора за паричен заем, която обаче не се дължи и не се заплаща, в случай че главницата бъде върната в срока по т. 1.1. по-горе. Точните стойности на ГЛП и ГПР при не промоционални условия са изрично посочени в индивидуалния договор за паричен заем.
4. При спазване на всички клаузи по индивидуално сключения договор и настоящите Общи условия, заемателят получава отстъпка от общия размер на задължението си по кредита, в размер, както следва:
ОТСТЪПКА В ЛВ. ПО ПРОДУКТ „ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ“, ПЛАТИМ НА ДВУСЕДМИЧНИ ВНОСКИ
Главница (в лв.)/ Брой вноски
7
11
14
18
22
26
30
400
25.18
38.13
40.00
40.00
40.00
500
31.51
47.69
50.00
50.00
50.00
50.00
600
37.77
57.25
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
700
44.10
66.81
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
800
50.36
76.37
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
900
56.69
85.93
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
1000
63.02
95.38
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
1100
104.94
110.00
110.00
110.00
110.00
110.00
1200
114.50
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
1300
124.06
130.00
130.00
130.00
130.00
130.00
1400
133.62
140.00
140.00
140.00
140.00
140.00
1500
143.18
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
1600
160.00
160.00
160.00
160.00
160.00
1700
170.00
170.00
170.00
170.00
170.00
1800
180.00
180.00
180.00
180.00
180.00
1900
190.00
190.00
190.00
190.00
190.00
2000
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
2100
210.00
210.00
210.00
210.00
2200
220.00
220.00
220.00
220.00
2300
230.00
230.00
230.00
230.00
2400
240.00
240.00
240.00
240.00
2500
250.00
250.00
250.00
250.00
2600
260.00
260.00
260.00
2700
270.00
270.00
270.00
2800
280.00
280.00
280.00
2900
290.00
290.00
290.00
3000
300.00
300.00
300.00
ПРОМОЦИОНАЛЕН ГПР ПО ПРОДУКТ „ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ“, ПЛАТИМ НА ДВУСЕДМИЧНИ ВНОСКИ /ГПР за промо вноската/вноските
Главница в лв./Брой вноски
7
11
14
18
22
26
30
400
0.00%
0.00%
7.28%
15.60%
21.38%
500
0.00%
0.00%
7.25%
15.60%
21.38%
25.52%
600
0.00%
0.00%
7.23%
15.60%
21.38%
25.60%
28.74%
700
0.00%
0.00%
7.22%
15.60%
21.38%
25.57%
28.80%
800
0.00%
0.00%
7.21%
15.60%
21.38%
25.55%
28.77%
900
0.00%
0.00%
7.20%
15.60%
21.38%
25.60%
28.81%
1000
0.00%
0.00%
7.20%
15.60%
21.38%
25.58%
28.78%
1100
0.00%
7.19%
15.60%
21.38%
25.57%
28.76%
1200
0.00%
7.23%
15.60%
21.38%
25.55%
28.79%
1300
0.00%
7.23%
15.60%
21.38%
25.59%
28.77%
1400
0.00%
7.22%
15.60%
21.38%
25.57%
28.80%
1500
0.00%
7.22%
15.56%
21.34%
25.56%
28.78%
1600
7.21%
15.56%
21.34%
25.59%
28.77%
1700
7.21%
15.57%
21.34%
25.58%
28.79%
1800
7.20%
15.57%
21.34%
25.57%
28.78%
1900
7.20%
15.57%
21.35%
25.56%
28.80%
2000
7.22%
15.57%
21.35%
25.58%
28.78%
2100
15.57%
21.35%
25.57%
28.77%
2200
15.57%
21.35%
25.57%
28.79%
2300
15.57%
21.35%
25.59%
28.78%
2400
15.58%
21.35%
25.58%
28.77%
2500
15.58%
21.35%
25.57%
28.78%
2600
21.35%
25.56%
28.77%
2700
21.36%
25.58%
28.79%
2800
21.36%
25.57%
28.78%
2900
21.36%
25.57%
28.77%
3000
21.36%
25.58%
28.78%
ПРОМОЦИОНАЛЕН ГЛП ПО ПРОДУКТ „ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ“, ПЛАТИМ НА ДВУСЕДМИЧНИ ВНОСКИ /ГЛП за промо вноската/вноските
Главница в лв./Брой вноски
7
11
14
18
22
26
30
400
0.00%
0.00%
7.01%
14.50%
19.39%
500
0.00%
0.00%
6.99%
14.50%
19.39%
22.77%
600
0.00%
0.00%
6.97%
14.50%
19.39%
22.83%
25.32%
700
0.00%
0.00%
6.96%
14.50%
19.39%
22.81%
25.36%
800
0.00%
0.00%
6.95%
14.50%
19.39%
22.79%
25.34%
900
0.00%
0.00%
6.95%
14.50%
19.39%
22.83%
25.37%
1000
0.00%
0.00%
6.94%
14.50%
19.39%
22.82%
25.35%
1100
0.00%
6.94%
14.50%
19.39%
22.80%
25.33%
1200
0.00%
6.97%
14.50%
19.39%
22.79%
25.36%
1300
0.00%
6.97%
14.50%
19.39%
22.82%
25.34%
1400
0.00%
6.96%
14.50%
19.39%
22.81%
25.36%
1500
0.00%
6.96%
14.46%
19.36%
22.80%
25.35%
1600
6.95%
14.47%
19.36%
22.82%
25.34%
1700
6.95%
14.47%
19.36%
22.81%
25.36%
1800
6.95%
14.47%
19.37%
22.81%
25.34%
1900
6.94%
14.47%
19.37%
22.80%
25.36%
2000
6.97%
14.47%
19.37%
22.82%
25.35%
2100
14.47%
19.37%
22.81%
25.34%
2200
14.47%
19.37%
22.80%
25.35%
2300
14.48%
19.37%
22.82%
25.35%
2400
14.48%
19.37%
22.81%
25.34%
2500
14.48%
19.37%
22.81%
25.35%
2600
19.37%
22.80%
25.34%
2700
19.37%
22.81%
25.35%
2800
19.37%
22.81%
25.35%
2900
19.38%
22.81%
25.34%
3000
19.38%
22.82%
25.35%
ОТСТЪПКА В ЛВ. ПО ПРОДУКТ „ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ“, ПЛАТИМ НА МЕСЕЧНИ ВНОСКИ
Главница (в лв./Брой вноски
3
5
7
9
12
15
400
27.17
40.00
40.00
40.00
500
33.97
50.00
50.00
50.00
600
40.77
60.00
60.00
60.00
60.00
700
47.57
70.00
70.00
70.00
70.00
800
54.34
80.00
80.00
80.00
80.00
900
61.14
90.00
90.00
90.00
90.00
1000
67.94
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
1100
110.00
110.00
110.00
110.00
110.00
1200
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
1300
130.00
130.00
130.00
130.00
130.00
1400
140.00
140.00
140.00
140.00
140.00
1500
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
1600
160.00
160.00
160.00
160.00
1700
170.00
170.00
170.00
170.00
1800
180.00
180.00
180.00
180.00
1900
190.00
190.00
190.00
190.00
2000
200.00
200.00
200.00
200.00
2100
210.00
210.00
210.00
2200
220.00
220.00
220.00
2300
230.00
230.00
230.00
2400
240.00
240.00
240.00
2500
250.00
250.00
250.00
2600
260.00
260.00
2700
270.00
270.00
2800
280.00
280.00
2900
290.00
290.00
3000
300.00
300.00
ПРОМОЦИОНАЛЕН ГПР ПО ПРОДУКТ „ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ“, ПЛАТИМ НА МЕСЕЧНИ ВНОСКИ/ГПР за промо вноската/вноските
Главница в лв./брой вноски
3
5
7
9
12
15
400
0.00%
1.22%
12.37%
19.56%
500
0.00%
1.22%
12.37%
19.56%
600
0.00%
1.22%
12.33%
19.56%
26.57%
700
0.00%
1.22%
12.34%
19.56%
26.55%
800
0.00%
1.22%
12.34%
19.56%
26.58%
900
0.00%
1.22%
12.35%
19.56%
26.57%
1000
0.00%
1.22%
12.35%
19.56%
26.56%
31.10%
1100
1.22%
12.35%
19.56%
26.57%
31.11%
1200
1.22%
12.35%
19.56%
26.57%
31.12%
1300
1.24%
12.35%
19.56%
26.56%
31.11%
1400
1.24%
12.35%
19.56%
26.57%
31.11%
1500
1.24%
12.36%
19.56%
26.57%
31.10%
1600
12.36%
19.56%
26.56%
31.11%
1700
12.34%
19.56%
26.57%
31.12%
1800
12.35%
19.56%
26.57%
31.11%
1900
12.35%
19.56%
26.56%
31.11%
2000
12.35%
19.56%
26.57%
31.12%
2100
19.56%
26.57%
31.11%
2200
19.56%
26.56%
31.11%
2300
19.56%
26.57%
31.11%
2400
19.56%
26.57%
31.11%
2500
19.56%
26.56%
31.11%
2600
26.57%
31.11%
2700
26.57%
31.11%
2800
26.56%
31.11%
2900
26.57%
31.11%
3000
26.57%
31.11%
ПРОМОЦИОНАЛЕН ГЛП ПО ПРОДУКТ „ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ“, ПЛАТИМ НА МЕСЕЧНИ ВНОСКИ/ГПР за промо вноската/вноските
Главница в лв./брой вноски
3
5
7
9
12
15
400
0.00%
1.20%
11.56%
17.75%
500
0.00%
1.20%
11.56%
17.75%
600
0.00%
1.20%
11.52%
17.75%
23.46%
700
0.00%
1.20%
11.53%
17.75%
23.45%
800
0.00%
1.20%
11.53%
17.75%
23.47%
900
0.00%
1.20%
11.54%
17.75%
23.46%
1000
0.00%
1.20%
11.54%
17.75%
23.46%
27.01%
1100
1.20%
11.54%
17.75%
23.47%
27.02%
1200
1.20%
11.54%
17.75%
23.46%
27.02%
1300
1.21%
11.54%
17.75%
23.46%
27.01%
1400
1.21%
11.54%
17.75%
23.47%
27.02%
1500
1.21%
11.55%
17.75%
23.46%
27.01%
1600
11.55%
17.75%
23.46%
27.01%
1700
11.53%
17.75%
23.47%
27.02%
1800
11.54%
17.75%
23.46%
27.01%
1900
11.54%
17.75%
23.46%
27.02%
2000
11.54%
17.75%
23.47%
27.02%
2100
17.75%
23.46%
27.01%
2200
17.75%
23.46%
27.02%
2300
17.75%
23.47%
27.01%
2400
17.75%
23.46%
27.01%
2500
17.75%
23.46%
27.02%
2600
23.47%
27.01%
2700
23.46%
27.02%
2800
23.46%
27.02%
2900
23.47%
27.01%
3000
23.46%
27.02%
5. Общият размер на всички плащания по кредита е съгласно посоченото в индивидуалния договор за паричен заем минус отстъпката, посочена в настоящите Общи условия.
6. Отстъпката се начислява по следния начин: Ако размерът на отстъпката е по-малък от размера на последната погасителна вноска, отстъпката се приспада от последната погасителна вноска. Ако отстъпката е в размер по-голям от този на последната погасителна вноска, отстъпката се разделя на две равни части и се приспада от последните две погасителни вноски, а именно: едната част от отстъпката се изважда от размера на предпоследна погасителна вноска и същата се заплаща в намален размер (предпоследна вноска минус половината от отстъпката) и последната погасителна вноска също се заплаща в намален размер (последна вноска минус другата половина от отстъпката).Отстъпкатасъгласно настоящата промоция не може да надвишава оскъпяването по кредита. В случай че отстъпката е на по-висока стойност, същата се редуцира до размера на оскъпяването.
7. ТИПИЧЕН ПРИМЕР:
По договор за предоставяне на паричен заем от 1500 лева, със срок на погасяване 22 седмици, сключен при условията на промоцията, без заявена такса експресно разглеждане на документи, в случай че Заемателят е изпълнил задължението си по чл. 4 от договора да предостави обезпечение в тридневен срок от сключване на договора за паричен заем, същият се задължава да върне заемната сума на 11 двуседмични погасителни вноски, от които първите 10 погасителни вноски в размер на 149,38 лв. и последната (единадесета) погасителна вноска в размер на 6,20 лв. (шест лева и двадесет стотинки) вместо 149,38 лв. (сто четиридесет и девет лева и тридесет и осем стотинки), при ГПР – 0.00% и ГЛП – 0.00%. В този случай общата сума за погасяване на кредита е в размер на 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева и нула стотинки), вместо 1643,18 лв. (хиляда шестстотин четиридесет и три лева и осемнадесет стотинки), при условие че Заемателят изпълни всички условия по договора за предоставяне на паричен заем.
По договор за предоставяне на паричен заем от 1500 лева, със срок на погасяване от 22 седмици, със заявена допълнителна услуга по експресно разглеждане на заявка за отпускане на заем, сключен при условията на промоцията, в случай че Заемателят е изпълнил задължението си по чл. 4 от договора да предостави обезпечение в три дневен срок от сключване на договора за паричен заем, същият се задължава да върне заемната сума на 11 погасителни вноски, от които 10 погасителни вноски в размер на 192,72 лв. (сто деветдесет и два лева и седемдесет и две стотинки) всяка и заплаща последната погасителна вноска в размер на 49,54 (четиридесет и девет лева и петдесет и четири стотинки), при ГПР – 0,00% и ГФЛП – 0,00%. В този случай общата сума за погасяване на кредита е в размер на 1 976,74 лв. (хиляда деветстотин седемдесет и шест лева и седемдесет и четири стотинки), вместо 2119,92 лв. (две хиляди сто и деветнадесет лева и деветдесет и две стотинки), при условие че Заемателят изпълни всички условия по договора за предоставяне на паричен заем.
В случай че Заемателят не е заявил такса експресно разглеждане на документи и не е изпълнил задължението си по чл. 4 от договора да предостави обезпечение в три дневен срок от сключване на договора за паричен заем, Заемателят се задължава да върне заемната сума на 11 погасителни вноски, от които 10 погасителни вноски в размер на 178.28 лв. (сто седемдесет и осем лева и двадесет и осем стотинки) всяка и заплаща последната погасителна вноска в размер на 35,10 лв. (тридесет и пет лева и десет стотинки), вместо 178, 28 лв. (сто седемдесет и осем лева и двадесет и осем стотинки) всяка, при ГПР – 0.00% и ГЛП – 0.00%. В този случай общата сума за погасяване на кредита е 1817,90 лв. (хиляда осемстотин и седемнадесет лева и деветдесет стотинки), вместо 1961,08 лв. (хиляда деветстотин шестдесет и един лева и осем стотинки), при условие че Заемателят изпълни всички условия по договора за предоставяне на паричен заем.
В случай че Заемателят не е изпълнил задължението си по чл. 4 от договора да предостави обезпечение в три дневен срок от сключване на договора за паричен заем и е заявил незадължителната услуга такса Експресно разглеждане, Заемателят заплаща първите 10 (десет) погасителни вноски в размер на 221,62 лв. (двеста двадесет и един лева и шестдесет и две стотинки) всяка и последна погасителна вноска в намален размер на 78,44 лв. (седемдесет и осем лева и четиридесет и четири стотинки), вместо 221,62 лв. (двеста двадесет и един лева и шестдесет и две стотинки) всяка. В този случай общата сума за погасяване на кредита е в размер на 2294,64 лв. (две хиляди двеста деветдесет и четири лева и шестдесет и четири стотинки), вместо 2 437,82 лв. (две хиляди четиристотин тридесет и седем лева и осемдесет и две стотинки), при ГПР – 00,00% и ГФЛП – 00,00% .
III. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
1. Периодът, в който потребител, изпълнил условията за участие ще може да се възползва от Промоцията, започва на 16.09.2020 г. и продължава до 25.09.2020 г., освен ако не са налице промени, съгласно т. IX и т. X, т.1. Това е последният ден, в който потребителите могат да се възползват от Промоцията и е обвързващ за Дружеството.
IV. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА
1. Промоцията се провежда на територията на цялата страна и се прилага за Заематели, които са кандидатствали за кредит в офис на „Вива Кредит“ ООД, в партньорската мрежа на Вива Кредит или онлайн.
V. ДРУГИ УСЛОВИЯ
1. За повече информация по отношение на договорите за паричен заем, чието сключване дава право на участие в промоцията по кредитния продукт на Дружеството ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ може да посетите търговските обекти на „Вива кредит“ ООД, както и тези на партньорите на „Вива кредит“ ООД, или да се обадите на телефон: 0700 45 245 (без допълнително таксуване, съобразно индивидуалния тарифен план на абоната), както и да посетите интернет страницата на Дружеството, а именно: www.vivacredit.bg.
2. Не се изисква изрично волеизявление от страна на участника, за да придобие същият право на участие в Промоцията, но за да се възползва от нея той следва да е изпълнил всички условия, описани в настоящите Общи условия. От друга страна, всеки участник има право да откаже да се възползва от Промоцията чрез изрично волеизявление, представено на място в търговските обекти на Дружеството или на посочените партньори и на адреса на управление, посочен по т. I по-горе и да се възползва от стандартните условия за сключване на Договор за предоставяне на паричен заем ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ.
3. Всеки участник следва да има местожителство на територията на Република България.
4. В Промоцията нямат право да участват служители на „Вива Кредит” ООД и на всички партньори на Дружеството и техните роднини по права линия без ограничения.
5. „Вива кредит“ ООД си запазва правото одобрението за отпускане на кредит по настоящата промоция да се извършва по преценка на негови компетентни служители, като не всеки кандидатствал получава такова.
VI. ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
1. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на промоцията на интернет страницата на Дружеството на адрес www.vivacredit.bg, както и в търговските обекти на Дружеството и неговите партньори, където всеки заинтересован може да се запознае с тях или да постави въпросите си.
VII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
1. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в промоцията. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Промоцията при нарушаване, на което и да било от условията по нея или което направи опит чрез измама да се възползва от нея.
2. Ако Заемателят не погаси коректно (до падеж) всяка погасителна вноска съгласно договора за предоставяне на паричен заем, ЗАГУБВА ПРАВОТО СИ на участие в настоящата промоция, не получава посочената отстъпка и се задължава да заплати размера и на последната/последните погасителна/и вноска/и в пълен размер.
3. Заемател, който се откаже от сключения договор за паричен заем или погаси предсрочно задължението си по договора за паричен заем, ЗАГУБВА ПРАВОТО СИ на участие в настоящата промоция и няма право на отстъпка.
VIII. ЛИЧНИ ДАННИ
1. Промоцията се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). Личните данни на физическите лица се обработват от Дружеството за целите и на основанията, оповестени в Политика за защита на личните данни на „ВИВА КРЕДИТ“ ООД, достъпна на уеб сайт: https:vivacredit.bg/politika-za-zashtita-na-lichnite--danni и при съблюдаване на всички необходими технически и организационни мерки, които гарантират тяхната защита.
IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел VI. Публичност на Промоцията, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.
X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата Промоция, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VI. Публичност на Промоцията.
2. Всеки участник в промоцията може да отиде на място във всеки един от офисите на Вива Кредит ООД или да позвъни на номер 0700 45 245 (без допълнително таксуване, съобразно индивидуалния тарифен план на абоната), където ще получи необходимата му допълнителна информация, свързана с промоцията.
3. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Промоцията се решава по взаимна уговорка. Във всеки един момент заемател, участник в промоцията, има право да подаде сигнал или жалба до адреса на управление на „Вива кредит“ ООД, посочен в т. 1 по-горе, в случай, че счита че правата му по настоящата промоция са нарушени.
4. Настоящите условия са приети и одобрени от Управителя на Дружеството.