УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯ "0% ЛИХВА ЗА 14 ДНИ", ПРОВЕЖДАНА ОТ „ВИВА КРЕДИТ“ ООД ЗА ПЕРИОДА от 01 юни до 30 юни 2020 Г.
I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
1. Организатор на Промоцията е „Вива кредит” ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201995287, със седалище и адрес на управление: гр. София 1324, район р-н Люлин, ж.к. Люлин 7, бул. Джавахарлал Неру No 28, бл. АТЦ "Силвър център", ет. 2, офис 73Г, представлявано от Управителя Десислава Страхилова Димитрова.
2. Решението на „Вива Кредит” ООД за провеждане на Промоцията съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.
II. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА
  1. Право на участие в Промоцията придобива автоматично всяко дееспособно физическо лице, навършило 21 години /Участник/, което кандидатства за първи път или не е усвоявало суми по кредитни продукти на „Вива кредит“ ООД повече от 6 месеца, считано до началната дата на на промоцията и което в периода от 01 юни 2020 г. до 30 юни 2020 г. включително кандидатства за отпускането на кредит онлайн и в същия период сключва в качеството си на Заемател, Договор за паричен заем от разстояние с „Вива Кредит” ООД и усвои в промоционалния период заем по продукт ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ 14 за заемна сума /главница/ в размер от 300 лв. (триста лева) до 3 000 лв. (три хиляди лева), със срок на изплащане 14, 18, 22 двуседмични вноски,
  2. Ако заемателят отговаря на всички изисквания, описани в чл. 1 при условията на настоящата Промоция Годишният лихвен процент (ГЛП) за първите 14 дни е 0% като при плащане на първата вноска до или на падеж се прави отстъпка от договорната лихва по тази вноска. Размерът на отстъпките по първата вноска по всеки продукт, участващ в промоцията, ГЛП /годишния лихвен процент/ и ГПР /годишния процент на разходите/ са подробно описани в Приложение № 1 към настоящите Общи условия. Точните стойности на ГЛП и ГПР при непромоционални условия са изрично посочени в индивидуалния договор за паричен заем.
  3. За избягване на всякакво съмнение уточняваме, че право на участие в промоцията имат само лица – нови клиенти за „Вива Кредит“ ООД , които до датата на сключване на договора за паричен заем при условията на промоцията не са ползвали продуктите на Дружеството в качеството си на заематели или повече от 6 месеца до началната дата на промоцията не са усвоявали суми по кредитни продукти на „Вива кредит“ ООД .
  4. За избягване на всякакво съмнение уточняваме, че въпреки наличието на промоционални условия, за Заемателя не отпада задължението по чл. 4 от сключения договор за паричен заем да предостави обезпечение под формата на поръчител или банкова гаранция в тридневен срок от сключването на договора за паричен заем. Това задължение следва да бъде спазено от страна на Заемателя.
  5. При неизпълнение на задължението по чл. 4 от договора за предоставяне на паричен заем ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ 14, на Заемателя се начислява уговорената неустойка.
  6. В случай че Заемателят е избрал да се ползва от допълнителната услуга за експресно разглеждане на заявка за отпускане на заем, се начислява таксата, предвидена за тази услуга и уговорена в договора за паричен заем.
  1. Типичен пример:
А/По договор за паричен заем по продукт ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ 14 за заемна сума в размер на 300 лв. със срок за плащане 14 двуседмични вноски, ако Заемателят се възползва от промоционалните условия и не е заявил услугата експресно разглеждане, отстъпката е в размер на 4,65 лв. /четири лева и шестдесет и пет стотинки ГЛП за първите 14 дни -0%, за останалия период - 40.32%, ГПР 41.36 %, , размерът на първата вноска по кредита с промоционалната отстъпка е 19,35 лв., а на всяка следваща вноска е 24,00 лв., общо дължимо при изпълнение на всички задължения - 331.35 лв.
Ако Заемателят не изплати коректно първата вноска по кредита до или на падеж, ГЛП и ГПР ще са съгласно посоченото в индивидуалния договор, а именно ГЛП 40,32% и ГПР 49,27% и няма да се възползва от промоционалните условия, размерът на всяка вноска по кредита е 24,00 лв., а общо дължимо при изпълнение на всички задължения - 336,00 лв.
Б/По договор за паричен заем по продукт ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ 14 за заемна сума в размер на 300 лв. със срок за плащане 14 двуседмични вноски, ако Заемателят се възползва от промоционалните условия и е заявил услугата експресно разглеждане и е изпълнил задължението си по чл. 4 от договора да предостави обезпечение в 3- дневен срок от сключване на договора за паричен заем, отстъпката е в размер на 4,65 лв. /четири лева и шестдесет и пет стотинки/, ГЛП за първите 14 дни -0%, за останалия период - 40.32%, ГПР 41.36 %, размерът на първата вноска по кредита с промоционалната отстъпка е 27,82 лв., а на всяка следваща вноска е 32,47, общо дължимо по кредита е 449,93 лв.
Ако Заемателят не изплати коректно първата вноска по кредита до или на падеж, ГЛП и ГПР ще са съгласно посоченото в индивидуалния договор, а именно ГЛП 40,32% и ГПР 49,27% и няма да се възползва от промоционалните условия, размерът на всяка вноска по кредита е 32,47 лв., а общо дължимо при изпълнение на всички задължения - 454,58 лв.
В/По договор за паричен заем по продукт ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ 14 за заемна сума в размер на 300 лв. със срок за плащане 14 двуседмични вноски, ако Заемателят се възползва от промоционалните условия и е заявил услугата експресно разглеждане и не е изпълнил задължението си по чл. 4 от договора да предостави обезпечение в 3- дневен срок от сключване на договора за паричен заем, отстъпката е в размер на 4,65 лв. /четири лева и шестдесет и пет стотинки/, ГЛП за първите 14 дни -0%, за останалия период - 40.32%, ГПР 41.36 %, размерът на първата вноска по кредита с промоционалната отстъпка е 33,46 лв., а на всяка следваща вноска е 38,11 лв., общо дължимо по кредита е 528,89 лв.
Ако Заемателят не изплати коректно първата вноска по кредита до или на падеж, ГЛП и ГПР ще са съгласно посоченото в индивидуалния договор, а именно ГЛП 40,32% и ГПР 49,27% и няма да се възползва от промоционалните условия, размерът на всяка вноска по кредита е 38,11 лв., а общо дължимо при изпълнение на всички задължения – 533,54 лв.
Г/ По договор за паричен заем по продукт ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ 14 за заемна сума в размер на 300 лв. със срок за плащане 14 двуседмични вноски, ако Заемателят се възползва от промоционалните условия и не е заявил услугата експресно разглеждане и не е изпълнил задължението си по чл. 4 от договора да предостави обезпечение в 3- дневен срок от сключване на договора за паричен заем, отстъпката е в размер на 4,65 лв. /четири лева и шестдесет и пет стотинки/, ГЛП за първите 14 дни -0%, за останалия период - 40.32%, ГПР 41.36 %, размерът на първата вноска по кредита с промоционалната отстъпка е 24,99 лв., а на всяка следваща вноска е 29,64 лв., общо дължимо по кредита е 410,31 лв.
Ако Заемателят не изплати коректно първата вноска по кредита до или на падеж, ГЛП и ГПР ще са съгласно посоченото в индивидуалния договор, а именно ГЛП 40,32% и ГПР 49,27% и няма да се възползва от промоционалните условия, размерът на всяка вноска по кредита е 29,64 лв., а общо дължимо при изпълнение на всички задължения -414,96 лв.
7.1.В случай на предсрочно погасяване на заемната сума до или на падежната дата на първата вноска по кредита, Заемателят не дължи договорна лихва за промоционалния период, но ако е или не е заявил такса експресно разглеждане и/или е или не е осигурил в указания срок допълнително обезпечение съгласно чл. 4 от договора дължи/не дължи съответно такса експресно и/или неустойка за неосигурен поръчител, с оглед вариантите посочени по-горе.
II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
1. Периодът, в който потребител, може да кандидатства за ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ 14 и да се възползва от условията на Промоцията, започва на 01.06.2020 г. и продължава до 30.06.2020 г. включително, освен ако не са налице промени, съгласно т. IX и т. X, т.1
Това е последният ден, в който потребителите могат да се възползват от Промоцията и е обвързващ за Дружеството.
III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА
1. Промоцията се организира на територията на Р. България и всеки участник следва да има местожителство на нейна територия.
IV. ДРУГИ УСЛОВИЯ
1. За повече информация относно договорите за паричен заем, чието сключване дава право на участие в промоцията по кредитния продукт на Дружеството ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ 14 с размер на главницата от 300 лв. до 3 000 лв. и срок за погасяване 14, 18, 22 двуседмични вноски, може да посетите всеки от търговските обекти на „Вива Кредит“ ООД или да се обадите на телефон: 0700 45 245 (без допълнително таксуване, съобразно индивидуалния тарифен план на абоната), както и да посетите интернет страницата на Дружеството, а именно: https://vivacredit.bg/.
2. Не се изисква изрично волеизявление от страна на участника, за да придобие същият право на участие в Промоцията, но за да се възползва от нея той следва да е изпълнил всички условия на промоцията, описани в настоящите Общи условия. От друга страна, всеки участник има право да откаже да се възползва от Промоцията чрез изрично волеизявление, представено на място в посочените търговските обекти на Дружеството или на адреса на управление, посочен по т. I по-горе и да се възползва от стандартните условия за сключване на Договор за предоставяне на паричен заем ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ 14.
3. Всеки участник в Промоцията следва да има местожителство на територията на Република България.
4. В Промоцията нямат право да участват служители на „Вива Кредит” ООД и на всички партньори на Дружеството и техните роднини по права линия без ограничения.
5. „Вива кредит“ ООД си запазва правото одобрението за отпускане на кредит по настоящата промоция да се извършва по преценка на негови компетентни служители, като не всеки кандидатствал получава такова.
VI. ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
1. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Промоцията на интернет страницата на Дружеството на адрес https://vivacredit.bg/, където всеки заинтересован може да се запознае с тях. Общите условия ще бъдат предоставени за информация на заинтересованите лица при поискване на място в търговските обекти на Дружеството.
VII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
1. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в Промоцията. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Промоцията при нарушаване, на което и да било от условията по нея или което направи опит чрез измама да се възползва от нея. Ако се установи, че въпреки нарушение от страна на участник по реда на предходните изречения, с него е сключен договор за предоставяне на паричен заем, участникът губи правото да се възползва от промоционалните условия и към договора се прилагат стандартните условия на продукта ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ 14 (в това число лихвени проценти, дължими такси и неустойки, ако такива са начислени).
2. Ако Заемателят допусне забава в плащането на първата вноска по кредита, то той не получава посочената отстъпка по настоящата промоция и се задължава да заплати пълния размер на задължението си по нея.
VIII. ЛИЧНИ ДАННИ
1. Промоцията се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). Личните данни на физическите лица се обработват от Дружеството за целите и на основанията, оповестени в Политика за защита на личните данни на „ВИВА КРЕДИТ“ ООД, достъпна на уеб сайт: https:vivacredit.bg/politika-za-zashtita-na-lichnite--danni и при съблюдаване на всички необходими технически и организационни мерки, които гарантират тяхната защита.
IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел VI. Публичност на Промоцията, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.
X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата Промоция, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VI. Публичност на Промоцията.
2. Всеки участник в промоцията може да отиде на място във всеки един от търговските обекти на Вива Кредит, или да позвъни на номер 0700 45 245 (без допълнително таксуване, съобразно индивидуалния тарифен план на абоната), където ще получи необходимата му информация, свързана с Промоцията.
3. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Промоцията се решава по взаимна уговорка. Във всеки един момент заемател, участник в промоцията, има право да подаде сигнал или жалба до адреса на управление на „Вива кредит“ ООД, посочен в т. 1 по-горе, в случай, че счита че правата му по настоящата Промоция са нарушени.
4. Вива кредит има рожден ден, ето защо при заплащане в срок на първата вноска по Вашия кредит, очаквайте още изненади/отстъпки, защото рожденникът черпи!!!
5. Настоящите условия са приети и одобрени от Управителя на Дружеството. Неразделна част от настоящите Общи условия е Приложение № 1 съгл. т.6
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯ "0% ЛИХВА ЗА 14 ДНИ", ПРОВЕЖДАНА ОТ „ВИВА КРЕДИТ“ ООД ЗА ПЕРИОДА от 01 юни до 30 юни 2020 Г.
ГЛП за първите 14 дни -0%, за останалия период - 40.32% по всички продукти, участващи в промоцията
* С промоционалната отстъпка, посочена в Приложение № 1 към ОУ на промоция "0% ЛИХВА ЗА 14 ДНИ" и при изпълнение на условията по настоящата промоция, се намалява първата вноска по всеки индивидуален договор за паричен заем, участващ в промоцията.
**Общата дължима сума по заема се изчислява като посочената такава в индивидуалния договор за паричен заем се намали с промоционалната отстъпка по първата вноска, посочена в Приложение 1 към ОУ по промоция "0% ЛИХВА ЗА 14 ДНИ", валидна за съответната усвоена сума по заема и договорения период.