ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯ „1000 ваучера за отстъпка в размер на 1000 лв. за екскурзия в Кападокия, организирана от „Премио Травъл България“


I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1. Организатор на Промоцията е „Вива кредит” ООД, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 201995287, със седалище и адрес на управление: гр. София 1324, район р-н Люлин, ж.к. Люлин 7, бул. „Джавахарлал Неру“ No 28, бл. АТЦ "Силвър център", ет. 2, офис 73Г, представлявано от Управителя Десислава Страхилова Димитрова, в сътрудничество с „Премио Травел България“ ЕООД с ЕИК 203825668.
2. Решението на „Вива кредит” ООД за провеждане на Промоцията съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.


II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
3. Периодът, в който всеки може да вземе участие в промоцията е от 01.12.2018 г. и ще продължи до.31.12.2018 г., освен ако не са налице промени, съгласно т. 21.


III. ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА
4. Промоцията се организира на територията на Р. България и всеки участник следва да има местожителство на нейна територия.


IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВОТО НА УЧАСТИЕ
5. Право на участие в промоцията може да придобие всяко дееспособно физическо лице, навършило 21 години, което отговаря на Условията за участие, предвидени в настоящите Общи Условия и наричано за краткост „Участник/Клиент/Заемател“. Право на участие в промоцията имат всички нови и досегашни клиенти на Дружеството, които кандидатстват за кредит за суми от 400 лв. до 3000 лв. в периода от 01.12.2018 г до 31.12.2018 г. респективно усвоят заемната сума по сключения договор в 3 дневен срок от сключването му.
6. В промоцията нямат право да участват служители на „Вива кредит“ ООД, както и членовете на техните семейства.
7. Повече информация по отношение на финансовите продукти на Организатора –ВИВАККРЕДИТ ПЛАН 14 и 30, можете да получите на Интернет страница: www.vivacredit.bg, в търговските обекти на Дружеството, както и при обаждане на телефон 0700 45 245 (без допълнително таксуване).
8. Клиент, който се е отказал от договора за заем, или е погасил предсрочно задълженията си по него, или е забавил плащане на погасителна вноска с повече от 3 (три) дни, губи право на участие в промоцията.


V. ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА. НАГРАДИ
9. Всеки клиент, изпълнил условията описани в настоящите Общи условия, участва в теглене за спечелване на един брой от наградите, които „Вива кредит“ ООД ще предостави, а именно: общо 1000 ваучера на стойност от 1000 лв. всеки за екскурзия в Кападокия, организирана от „Премио Травел България“ ЕООД, вписан в търговския регистър на туроператорите и туристически агенти за извършване на туроператорска дейност номер PK – 01-7532. Ваучерите са със срок на валидност до 31.12.2019 г.
10. Повече информация относно възможните дати на екскурзията, както и за всички относно нейното провеждане можете да получите от „Премио Травъл България“ ЕООД на телефон: 02 494 9363, адрес: гр. София, ул. Васил Кънев 26, Бизнес център „Стефан Караджа, интернет сайт www.premiotravel.com. Възможно е, местата за част от обявените от „Премио Травъл България“ възможни дати за екскурзията да бъдат изчерпани.
11. „Вива Кредит“ ООД не е организатор на посочената в т.9 екскурзия и в тази връзка не носи отговорност относно нейното провеждане. „Вива Кредит“ ООД не носи отговорност в случай на промяната на условията на екскурзията от страна на „Премио Травъл България“ ЕООД.
12. Един участник може да спечели само един ваучер.
13. Тегленето на печелившите участници ще се проведе на 15.01.2019 г., като спечелилите участници ще бъдат изтегляни на случаен принцип от определена от Организатора 3-членна комисия. Комисията ще следи за законосъобразността на процедурата по теглене на наградите. Тегленето на печелившите участници ще се извърши в централния офис на „Вива кредит“ ООД.
14. Всеки печеливш от Промоцията ще бъде уведомен от представител на Организатора чрез sms на посочения от него телефонния номер или на имейла, който е предоставил в предложението за сключване на договор за паричен заем/ заявката за кредит. Уведомлението, което Организаторът ще изпрати на спечелилите участници, ще съдържа и спечеления ваучер (кода на ваучера, който участникът следва да представи пред туристическата агенция.

15. В промоцията имат право да участват както НОВИ, така и ДОСЕГАШНИ клиенти на „Вива кредит“ ООД, като за целите на настоящата томбола под „нови“ клиенти следва да се разбира такива, които никога не са сключвали договор за паричен заем с „Вива кредит“ ООД, а под „досегашни“ клиенти следва да се разбира такива, които поне веднъж са сключвали договор за паричен заем с „Вива кредит“ ООД.

VI. ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
16. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на промоцията на следния интернет адрес: www.vivacredit.bg, където всеки заинтересован следва да се запознае с тях.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ
17. Промоцията се провежда при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни (GDPR).
18. Всеки участник може да се запознае с Политиката за обработка на лични данни на „Вива Кредит“ ООД, публикувани на интернет страницата https://vivacredit.bg/politika-za-zashtita-na-lichnite--danni.
19. Участниците са запознати, че предоставените от тях данни за телефонен номер и/или имейл адрес ще бъдат използвани от Организатора във връзка с изпълнението на Условията на настоящата промоция, а именно за получаване на спечелената награда.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
20. Организаторът има неотменимото право да прекрати промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел VI Публичност на Томболата, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по–нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.


IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
21. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите Общи условия, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VII. Публичност на томболата.
22. Всеки участник в промоцията може да позвъни на номер 0700 45 245 (без допълнително таксуване), където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с томболата.
23. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в томболата се решава по взаимна уговорка или при невъзможност за постигане на такава, пред родово компетентния съд в гр. София.

Настоящите Общи условия са приети и одобрени от Управителя на Дружеството.