ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯ „7 години Вива Кредит“

I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1. Организатор на Промоцията е „Вива кредит” ООД, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 201995287, със седалище и адрес на управление: гр. София 1324, район р-н Люлин, ж.к. Люлин 7, бул. „Джавахарлал Неру“ No 28, бл. АТЦ "Силвър център", ет. 2, офис 73Г, представлявано от Управителя Десислава Страхилова Димитрова. Промоцията се осъществява в сътрудничество с „Премио Травел България“ ЕООД с ЕИК 203825668, вписано в търговския регистър на туроператорите и туристически агенти за извършване на туроператорска дейност номер PK – 01-7532.

2. Решението на Управителя на „Вива кредит” ООД за провеждане на Промоцията съгласно настоящите правила е взето на 15.05.2019 г., като същото е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

3. Периодът, в който всеки може да вземе участие в промоцията е до 18.06.2019 г., освен ако не са налице промени, съгласно т. 21.

III. ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА

4. Промоцията се организира на територията на Р. България и всеки участник следва да има местожителство на нейна територия.

IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВОТО НА УЧАСТИЕ.

5. Право на участие в промоцията може да придобие всяко дееспособно физическо лице, навършило 21 години, което отговаря на Условията за участие, предвидени в настоящите Общи Условия и наричано за краткост „Участник/Клиент/Заемател“. Право на участие в промоцията имат клиентите на Дружеството, с активен кредит по продукта „ВИВАККРЕДИТ СТАНДАРТ (ПЛАН) 14 и 30“, с главница в размер от 400 лв. до 3000 лв., към датите, предхождащи тегленията за награни, посочени в т. 13 по долу.

6. В промоцията нямат право да участват служители на „Вива кредит“ ООД, както и членовете на техните семейства.

7. Повече информация по отношение на финансовите продукти на Организатора –„ВИВАККРЕДИТ СТАНДАРТ (ПЛАН) 14 и 30“, можете да получите на Интернет страница: https://vivacredit.bg, в търговските обекти на Дружеството, както и при обаждане на телефон 0700 45 245 (без допълнително таксуване).

8. Клиент, който се е отказал от договора за заем, или е погасил предсрочно задълженията си по него, или е забавил плащане на погасителна вноска с повече от 3 (три) дни, губи право на участие в промоцията.

V. ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА. НАГРАДИ.

9. Всеки клиент, изпълнил условията, описани в настоящите Общи условия, участва в теглене за спечелване на един брой от наградите, които „Вива кредит“ ООД ще предостави, а именно:

9.1 общо 7 000 (седем хиляди) ваучера на стойност от 100 лв. всеки, за отстъпка от екскурзия по избор, осигурена от „Премио Травел България“ ЕООД. Всеки от ваучерите е със срок на валидност до 31.12.2019 г. „Вива Кредит“ ООД и „Премио Травел България“ ЕООД не носят отговорност, в случай че печеливш участник не може да се възползва от наградата в посочения срок на валидност на ваучера, независимо от причините за това.

9.2 общо 7 екскурзии до Ликия за двама на стойност 2500 лв., организирани от „Премио Травел България“ ЕООД.

10. Повече информация относно възможните дати на екскурзията по т.9.2, както и за всички условия относно нейното провеждане можете да получите от „Премио Травъл България“ ЕООД на телефон: 02 494 9363, адрес: гр. София, ул. Васил Кънев 26, Бизнес център „Стефан Караджа, интернет сайт www.premiotravel.com. Възможно е, местата за част от обявените от „Премио Травъл България“ възможни дати да бъдат изчерпани. „Вива Кредит“ ООД не носи отговорност, в случай че печелившия участник не може да се възползва от наградата си, независимо от причината за това.

11. „Вива Кредит“ ООД не е организатор на посочените в т.9 екскурзии и в тази връзка не носи отговорност относно тяхното провеждане. „Вива Кредит“ ООД не носи отговорност в случай на промяната на условията на екскурзиите от страна на „Премио Травъл България“ ЕООД.

12. Един участник може да спечели само една награда.

13. Тегленето на печелившите участници ще се проведе на следните дати и при следните условия:

13.1. На 10.06.2019 г. „Вива Кредит“ ще изтегли един печеливш участник, който ще спечели 1 брой от наградата по т.9.2 – екскурзия до Ликия и 1000 (хиляда) печеливши участника, всеки от които ще спечели по един брой от наградите по т.9.1. – ваучер за отстъпка от 100 лв. за екскурзия по избор от „Премио Травел България“ ЕООД. В тегленето на 10-ти юни имат право да участват всички лица, които към 09.06.2019 г. имат активен (неприключен) кредит към „Вива Кредит“ ООД при условията, описани в т.5 от настоящата Промоция.

13.2. На 11.06.2019 г. „Вива Кредит“ ще изтегли един печеливш участник, който ще спечели 1 брой от наградата по т.9.2 – екскурзия до Ликия и 1000 (хиляда) печеливши участника, всеки от които ще спечели по един брой от наградите по т.9.1. – ваучер за отстъпка от 100 лв. за екскурзия по избор от „Премио Травел България“ ЕООД. В тегленето на 11-ти юни имат право да участват всички лица, които към 10.06.2019 г. имат активен (неприключен) кредит към „Вива Кредит“ ООД при условията, описани в т.5 от настоящата Промоция.

13.3. На 12.06.2019 г. „Вива Кредит“ ще изтегли един печеливш участник, който ще спечели 1 брой от наградата по т.9.2 – екскурзия до Ликия и 1000 (хиляда) печеливши участника, всеки от които ще спечели по един брой от наградите по т.9.1. – ваучер за отстъпка от 100 лв. за екскурзия по избор от „Премио Травел България“ ЕООД. В тегленето на 12-ти юни имат право да участват всички лица, които към 11.06.2019 г. имат активен (неприключен) кредит към „Вива Кредит“ ООД при условията, описани в т.5 от настоящата Промоция.

13.4. На 13.06.2019 г. „Вива Кредит“ ще изтегли един печеливш участник, който ще спечели 1 брой от наградата по т.9.2 – екскурзия до Ликия и 1000 (хиляда) печеливши участника, всеки от които ще спечели по един брой от наградите по т.9.1. – ваучер за отстъпка от 100 лв. за екскурзия по избор от „Премио Травел България“ ЕООД. В тегленето на 13-ти юни имат право да участват всички лица, които към 12.06.2019 г. имат активен (неприключен) кредит към „Вива Кредит“ ООД при условията, описани в т.5 от настоящата Промоция.

13.5. На 14.06.2019 г. „Вива Кредит“ ще изтегли един печеливш участник, който ще спечели 1 брой от наградата по т.9.2 – екскурзия до Ликия и 1000 (хиляда) печеливши участника, всеки от които ще спечели по един брой от наградите по т.9.1. – ваучер за отстъпка от 100 лв. за екскурзия по избор от „Премио Травел България“ ЕООД. В тегленето на 14-ти юни имат право да участват всички лица, които към 13.06.2019 г. имат активен (неприключен) кредит към „Вива Кредит“ ООД при условията, описани в т.5 от настоящата Промоция.

13.6. На 17.06.2019 г. „Вива Кредит“ ще изтегли един печеливш участник, който ще спечели 1 брой от наградата по т.9.2 – екскурзия до Ликия и 1000 (хиляда) печеливши участника, всеки от които ще спечели по един брой от наградите по т.9.1. – ваучер за отстъпка от 100 лв. за екскурзия по избор от „Премио Травел България“ ЕООД. В тегленето на 17-ти юни имат право да участват всички лица, които към 16.06.2019 г. имат активен (неприключен) кредит към „Вива Кредит“ ООД при условията, описани в т.5 от настоящата Промоция.

13.7. На 18.06.2019 г. „Вива Кредит“ ще изтегли един печеливш участник, който ще спечели 1 брой от наградата по т.9.2 – екскурзия до Ликия и 1000 (хиляда) печеливши участника, всеки от които ще спечели по един брой от наградите по т.9.1. – ваучер за отстъпка от 100 лв. за екскурзия по избор от „Премио Травел България“ ЕООД. В тегленето на 18-ти юни имат право да участват всички лица, които към 17.06.2019 г. имат активен (неприключен) кредит към „Вива Кредит“ ООД при условията, описани в т.5 от настоящата Промоция.

14. Печелившите участници ще бъдат изтегляни на случаен принцип от определена от Организатора 3-членна комисия. В случай че печеливш участник се откаже от кредита си, погаси го предсрочно или забави плащане на погасителна вноска с повече т 3 (три) дни, няма да има право да получи наградата си. Комисията ще следи за законосъобразността на процедурата по теглене на наградите. Тегленето на печелившите участници ще се извърши в централния офис на „Вива кредит“ ООД.

15. Всеки печеливш от Промоцията ще бъде уведомен от представител на Организатора чрез sms или обаждане на посочения от него телефонен номер или на имейла, който е предоставил в предложението за сключване на договор за паричен заем/ заявката за кредит. Уведомлението, което Организаторът ще изпрати на спечелилите участници, ще съдържа и спечеления ваучер (кода на ваучера, който участникът следва да представи пред туристическата агенция. Предходното изречение не се отнася за големите награди – екскурзия до Ликия. Участниците, спечелили големите награди – екскурзия до Ликия, са длъжни да получат своите награди в срок до 1 (един) месец от датата на съответното теглене. След изтичане на този срок „Вива Кредит“ ООД не носи отговорност относно предоставянето на наградата.

VI. ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

16. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на промоцията на следния интернет адрес: www.vivacredit.bg, където всеки заинтересован следва да се запознае с тях.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

17. Промоцията се провежда при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни (GDPR).

18. Всеки участник може да се запознае с Политиката за обработка на лични данни на „Вива Кредит“ ООД, публикувани на интернет страницата https://vivacredit.bg/politika-za-zashtita-na-lichnite--danni.

19. Участниците са запознати, че предоставените от тях данни за телефонен номер и/или имейл адрес ще бъдат използвани от Организатора във връзка с изпълнението на Условията на настоящата промоция, а именно за получаване на спечелената награда.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

20. Организаторът има неотменимото право да прекрати промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел VI Публичност на Промоцията, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по–нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

21. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите Общи условия, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VII. Публичност на промоцията.

22. Всеки участник в промоцията може да позвъни на номер 0700 45 245 (без допълнително таксуване), където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с томболата.

23. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в томболата се решава по взаимна уговорка или при невъзможност за постигане на такава, пред родово компетентния съд в гр. София.

Настоящите Общи условия са приети на 15.05.2019 г. и одобрени от Управителя на Дружеството.