ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „ФЕЙСБУК ИГРА с ТОМБОЛА

„Той и Тя“ , ПРОВЕЖДАНА ОТ „ВИВА КРЕДИТ” ООД В ПЕРИОДА ОТ 02.03.2021 г. ДО 05.04.2021 г.

  1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1. Организатор на „Фейсбук игра на Вива Кредит“ („Играта“) е „Вива Кредит” ООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 201995287, със седалище град София и адрес на управление: бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, АТЦ „Силвър Център“, ет. 2, офис 73Г, представлявано от Управителя Десислава Страхилова Димитрова, наричано по-долу „Организатор“.

2. Решението на Организатора за провеждане на Играта съгласно настоящите Общи условия е окончателно и задължително за Организатора.

II. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3. Периодът на провеждане на Играта 02.03.2021 г. - 05.04.2021 г.

Периодът на провеждане на играта се разделя на пет седмични подпериода:

Седмица 1 – 02.03.2021 – 08.03.2021 г.

На 02. 03.2021 г. – обявява се седмичния въпрос

На 08.03.2021 г. – изтеглят се и се обявяват спечелилите наградите от томболата.

Седмица 2 – 09.03.2021 – 15.03.2021 г.

На 09.03.2021 г. – обявява се седмичния въпрос

На 15.03.2021 г. – изтеглят се и се обявяват спечелилите наградите от томболата.

Седмица 3 – 16.03.2021 – 22.03.2021 г.

На 16. 03.2021 г. – обявява се седмичния въпрос

На 22.03.2021 г. – изтеглят се и се обявяват спечелилите наградите от томболата.

Седмица 4 – 23.03.2021 – 29.03.2021 г.

На 23. 03.2021 г. – обявява се седмичния въпрос

На 29.03.2021 г. – изтеглят се и се обявяват спечелилите наградите от томболата.

Седмица 5 – 30.03.2021 – 05.04.2021 г.

На 30.03.2021 г. – обявява се седмичния въпрос

На 05.04.2021 г. – изтеглят се и се обявяват спечелилите наградите от томболата.

Организаторът може да промени датите на провеждане, като това бъде своевременно отразено в Общите условия и публикувано на страницата на Организатора във Facebook и на сайта на дружеството.

III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ИГРАТА

4. Играта се провежда на територията на Република България.

IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

5. Право на участие в Играта придобива всяко пълнолетно дееспособно физическо лице /“Участник“/, което публикува коментар на който и да е от петте седмични въпроси от Играта, публикувани на официалната Facebook страница на Организатора: https://bg-bg.facebook.com/VivaCreditBG. На всяка от посочените в т. 3 от Общите условия дати Организаторът ще публикува по един въпрос. Участник има шанс да спечели една от наградите, предвидени за всеки подпериод на томболата, максимум 5 награди , ако отговаря на изискванията на Общите условия и публикува коментар под публикацията с отговор на седмичния въпрос до края на съответния подпериод/седмица.

6. С публикуването на коментар от Участника по реда на предходните параграфи Организаторът ще счита, че участникът се е запознал с настоящите общи условия на Играта, че ги е приел и се е съгласил писмено с тях.

7. Участието в Играта не е обвързано с ползване на финансова услуга или покупка. Участието в Играта е безвъзмездно за Участника.

8. Потребителите нямат право да публикуват коментари с неетично и неморално съдържание в разрез с добрите нрави, вулгарни и обидни думи, коментари, които провокират и/или стимулират омраза или всяко друго поведение, забранено от закона, коментари в нарушение на Закона за защита от дискриминация, коментари, които съдържат явна или скрита реклама на конкурентни продукти, религиозни и политически символи и послания. Вива кредит ООД се разграничава от подобни прояви и запазва правото си да изключи от участие всеки потребител с поведение в нарушение на настоящите правила.

9. С настоящото волеизявление за участие в играта, участникът се счита за информиран, че данните му/ѝ – имена и профилна снимка, с които се е регистрирал/а в играта на „Вива Кредит“ ООД, ще бъдат използвани за целите на провеждане на същата и участие в свързаната с нея томбола.Отговарянето на поставените въпроси, елемент от играта, поместени на Фейсбук страницата на „Вива Кредит“ ООД, се счита за конклудентно действие, чрез което лицето потвърждава, че е информирано за обработката на посочените по-горе лични данни, за целта на провеждането на играта и изтегляне на печелившите участници от томболата.

V. НАГРАДИ

10. На всяка от посочените дати - 08.03.2021 г., 15.03.2021 г., 22.03.2021 г., 29.03.2021 г., 05.04.2021 г. ще се извърши теглене на печелившите Участници от Играта, проведена в предходния подпериод. При всяко теглене на посочените дати се изтеглят по 21 участника, на които Организаторът предоставя награди, както следва:

• 08.03.2021г.- 1 колие+ 20 бр. гривни за трансфер на данни;

• 15.03.2021г.- 1- колие + 20 бр. гривни за трансфер на данни;

• 22.03.2021г. – 1 колие + 20 бр. гривни за трансфер на данни;

• 29.03.2021г.- 1 колие + 20 бр.гривни за трансфер на данни;

• 05.04.2021г.- 1 колие+ 20 бр. гривни за трансфер на данни

При тегленията наградите се раздават по реда, по който са описани в Общите условия.

11. Печелившите от Играта ще бъдат изтеглени чрез нарочна електронна система, която на произволен принцип ще определи имената им. Тегленето се извършва от определена от Организатора комисия от 3-ма членове. За всяко теглене комисията съставя протокол. Името или псевдонимите на печелившия Участник, посочено във Facebook-профила му, заедно с профилната му снимка, ще бъде обявено във Facebook страницата на Организатора – на адрес https://bg-bg.facebook.com/VivaCreditBG и на сайта на дружеството- Организатор www.vivacredit.bg до края на деня, в който е проведено тегленето.

12. Организаторът не е производител на наградите. Организаторът не носи отговорност за вреди вследствие от неправилна употреба на предметните награди.

13. В 7-дневен срок от обявяването на резултат от теглене, всеки печеливш Участник трябва да предостави на Организатора следните данни, необходими за получаване на наградата: име и фамилия, телефонен номер за контакт, офис на Организатора, където желае да получи наградата си или адрес, на който да му бъде изпратена наградата по куриер, в случай, ако е избрал опция за получаване на наградата по куриер. Печелившият трябва да предостави посочените данни и начина на получаване по един от следните начини:

- по имейл на: marketing@vivacredit.bg;

- с обаждане на телефон 0700 45 245 (без допълнително таксуване).

14. Организаторът не носи отговорност, в случай че потребител е предоставил невалидни данни за контакт, непълен или неточен адрес, грешни имена или несъществуващ или деактивиран Facebook профил.

15. /в сила от 17.03.2020г./ С оглед на обявеното извънредно положение в страната и съществуващия риск за забава при получаване и изпращане на спечелените награди, срокът, в който ще може да се изпрати по куриер или да се получи от офис на Организатора, ще бъде 60 дни, считано от датата на обявяване на всеки спечелил. Участникът може да получи наградата си, ако е изпълнил изискванията на т. 12 по-горе. Участникът губи правото си да получи наградата, ако в срока по предходното изречение не се е явил да я получи в избрания от него офис на Организатора или не е бъде открит на посочения от него адрес, ако е заявено получаване чрез куриер, или ако не е спазил други задължителни изисквания, предвидени в тези Общи условия.

16. При получаване на наградата в офис на Организатора печелившият се легитимира с представяне на лична карта. Получаването на наградата се удостоверява с попълване и подписване на приемо-предавателен протокол, който съдържа: две имена на печелившия, потребителско име на печелившия във Facebook, с което същият е участвал в Играта, предоставената награда.

17. При получаването на наградата от печеливш участник чрез куриерска фирма на посочен от него адрес или до поискване в офиса на куриерската фирма, участникът удостоверява самоличността си с документ за самоличност, попълва и подписва протокола по т. 15 от настоящите общи условия, който е в изпратената пратка с наградата, както и обратна разписка и/или товарителница, че е получил наградата, При отказ от страна на печелившия да потвърди самоличността си и/или да попълни изброените документи, същият губи правото си върху наградата, а наградата не се предоставя. Наградата се доставя съгласно работното време на куриерската фирма. Организаторът не носи отговорност при пристигнала в лошо състояние награда, поради небрежност от страна на куриерската фирма;

18. Наградата не може да бъде заменяна за пари в брой или друга награда. Предоставяне (прехвърляне) на наградата на трети лица не е разрешено.

VI. ПУБЛИЧНОСТ НА ИГРАТА

19. Настоящите Общи условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Играта на Facebook страницата на Организатора на адрес https://bg-bg.facebook.com/VivaCreditBG, където всеки заинтересован следва да се запознае с тях, както и на уеб страницата на Вива Кредит – www.vivacredit.bg

VII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

20. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставените от него данни във връзка с участието си в Играта. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Играта при нарушаване на което и да било от условия за провеждането й или при опит за получаване на награда чрез измама.

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

21. Играта се провежда при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО и на Закона за защита на личните данни. Организаторът има качеството на администратор на лични данни.

22. Организаторът обработва личните данни на участника на основание легитимен интерес, който възниква с желанието на администратора да промотира своята дейност.. Ако участникът желае Организаторът да прекрати обработката на личните му данни, може да отправи искане до Организатора като му изпрати имейл на адрес dpo@vivacredit.bg . В случай, че участникът пожелае Организаторът да прекрати обработката на личните му данни, Организаторът ще бъде възпрепятстван да включи участника в тегленето за наградите и да му връчи спечелената награда.

23. Участникът има право на безплатен достъп, коригиране или изтриване на личните му данни или ограничаване на обработването им, като отправи искане на посочения по-горе имейл. Участникът има право и на преносимост на личните му данни, като изисква те да бъдат предоставяни в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на него, така и на посочено от него лице или организация.

24. Участникът има следните права:

a. Право на информация

Като субект на лични данни, участникът има право да получи информация за важни характеристики на обработката на своите лични данни, включително, но не само, за нейната цел, срок и основание, за получателите и категориите получатели на лични данни и други.

Освен информацията посочена по-горе, следва да има предвид, че не е обект на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

Съгласно приложимото законодателство в областта на личните данни, участникът има правата по-долу, като Организаторът се задължава да отговори на всяко искане на участника в 1- месечен срок от получаване на искането и без дължима такса. При наличие на каквито и да било затруднения за своевременно изпълнение на такива искания, срокът за изпълнение може да бъде удължен с още 2 месеца, за което участникът ще бъде уведомен до 1 месец от получаване на искането.

b. Право на достъп

Участникът може да поиска информация какви лични данни обработва Организатора, както и дали обработва такива. Участинъкт м оже да поиска достъп до тези данни.

Организаторът ще предостави на участника извлечение за личните данни, които са в процес на обработване. За допълнителни извлечения Организаторът може да изиска заплащане на разумна такса въз основа на административните разходи. При подаване на искане с електронни средства, по възможност Организаторът предоставя информацията в широко използвана електронна форма, освен ако не е поискано друго.

c. Право на корекции

При обработване на непълни или неверни лични данни на участника, съобразно изрично искане, организаторът може да направи корекция или допълнение по всяко време.

d. Право за изтриване

Участникът може да поиска изтриване на личните данни в следните случаи:

• личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

• оттегляне на съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

• участникът счита, че личните данни са били обработвани незаконосъобразно.

Участникът следва да има предвид, че може да има други причини, които да осуетят незабавното изтриване на клиентските данни, като например законово регламентирани задължения за съхранение, висящи производства, установяване, упражняване или защита на съдебни искове и др.

e. Право на ограничаване на обработването

Участникът има право да поиска ограничение на обработката, ако:

• оспорва точността на личните данни, за срок, който позволява на Организатора да провери точността на личните данни;

• обработването е неправомерно, но Участникът не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

• Организаторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Участникът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции

• е възразено срещу обработката на данните в очакване на проверка дали законните основания на "Вива кредит" ООД за обработка на данните имат преимущество пред интересите на участника .

При поискано ограничаване на обработването, Организаторът ще информира участника преди отмяната на ограничаването на обработването.

f. Право на преносимост на данни

Участникът може да поиска от Организатора да предостави личните данни, които обработва, във формат, който лесно може да се разчете от компютър и да се пренесе към друга финансова институция, например. Това се прилага само, когато:

• обработването на конкретните данни се основава на съгласие или е във връзка със сключване и изпълнение на договор за услуга; и

• обработването се извършва по автоматизиран начин.

g. Право на възражение

Участникът има право, по всяко време и на основания, свързани с конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни на клиента.

Ако участникът е дал съгласието си за обработване на данни за целите на директен маркетинг, участникът има право по всяко време да направи възражение срещу обработване на лични данни, без да посочва основания.

h. Право да подаде жалба

Ако участникът смята, че Организаторът е нарушил приложимо законодателство по защита на личните данни при обработката на предоставените данни, и в резултат са засегнати права на участника, то следва да се осъществи контакт с Организатора. Участникът има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в областта на защитата на лични данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № , тел. 02/91-53-518, e-mail: kzld@cpdp.bg.

25. За целите на провеждането на Играта, определянето на печелившите участници и връчването на наградите, както и с цел търговска информация, маркетинг и реклама, Организаторът ще обработва следните лични данни на участниците:

A. имена или псевдоним, посочен във Facebook-профила им;

B. профилна снимка;

C. снимки, публикувани на Facebook-страницата на “Вива кредит“ ООД на адрес: https://bg-bg.facebook.com/VivaCreditBG;

D. име и фамилия, посочени от печелившите с цел да бъде връчена наградата им;

E. телефон за контакт, предоставен от печелившите с цел да бъде връчена наградата им;

F. адрес, предоставен от печелившите, на който да бъде изпратена наградата им.

С участието си в Играта Участниците дават съгласие за обработване на данните им за описаните по-горе цели.

26. Организаторът ще обработва и съхранява имената, фамилиите, телефона за контакт и адресите на печелившите участници в срок от 60 /шестдесет/ дни след приключване на Играта, след което ще бъдат унищожени. Всички останали лични данни, публикувани лично от участниците на Facebook страницата на Организатора на адрес: https://bg-bg.facebook.com/VivaCreditBG и или на сайта на дуржеството организатор www.vivacredit.bg, ще бъдат обработвани в сроковете за обработка на лични данни съгласно Политика за данните на Facebook, достъпна на следния адрес: https://bg-bg.facebook.com/about/privacy/update.

27. Организаторът може да има достъп до лични данни, предоставена на Facebook профила на участниците, в зависимост от настройките и ограниченията за публичност на профилите си, които те сами са определили. Тези лични данни няма да бъдат обработвани от Организатора по никакъв начин.

28. Лицето, което отговаря за защита на личните данни на участниците, е Длъжностното лице по защита на личните данни („ДЗЛД“) на “Вива кредит“ ООД, ел. поща dpo@vivacredit.bg, телефон за връзка – 0700 45 245. Всеки участник може да се запознае с Политиката за защита на личните данни на “Вива кредит“ ООД на следния адрес: https://vivacredit.bg/informatsionni-prava

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

29. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел VI. Публичност на Играта, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и които не могат да бъдат отстранени от Организатора.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

30. Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Facebook потребители, дублиране на Facebook профили от недоброжелатели, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, техническа невъзможност за регистриране в играта поради обстоятелства извън контрола на Организатора, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази игра, недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях, повреда на системата на сайта или Facebook платформата, за загубата на данни за регистрирани участници поради технически и други непредвидими причини, други форсмажорни обстоятелства. Организирането, представянето, провеждането и регламента на играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc.

31. Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието на Участниците в Играта. Facebook Inc. не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от кампанията – томболата.

32. Организаторът си запазва правото по своя преценка да изменя и допълва настоящите общи условия, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички участници съобразно раздел VI. Публичност на Играта.

33. Всяка една промяна в Общите условия ще бъде надлежно публикувана на Facebook-страницата на Организатора на адрес https://bg-bg.facebook.com/VivaCreditBG и на уеб страницата на дружеството – организатор – www.vivacredit.bg.

34. В случай, че някоя от разпоредбите на тези Общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите.

35. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участник в Играта ще се разрешава чрез преговори.

36. Настоящите Общи условия се подчиняват на българското законодателство, а възникналите във връзка с тях спорове ще се решават от българските съдилища.