ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ЛОЯЛНА ПРОГРАМА „VIVA Club“ ПРОВЕЖДАНА ОТ „ВИВА КРЕДИТ“ ООД ЗА ПЕРИОДА ОТ 01 ДЕКЕМВРИ 2019 ДО 31 ЮЛИ 2020 (Изм. в сила от 01.07.2020 г.)

I. ОРГАНИЗАТОР НА ЛОЯЛНАТА ПРОГРАМА
1. Организатор на Лоялна програма „VIVA Club “ („Програмата“) е „Вива кредит” ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201995287, със седалище и адрес на управление: гр. София 1324, район Люлин, ж.к. Люлин 7, бул. „Джавахарлал Неру“ No 28, бл. АТЦ "Силвър център", ет. 2, офис 73Г, представлявано от Управителя Десислава Димитрова.
2. Решението на „Вива Кредит” ООД („Дружеството“) за провеждане на Програмата съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОГРАМАТА
(Изм. в сила от 01.07.2020 г.) Програмата се провежда считано от 01.12.2019 г. до 31.07.2020 г. включително.

III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА
Програмата се организира на територията на Република България и всеки участник следва да има местожителство на нейна територия.

IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА
4.1. Право на участие в Програмата има всяко дееспособно физическо лице, навършило 21 години (“Участник“), което отговаря на следните условия:
4.1.1. В периода на Програмата ползва който и да е от продуктите на Дружеството, като е сключило с Дружеството договор за паричен заем и в посочения период е изплатило поне две вноски по този договор и/или
4.1.2. Има поне един погасен кредит към Дружеството след 01.12.2018 г., независимо от вида на ползвания продукт. Тези участници получават точки по Програмата за всички усвоени в Дружеството кредити преди старта на Програмата.
4.1.3. Отговаря на другите условия за участие, изрично предвидени в тези Правила.
4.2. Нямат право на участие в Програмата лица, които не отговарят на посочените в т. 1 условия. Програмата е предназначена за ползватели на финансовите услуги, които Дружеството предлага.

V. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОГРАМАТА
Участието в Програмата се извършва при следния механизъм:
5.1. Събиране на точки
Всички продукти на Дружеството дават възможност на участниците да получат точки. Участникът получава точки при коректно плащане на дължими суми/вноски по договор за паричен заем. Събраните точки дават право на участниците да се изкачват в нивата на лоялност и да ползват продуктите на компанията, отговарящи на нивото на лоялност така, както е описано в тези Правила.
5.2. Механизъм на събиране на точки
Броят точки, които участникът получава при коректно изплащане на даден кредит, зависи от вида на продукта, който той ползва, и от неговата поредност като кредит, изплатен от участника при Дружеството. При изчисляване на поредността на кредита се вземат предвид всички кредити, които участникът е усвоил при Дружеството, включително усвоените кредити преди началната дата на Програмата.
Не се начисляват точки по първа вноска от кредит. Точки се начисляват при коректно плащане на втора и всяка следваща поредна вноска по кредит.
По едновносков кредит точки се натрупват само ако участникът е удължил срока на кредита по споразумение с Дружеството. В този случай натрупването на точки започва с първата вноска, следваща удължаването на кредита.
При изплащане на кредита точките по него се умножават с коефициент (2, 3 или 4), чийто размер се определя в зависимост от вида на продукта. По долу в табличен вид е представен механизмът, по който се събират точките по Програмата.

Брой точки на вноска според продукта и поредността му като кредит при Дружеството

Пореден кредит за участника

Точки за втора вноска по продукти ВИВАКРЕДИТ СЕГА 14 и 30

Точки за втора вноска по продукти

ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ 14 и 30, ВИВАКРЕДИТ АВТО, (ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ), ВИВА ИНКРЕДО, ВИВАКРЕДИТ ПРЕМИУМ, ВИВАКРЕДИТ ВИП

Точки за втора вноска по продукт
ВИВАКРЕДИТ ОПТИМА

1, 2, 3

5 т

10 т

15 т

4, 5, 6

10 т

20 т

30 т

7, 8, 9, 10

20 т

40 т

60 т

повече от 10

30 т

60 т

90 т

Умножение на точки в края на кредита при изплащането му

х 2

х 3

х 4

При плащане на всяка следваща вноска по кредита броят на точките за тази вноска нараства в аритметична прогресия с първоначалния брой точки, начислени за втората вноска по съответния кредит съобразно стойностите в таблицата по-горе.

Пример: Участникът ползва продукт ВИВА ИНКРЕДО, който е негов трети пореден кредит в Дружеството. За коректно платена втора вноска участникът получава 10 т. При коректно плащане на трета вноска участникът получава 20 т. (10 + 10).

5.3. Вноски, по които не се начисляват точки

Не се начисляват точки по:

- Първа вноска, независимо от вида на продукта.

- Поредна вноска, която е платена с 4 или повече дни закъснение. Това правило важи за вноски по всички продукти с изключение на ВИВАКРЕДИТ ОПТИМА.

- Поредна вноска, която е платена с 11 или повече дни закъснение. Това правило важи само за вноски по продукта ВИВАКРЕДИТ СМАРТ и ВИВАКРЕДИТ БРИДЖ.

5.4. Намаляване наполовина на точките по кредита

При ползване на който и да е от продуктите ВИВАКРЕДИТ СЕГА 14 и 30, ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ 14 и 30, ВИВАКРЕДИТ АВТО (ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ), ВИВА ИНКРЕДО, ВИВАКРЕДИТ ПРЕМИУМ или ВИВАКРЕДИТ ВИП натрупаните точки по кредита се намаляват наполовина, когато участникът е забавил плащане на която и да е от вноските за период от 30 до 60 дни.

При ползване на продукта ВИВАКРЕДИТ СМАРТ и ВИВАКРЕДИТ БРИДЖ натрупаните точки по кредита се намаляват наполовина, когато участникът е забавил плащане на която и да е от вноските за период от 60 до 90 дни.

5.5. Особени правила при предсрочно погасяване на кредит

При предсрочно погасяване на кредит участникът получава точки само по направени вноски до датата на предсрочното погасяване. При предсрочно погасяване на кредита не се прилага правилото за умножаване на точките с коефициент при изплащане на кредита. Изключение се предвижда и точките се умножават със съответния коефицент само когато предсрочното погасяване е извършено чрез рефинансиране на кредита, както е описано в т. 5.6. по-долу.

5.6. Особени правила при рефинансиране на кредит

При изплащане на кредит чрез рефинансиране сборът от натрупаните точки по вноските до датата на рефинансиране се умножава с коефициент (2, 3 или 4) в зависимост от вида на продукта съобразно механизма, описан в таблицата в т. 5.2. по-горе. При определяне на коефициента, с който се умножават точките, се взема предвид вида на кредита, който се рефинансира.

5.7. Загуба на натрупани точки по кредита

Участник, който е ползвал някой от продуктите ВИВАКРЕДИТ СЕГА 14 и 30, ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ 14 и 30, ВИВАКРЕДИТ АВТО (ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ), ВИВА ИНКРЕДО, ВИВАКРЕДИТ ПРЕМИУМ или ВИВАКРЕДИТ ВИП, губи всички натрупани по него точки, когато е забавил плащането на вноска по кредита с повече от 60 дни.

Участник, който е ползвал продукта ВИВАКРЕДИТ ОПТИМА, губи всички натрупани по него точки, когато е забавил плащането на вноска по кредита с повече от 90 дни.

5.8. Загуба на всички точки, натрупани от участник в Програмата

Участник, който в периода на Програмата съгласно Раздел II от тези Правила, не е усвоявал кредит от Дружеството повече от 12 месеца, считано от датата на последно приключения му кредит, губи всички натрупани до момента точки по Програмата, включително начислените точки по кредити, усвоени/изплатени преди старта на Програмата.

5.9. Типични примери на натрупване на точки според различните продукти

А) Продукт ВИВАКРЕДИТ СЕГА 14 и 30

Пример 1: Клиент има 4 изплатени кредита към Дружеството. Усвоява кредит по продукт ВИВАКРЕДИТ СЕГА със срок на изплащане 14 дни (едновносков кредит). На падеж клиентът внася цялата дължима сума по кредита си и го приключва. По кредита НЕ се начисляват точки.

Пример 2: Клиент има 4 изплатени кредита към Дружеството. Усвоява кредит по продукт ВИВАКРЕДИТ СЕГА със срок на изплащане 14 дни. На падеж клиентът внася оскъпяването по кредита и удължава кредита си за още един 14-дневен период. След още 14 дни клиентът отново внася само оскъпяването и отново удължава кредита си за още един период. След още 14 дни клиентът погасява кредита си. По кредита се начисляват общо 30 точки. Ако по кредита няма просрочие над 30 дни, точките по него се умножават по коефициент 2 и стават общо 60.

Вноска

1

2

3

ОБЩО

УМНОЖАВАНЕ X 2

Брой точки

0

10

20

30

60

Б) Продукти ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ 14 и 30, ВИВАКРЕДИТ АВТО (ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ), ВИВА ИНКРЕДО

Пример 1: Клиент има 4 изплатени кредита към Дружеството. Клиентът усвоява кредит по продукта ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ 30 със срок на изплащане 5 месечни вноски. Клиентът изплаща с не повече от 3 дни забава всяка една вноска по кредита. В края на кредита общият брой точки, натрупани по вноските, се умножава с коефициент 3.

Вноска

1

2

3

4

5

ОБЩО

УМНОЖАВАНЕ X 3

Брой точки

0

20

40

60

80

200

600

Пример 2: Клиент има 4 изплатени кредита към Дружеството. Клиентът усвоява кредит по продукта ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ 30 със срок на изплащане 5 месечни вноски. Клиентът изплаща вноски 1, 2, 3, 5 с не повече от 3 дни забава, а плащането на вноска 4 забавя с 4 дни. В този случай на клиента не се начисляват точки за вноска 4. В края на кредита общият брой точки, натрупани по вноски 2, 3 и 5, се умножава с коефициент 3.

Вноска

1

2

3

4

5

ОБЩО

УМНОЖАВАНЕ X 3

Брой точки

0

20

40

0

80

140

420

В) Продукт ВИВАКРЕДИТ ОПТИМА

Пример 1: Клиент има 4 изплатени кредита към Дружеството. Клиентът усвоява кредит по продукт ВИВАКРЕДИТ ОПТИМА със срок на изплащане 12 месечни вноски. Клиентът изплаща с не повече от 3 дни забава всяка една вноска по кредита. В края на кредита общият брой точки, натрупани по вноските, се умножава с коефициент 4.

Вноска

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ОБЩО

УМНОЖАВАНЕ X 4

Брой точки

0

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

330

1980

7920

Пример 2: Клиент има 4 изплатени кредита към Дружеството. Клиентът усвоява кредит по продукт ВИВАКРЕДИТ ОПТИМА със срок на изплащане 12 месечни вноски. Клиентът изплаща вноски 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12 с до 10 дни забава, а вноски 8 и 10 плаща със забава съответно 11 и 15 дни. В този случай на клиента не се начисляват точки по вноски 8 и 10. В края на кредита общият брой точки, натрупани по вноските, се умножава с коефициент 4.

Вноска

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ОБЩО

УМНОЖАВАНЕ X 4

Брой точки

0

30

60

90

120

150

180

0

240

0

300

330

1500

6000

5.10. Типични примери при намаляване или загуба на точки, както и при начисляване на точки при предсрочно погасяване на кредит

А) Намаляване на събрани точки по кредит

Пример: Клиент има 5 изплатени кредита към Дружеството. Клиентът усвоява кредит по продукта ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ 30 със срок на изплащане 5 месечни вноски. Клиентът изплаща вноски 1, 2, 3 и 4 с не повече от 3 дни забава, а плащането на вноска 5 забавя с 31 дни. По вноска 5 точки не се начисляват. При изплащане на кредита общият брой точки се намалява наполовина.

Вноска

1

2

3

4

5

ОБЩО

СЛЕД НАМАЛЯВАНЕТО

Брой точки

0

20

40

60

0

120

60

Б) Загуба на всички точки по кредит

Пример: Клиентът усвоява кредит по продукта ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ 30 със срок на изплащане 5 месечни вноски. Клиентът изплаща вноски 1 и 2 на падежа, а плащането на вноска 3 забавя с повече от 60 дни. Клиентът не получава никакви точки по кредита заради забавата по вноска 3 с повече от 60 дни.

В) Предсрочно погасяване на кредит с/без рефинансиране на кредита

Пример 1: Клиент има 4 изплатени кредита към Дружеството. Клиентът усвоява кредит по продукта ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ 30 със срок на изплащане 5 месечни вноски. Клиентът изплаща вноски 1 и 2 с не повече от 3 дни забава, а на падежа на вноска 3 погасява предсрочно кредита. Клиентът получава точки само по 2-ра и 3-та вноска. Общият брой на точките не се умножава с коефициент.

Вноска

1

2

3

4

5

ОБЩО

Брой точки

0

20

40

0

0

60

Пример 2: Клиент има 1 изплатен кредит към Дружеството. Клиентът усвоява кредит по продукта ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ 30 със срок на изплащане 5 месечни вноски. Клиентът изплаща вноски 1 и 2 с не повече от 3 дни забава, а на падежа на вноска 3 погасява кредита чрез рефинансиране. Клиентът получава точки само по две вноски. Предвид рефинансирането на кредита общият брой точки по него се умножава с коефициент 3.

Вноска

1

2

3

4

5

ОБЩО

УМНОЖАВАНЕ Х 3

Брой точки

0

10

20

0

0

30

90

VI. ПРОМОЦИОНАЛНИ УСЛОВИЯ, КОИТО ПОЛЗВАНЕТО НА ТОЧКИТЕ ДАВА

6.1. В периода на продължителност съгласно Раздел II участник в Програмата може да използва натрупани от него точки както следва:

- срещу натрупани минимум 5000 точки и изплатени поне 2 кредита при Дружеството – за получаване на статус ПРЕМИУМ. Получаването на статус ПРЕМИУМ дава възможност на участника да ползва продукт ВИВАКРЕДИТ ПРЕМИУМ.

- срещу натрупани минимум 10 000 точки, изплатени поне 2 кредита при Дружеството и вече получен срещу точки статус ПРЕМИУМ – за получаване на статус ВИП. Получаването на статус ВИП дава възможност на участника да ползва продукт ВИВАКРЕДИТ ВИП.

Използваните от участника точки за придобиване на статус ПРЕМИУМ/ВИП, съобразно описаните по-горе хипотези, се приспадат от общия брой натрупани точки от участника до момента на придобиването на статуса.

6.2. Загуба на статус ПРЕМИУМ или ВИП

Участник, придобил статус ПРЕМИУМ или ВИП по реда на тези Правила, губи своя статус в момента, в който забави вноска по кредит с повече от 90 дни по продукт ВИВАКРЕДИТ СЕГА 14 и 30, ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ 14 и 30, ВИВАКРЕДИТ АВТО ( ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ), ВИВА ИНКРЕДО, ВИВАКРЕДИТ ПРЕМИУМ, ВИВАКРЕДИТ ВИП и при забава на вноска с повече от 120 дни по продукт ВИВАКРЕДИТ ОПТИМА.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

7.1. Всеки участник, който желае да направи справка с колко точки разполага по настоящата Програма, може да посети всеки от търговските обекти на „Вива Кредит“ ООД или да се обади на телефон: 0700 45 245 (без допълнително таксуване, съобразно индивидуалния тарифен план на абоната).

7.2. Настоящите Правила ще бъдат оповестени за целия период на Програмата и достъпни за всички заинтересовани лица на интернет страницата на Дружеството, а именно: www.vivacredit.bg. Правилата ще бъдат предоставени за информация на заинтересованите лица при поискване на място в търговските обекти на Дружеството.

7.3. Не се изисква изрично волеизявление от страна на участника, за да придобие право на участие в Програмата, ако отговаря на всички условия, предвидени в тези Правила. Независимо от това всеки участник има право да откаже от участие в Програмата чрез изрично волеизявление, представено на място в търговските обекти на Дружеството или на адреса на управление, посочен в Раздел I от Правилата.

7.4. В Програмата нямат право да участват служители на „Вива Кредит” ООД и на всички партньори на Дружеството и техните роднини по права линия без ограничения.

VIII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА

Ако се установи, че участник не отговаря на условията за участие в Програмата, той губи правото си на участие. В допълнение участникът губи правото да се възползва от промоционални условия по продукт на Дружеството, ако такива са му били предоставени във връзка с Програмата, и към сключения между него и Дружеството договор за кредит се прилагат стандартните условия, които биха били приложими за съответния продукт (в това число размер на лихва, дължими такси и неустойки).

IX. ЛИЧНИ ДАННИ

Програмата се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). Личните данни на физическите лица се обработват от Дружеството за целите и на основанията, оповестени в Политика за защита на личните данни на „ВИВА КРЕДИТ“ ООД, достъпна на уеб сайт: https:vivacredit.bg/politika-za-zashtita-na-lichnite--danni и при съблюдаване на всички необходими технически и организационни мерки, които гарантират тяхната защита.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА

Организаторът има неотменимото право да прекрати Програмата по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел VII в случай, че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

11.1. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва Правилата на Програмата, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно Раздел VII.

11.2. Всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Програмата се решава по взаимна уговорка. Във всеки един момент участник има право да подаде сигнал или жалба до адреса на управление на Дружеството, посочен в т. 1 по-горе, в случай, че счита, че правата му по настоящата Програма са нарушени.

11.3. Настоящите Правила са приети и одобрени от Управителя на Дружеството.