Официални правила за участие в  Активност теглене на участници за провеждане на интервю и теглене на награди

 

„БРАНД ПЕРСОНИ”,

провеждана от „Вива кредит” ООД

за периода от 03.11.2022  г. до 02.12.2022 год.

 

I.           ОРГАНИЗАТОР НА ТЕГЛЕНЕТО

1.  Организатор на Активността  е „Вива кредит” ООД, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 201995287, със седалище и адрес на управление: гр. София 1324, район р-н Люлин, ж.к. Люлин 7, бул. „Джавахарлал Неру“ No 28, бл. АТЦ "Силвър център", ет. 2,  офис 73Г, представлявано от Управителя Свилен Петков Петков.

2.  Решението на „Вива Кредит” ООД за провеждане на теглене на участници за провеждане на интервюта, с цел маркетингово проучване, които след провеждане на интервюто ще участват с теглене с награди, съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

3.  Участниците в интервютата са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Активността (наричани по-долу “Официални правила”). Официалните правила ще бъдат предоставени на участниците в интервютата преди стартиране на интервюто лично или на предоставен от тях e-mail адрес.  С извършването, на което и да е от действията за участие в  интервю, участниците потвърждават, че са запознати с настоящите Официални правила, разбрали са ги и ги приемат безусловно.

4.  Настоящата активност се организира с цел изграждането на клиентски профили на активни клиенти на  „Вива Кредит“ ООД, необходими за целите и нуждите на маркетинговата дейност на дружеството.

 

II.ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА АКТИВНОСТТА 

5.  Активността ще бъде проведена в периода от 03.11.2022  г. до 02.12.2022 год. , както следва:

-        На 03.11.2022 г. – ще бъде проведено теглене на 25 броя участници в интервюта;

-        В периода 11.11.2022 г. до 25.11.2022 год. ще бъдат проведени 25 интервюта с изтеглените 25 участника;

-        На 02.12.2022 г. – ще бъде проведено теглене на 18 награди, в което теглене участват всички 25-ма участника дали интервю при условията на настоящите Официални правила.

6.  Право на участие в активността има всяко дееспособно физическо лице, навършило 21 години, с постоянен адрес в Република България, настоящ клиент на „Вива Кредит“ ООД, което ползва услугите на компанията повече от шест месеца или такива, които  са ползвали услугите й повече от веднъж. Служители на „Вива Кредит“ ООД и членове на техните семейства (родители, съпрузи и деца) нямат право да вземат участие в активността. „Вива Кредит“ ООД си запазва правото да изключва без предупреждение участници в Активността, които са предоставили непълни или неверни данни или по друг начин нарушават Официалните правила за участие в Активността, или които във връзка с участието си в Активността нарушават действащото законодателство.

7.  Участниците в интервютата ще бъдат изтеглени на произволен (случаен) принцип и имената им ще бъдат определяни чрез теглене в присъствието на определена от Организатора комисия от трима членове. Ще бъдат изтеглени имената на 25 активни клиенти на „Вива Кредит“ ООД, които отговарят на изискванията на чл. 6. 

8.  С изтеглените участници, на предоставения от тях телефонен номер, ще се свърже служител на Дружеството и ще бъдат поканени да се включат в интервю, изследващо клиентския профил  на клиентите на „Вива Кредит“ ООД. Интервюто ще бъде проведено по телефона, и след уговорка на удобен за него ден и час.

9.  В случай, че изтеглен участник не пожелае да участва в интервюто, организаторът тегли нов участник съгласно условията на чл. 7.

10.  Интервютата ще бъдат проведени в периода 11.11.2022. год. – 25.11.2022 год.

11.  Интервюто с всеки един участник, съгласил се да даде интервю, ще бъде записано с диктофон и/или телефон (смартфон), като ще бъде записан само гласът на лицето, не и неговата визия.

12.  Всеки един от 25-те изтеглени участника, взел участие в провеждането на интервю/- та, съгласно условията на настоящите официални правила, участва в теглене с награди за спечелване на 1 от 18 /осемнадесет броя Gift Карти на стойност 50 лв. Участието в настоящата активност не е обвързано от кандидатстване за кредит.

 

III. НАГРАДИ ОТ АКТИВНОСТТА

13.  Наградите от Активността са общо 18 /осемнадесет / броя Gift карти на стойност 50 лв., като един участник може да получи една награда.

14. Тегленето на наградите по чл. 13  ще се извърши на произволен (случаен) принцип и имената им ще бъдат определяни чрез теглене в присъствието на определена от Организатора комисия от трима членове, като ще бъдат изтеглени три имена на участниците. Тегленето на награди ще се състои на 02.12.2022. год.

15.  Предоставените карти са валидно платежно средство, което всеки спечелил участник може да усвои в търговската мрежа при търговци, предлагащи разпращания с ПОС терминал. Наличността не може да бъде усвоена в брой посредством теглене  от банкомати (т.е. затворена е за използване на АТМ). Картата е с период на валидност до 2027 г. След изчерпване на баланса по картата, тя автоматично се закрива. Картовата услуга се предоставя от GiftCards. Пълна информация за активация, такси  и условията на  www.giftcards.eu

16. Всеки печеливш участник ще бъде потърсен на предоставения от него телефонен номер, от представител на Организатора, за да бъде уведомен за спечелената награда и ще бъде поканен да я получи в удобен за него офис на „Вива Кредит“ ООД.  В случай, че участника няма възможност да посети Офис на „Вива Кредит“ ООД може да заяви, че желае да получи наградата си до адрес, посочен от него, като разходите по изпращането на наградата са за сметка на Организатора.

17.  Легитимацията при получаване на наградите се извършва чрез представяне на валиден документ за самоличност.

18. В случай, че Организаторът не успее да се свърже с печелившия участник на предоставения от него телефонен номер и/или той самият не потърси наградата си до 30 календарни дни от посочения срок за теглене, то наградата остава собственост на „Вива Кредит“ ООД.

 

IV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В  ИНТЕРВЮТАТА

19. В интервютата участват изтеглените съгласно чл. 7 от настоящите Официални правила лица. Интервютата ще бъдат провеждани от служител на „Вива Кредит“ ООД съгласно утвърден от дружеството въпросник, съгласно чл. 20 от настоящите официални правила.

20. Въпросникът за провеждане на интервюто на всеки участник съдържа следната информация: име, фамилия, телефон за връзка, имейл адрес. Въпросите са групирани в пет основни тематични раздела, както следва:

-        Демография: предоставяне на  лична информация от интервюирания: възраст, социален статус, семейно положение, местожителство, лични интереси, професионална ориентация;

-        Канали за информация: основни канали за получаване на информация и честота на ползване;

-        Модел на пазаруване: въпроси, свързани с процеса на взимане на решение за покупка и факторите, влияещи върху него; критерии и фактори за избор на компания, от която да бъдат закупени продукти/услуги;

-         Опит с Вива Кредит: въпроси свързани с получаване на първична информация за компанията, споделен опит в процеса на ползване на услугите на компанията, впечатления, бариери и стереотипи, мнение за продукти/ услуги;

-        Финансово състояние, навици на потребление: предпочитани форми и начини на плащане (кеш, дебитна/ кредитна карта), ползване на банкови и небанкови продукти, форми и начин на пазаруване ( онлайн/ офлайн).

21.  За да се счита едно участие валидно, Участникът следва да е отговорил на всички въпроси и интервюто да бъде записано с диктофон и/или служебен мобилен телефон (смартфон). С включването в интервютата, участникът потвърждава, че е запознат с Политиката за защита на личните данни, както и с правата си, свързани със защита на личните данни. Лицето се съгласява също и проведеното с него интервю да бъде записано чрез изрична декларация, собственоръчно попълнена и подписана от участника, като Организаторът се задължава предоставената информация да бъде ползвана само и единствено за целите на настоящата активност и в подкрепа на маркетинг дейността на дружеството. Организаторът се задължава да не разпространява записаното съдържание публично, както и да го ползва за други цели извън посочените в декларацията и да не предоставя събраната информация на трети лица.

 

VI. ЛИЧНИ ДАННИ

22.  Кампанията се провежда при спазване изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни.

23.  За целите на провеждане на Кампанията, определяне на Участниците, които ще бъдат интервюирани и предоставянето на наградите е необходимо извършването на обработка на лични данни на същите.

24.  Участниците са информирани за правата, които имат съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни. Подробна информация за правата на участниците като субекти на личните данни е налична на адрес https://vivacredit.bg/gdpr  и Декларация за предоставяне на съгласие за обработка на лични данни.

25.  Всеки Участник може да се свърже с Длъжностното лице по защита на данните на Организатора във връзка с упражняване на права, свързани с личните му/й данни на имейл: dpo@vivacredit.bg.

26.  Дружеството обработва лични данни в изпълнение на приложимото европейско и българско законодателство.

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

27.  Пълният текст на Официалните Правила се предоставя на всеки участник, дал съгласие за участие и преди започване на интервюто на предоставен от него e-majl адрес. Същите ще бъдат публикувани и на www.vivacredit.bg. Организаторът на Тегленето запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила в деня на тяхната промяна, като на участниците се предоставят изменените официални правила.

28.  Организаторът си запазва правото по всяко време да отстрани от Активността участник, който не спазва Официалните правила за участие, или чиито действия създават отрицателен имидж на Организатора или по някакъв начин са в ущърб на Организатора, или в други основателни случаи.

29.  Организаторът не носи отговорност за заплащане на данъчни задължения, свързани с предлаганите награди, освен ако в нормативен акт е предвидено задължение за Организатора да начисли съответния данък и да го внесе за сметка на съответния Печеливш участник.

30.  Организаторът няма задължение да уведомява по какъвто и да е начин неспечелилите Участници в Промоцията.

31.  Всички спорове по тълкуването и прилагането на Официалните правила се решават по споразумение, а ако такова не може да бъде постигнато споровете, ще бъдат решавани от компетентните съдилища в Република България по реда на ГПК.

 

 Настоящите Официални правила са приети и одобрени от Управителя на Дружеството.

 Управител: Свилен Петков