УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯ, "ОТСТЪПКА В РАЗМЕР НА 30% ОТ ГЛАВНИЦАТА",

провеждана от „Вива кредит” ООД чрез партньорите „ЛИЗИНГОВО-БРОКЕРСКА КЪЩА-ИЗИРА” ЕООД и „ЗБК БАЛКАН” АД за периода от 17.06.2019 г. – 17.07.2019 г.

I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1. Организатор на Промоцията е „Вива кредит” ООД, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 201995287, със седалище и адрес на управление: гр. София 1324, район р-н Люлин, ж.к. Люлин 7, бул. „Джавахарлал Неру“ No 28, бл. АТЦ "Силвър център", ет. 2, офис 73Г, представлявано от Управителя Десислава Страхилова Димитрова.

2. Решението на „Вива Кредит” ООД за провеждане на Промоцията съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

II. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

1. Право на участие в промоцията придобиват автоматично всички дееспособни физически лица, навършили 21 години, които в периода от 17 юни до 17 юли 2019 г. включително, кандидатстват и в същия период сключат в качеството си на Заемател, в избрани офиси на партньорите „ЛИЗИНГОВО-БРОКЕРСКА КЪЩА-ИЗИРА” ЕООД и „ЗБК БАЛКАН” АД, договор за предоставяне на паричен заем с „Вива кредит” ООД по продукта „ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ 14 и 30“ за заемна сума /главница/ в размер от 400 лв. (четиристотин лева) до 3 000 лв. (три хиляди лева), със срок на изплащане 11, 14, 18, 22, 26 или 30 двуседмични вноски или 5, 7, 9, 12 и 15 месечни вноски, в зависимост от погасителния план, който са си избрали и погасяват коректно (до падеж) съгласно договора за предоставяне на паричен заем.

2. При спазване на всички клаузи по индивидуално сключения договор и настоящите Общи условия, заемателят получава отстъпка в размер на 30% от размера на усвоената главница по индивидуалния договор за паричен заем.

3. Отстъпката се начислява по следния начин: Ако размерът на отстъпката е по-малък от размера на последната погасителна вноска, отстъпката се приспада от последната погасителна вноска. Ако отстъпката е в размер по-голям от този на последната погасителна вноска, отстъпката се разделя на две равни части и се приспада от последните две погасителни вноски, а именно: едната част от отстъпката се изважда от размера на предпоследна погасителна вноска и същата се заплаща в намален размер (предпоследна вноска минус половината от отстъпката) и последната погасителна вноска също се заплаща в намален размер (последна вноска минус другата половина от отстъпката). Ако отстъпката е по-голяма от сбора на последните две погасителни вноски, то тогава, отстъпката се разделя на три равни части и се приспада от последните три погасителни вноски, ако отстъпката е по-голяма от сбора на последните три погасителни вноски, то тогава отстъпката се разделя на четири равни части и се приспада от последните четири погасителни вноски, ако отстъпката е по-голяма от сбора на последните четири погасителни вноски, то тогава отстъпката се разделя на пет равни части и се приспада от последните пет погасителни вноски, по начина описан в предходнoто изречение.

Отстъпката съгласно настоящата промоция не може да надвишава оскъпяването по кредита. В случай че отстъпката е на по-висока стойност, същата се редуцира до размера на оскъпяването.

ТИПИЧЕН ПРИМЕР:

По договор за предоставяне на паричен заем от 1500 лева, със срок на погасяване 28 седмици, сключен при условията на промоцията, без заявена такса експресно разглеждане на документи, в случай че Заемателят е изпълнил задължението си по чл. 4 от договора да предостави обезпечение в три дневен срок от сключване на договора за паричен заем, същият се задължава да върне заемната сума на 14 двуседмични погасителни вноски, от които първа вноска в размер на 96.76 лв, втора вноска в размер на 98.26 лв., трета вноска в размер на 99.78 лв., четвърта вноска в размер на 101.33 лв., пета вноска в размер на 102.90 лв., шеста вноска в размер на 104.50 лв., седма вноска в размер на 106.12 лв., осма вноска в размер на 107.76 лв, девета вноска в размер на 109.43 лв., десета вноска в размер на 111.13, единадесета вноска в размер на 112.85 лв., дванадесета вноска в размер на 114.61 лв., тринадесета вноска в размер на 116.38 лв., четиринадесета вноска в размер на 118.19 лв., вместо 120.02 лв. (сто и двадесет лева и две стотинки) всяка, при ГПР – 0.00% и ГЛП – 0.00%. В този случай общата сума за погасяване на кредита е в размер на 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева и нула стотинки), вместо 1680.28 (хиляда шестстотин и осемдесет лева и двадесет и осем стотинки, при условие че Заемателят изпълни всички условия по договора за предоставяне на паричен заем.

По договор за предоставяне на паричен заем от 1500 лева, със срок на погасяване от 28 седмици, със заявена допълнителна услуга по експресно разглеждане на заявка за отпускане на заем, сключен при условията на промоцията, в случай че Заемателят е изпълнил задължението си по чл. 4 от договора да предостави обезпечение в три дневен срок от сключване на договора за паричен заем, същият се задължава да върне заемната сума на 14 погасителни вноски, от които 11 погасителни вноски в размер на 162,35 лв (сто шейсет и пет лева и тридесет и пет стотинки ) всяка и заплаща последните 3 погасителна вноска в размер на 12,35 лв. (дванадесет лева и тридесет и пет стотинки), при ГПР – 49.36% и ГФЛП – 40.32%. В този случай общата сума за погасяване на кредита е в размер на 1 822,90 лв. (хиляда осемстотин двадесет и два лева и деветдесет стотинки), вместо 2272.90 лв. (две хиляди двеста седемдесет и два лева и деветдесет стотинки , при условие че Заемателят изпълни всички условия по договора за предоставяне на паричен заем.

В случай че Заемателят не е заявил такса експресно разглеждане на документи и не е изпълнил задължението си по чл. 4 от договора да предостави обезпечение в три дневен срок от сключване на договора за паричен заем, Заемателят се задължава да върне заемната сума на 14 погасителни вноски, от които 10 погасителни вноски в размер на 148,24 лв. (сто четиридесет и осем лева и двадесет и четири стотинки) всяка и заплаща последните 4 погасителна вноска в размер на 35,74 лв. (тридесет и пет лева и седемдесет и четири стотинки) , вместо 148,24 лв. (сто четиридесет и осем лева и двадесет и четири стотинки) всяка, при ГПР – 0.00% и ГЛП – 0.00%.В този случай общата сума за погасяване на кредита е 1 625,36 лв. (хиляда шестстотин двадесет и пет лева и тридесет и шест стотинки), вместо 2 075,36 лв. (две хиляди седемдесет и пет лева и тридесет и шест стотинки), при условие че Заемателят изпълни всички условия по договора за предоставяне на паричен заем.

В случай че Заемателят не е изпълнил задължението си по чл. 4 от договора да предостави обезпечение в три дневен срок от сключване на договора за паричен заем и е заявил незадължителната услуга такса Експресно разглеждане, Заемателят заплаща първите 11 (единадесет) погасителни вноски в размер на 190,57 лв. (сто и деветдесет лева и петдесет и седем стотинки ) всяка и последните 3 погасителни вноски в намален размер на 40,57 лв. (четиридесет лева и петдесет и седем стотинки ), вместо 190, 57 лв. (сто и деветдесет лева и петдесет и седем стотинки) всяка. В този случай общата сума за погасяване на кредита е в размер на 2217, 98 лв. (две хиляди двеста и седемнадесет лева и деветдесет и осем стотинки ), вместо 2667,98 лв. (две хиляди шестстотин шестдесет и седем лева и деветдесет и осем стотинки, при ГПР – 49.36% и ГФЛП – 40.32% .

4. Годишният лихвен процент (ГЛП), годишният процент на разходите (ГПР) са такива, каквито са посочени в договора за паричен заем.

5. Въпреки наличието на промоционални условия, за Заемателя не отпада задължението по чл. 4 от сключения договор за кредит да предостави обезпечение под формата на поръчител или банкова гаранция, като в случай, че такова не бъде предоставено, му се начислява предвидената в договора неустойка за неизпълнение на договорно задължение.

III. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

1. Периодът, в който потребител, изпълнил условията за участие ще може да се възползва от Промоцията, започва на 17.06.2019 г. и продължава до 17.07.2019 г., освен ако не са налице промени, съгласно т. IX и т. X, т.1. Това е последният ден, в който потребителите могат да се възползват от Промоцията и е обвързващ за Дружеството.

IV. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА

1. Промоцията се провежда и обхваща избрани обекти на следните партньори на Дружеството, в които се предлага продукта ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ - „ЛИЗИНГОВО-БРОКЕРСКА КЪЩА-ИЗИРА” ЕООД и „ЗБК БАЛКАН” АД. Информация за конкретните обекти на партньорите, в които се прилага настоящата промоция, може да намерите в Приложение № 1 към настоящите Условия.

V. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. За повече информация по отношение на договорите за паричен заем, чието сключване дава право на участие в промоцията по кредитния продукт на Дружеството ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ може да посетите търговските обекти на „Вива кредит“ ООД, както и тези на партньорите на „Вива кредит“ ООД, да се обадите на телефон: 0700 45 245 (без допълнително таксуване, съобразно индивидуалния тарифен план на абоната), както и да посетите интернет страницата на Дружеството, а именно: www.vivacredit.bg.

2. Не се изисква изрично волеизявление от страна на участника, за да придобие същият право на участие в Промоцията, но за да се възползва от нея той следва да е изпълнил всички условия, описани в настоящите Общи условия. От друга страна, всеки участник има право да откаже да се възползва от Промоцията чрез изрично волеизявление, представено на място в търговските обекти на Дружеството или на посочените партньори и на адреса на управление, посочен по т. I по-горе и да се възползва от стандартните условия за сключване на Договор за предоставяне на паричен заем ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ.

3. Всеки участник следва да има местожителство на територията на Република България.

4. В Промоцията нямат право да участват служители на „Вива Кредит” ООД и на всички партньори на Дружеството и техните роднини по права линия без ограничения.

5. В Промоцията имат право да участват само НОВИ клиенти на „Вива кредит“ ООД. Под „нови“ клиенти следва да се разбира такива, които никога не са ползвали продуктите на Дружеството.
6. „Вива кредит“ ООД си запазва правото одобрението за отпускане на кредит по настоящата промоция да се извършва по преценка на негови компетентни служители, като не всеки кандидатствал получава такова.

VI. ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

1. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на промоцията на интернет страницата на Дружеството на адрес www.vivacredit.bg, както и в търговските обекти на посочените по-горе партньори, където всеки заинтересован може да се запознае с тях или да постави въпросите си.

VII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

1. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в промоцията. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Промоцията при нарушаване, на което и да било от условията по нея или което направи опит чрез измама да се възползва от нея.

2. Ако Заемателят не погаси коректно (до падеж) всяка погасителна вноска съгласно договора за предоставяне на паричен заем, ЗАГУБВАПРАВОТО СИ на участие в настоящата промоция, не получава посочената отстъпка и се задължава да заплати размера и на последната погасителна вноска.

3. Заемател, който се откаже от сключения договор за паричен заем или погаси предсрочно задължението си по договора за паричен заем, ЗАГУБВА ПРАВОТО СИ на участие в настоящата промоция и няма право на отстъпка в размер на последна погасителна вноска.

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

1. Промоцията се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). Личните данни на физическите лица се обработват от Дружеството за целите и на основанията, оповестени в Политика за защита на личните данни на „ВИВА КРЕДИТ“ ООД, достъпна на уеб сайт: https:vivacredit.bg/politika-za-zashtita-na-lichnite--danni и при съблюдаване на всички необходими технически и организационни мерки, които гарантират тяхната защита.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел VI. Публичност на Промоцията, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата Промоция, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VI. Публичност на Промоцията.

2. Всеки участник в промоцията може да отиде на място във всеки един от офисите на посочените партньори, или да позвъни на номер 0700 45 245 (без допълнително таксуване, съобразно индивидуалния тарифен план на абоната), където ще получи необходимата му допълнителна информация, свързана с промоцията.

3. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Промоцията се решава по взаимна уговорка. Във всеки един момент заемател, участник в промоцията, има право да подаде сигнал или жалба до адреса на управление на „Вива кредит“ ООД, посочен в т. 1 по-горе, в случай, че счита че правата му по настоящата промоция са нарушени.

4. Настоящите условия са приети и одобрени от Управителя на Дружеството.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯ "ОТСТЪПКА В РАЗМЕР НА 30% ОТ ГЛАВНИЦАТА",

за периода от 17.06.2019 г. – 17.07.2019 г.

Обекти на „ЛИЗИНГОВО-БРОКЕРСКА КЪЩА-ИЗИРА” ЕООД, в които се провежда Промоцията:

Град Адрес
София Бул.Черни връх
Пловдив ул.А.Велешки 8
Смолян ул.Д.Петров 1А
Петрич ул. България 1
Благоевград ул.Кирил и Методий 9
Панагюрище ул.Г.Бенковски 30
Пещера ул.П.Раков 2А
Белово ул.Освобождение 64
Сърница ул.Свобода 36
Септември бул.България 83
Варна ул.Преслав 20 Ателие 3
София ул.И.Сарански 3
Първомай ул.Д.Благоев 11
Мокрище ул.Добровник 4
Костенец ул.Боровец 37
Рудозем ул.Васил Левски 9
Девин ул.Александър Костов 14
Пловдив ул.Григор Божков 6
Пловдив бул.Освобождение 33,секция В,офис 6
Пловдив ЖК Тракия бл.144,вх.Д
Стамболийски ул.Марица 20
Пазарджик Ул.Пловдивска 87
Велинград Св.Кирил и Методий 18
София Ж.к.Фондови жилища бл. 217 до вх.Б
Пазарджик Ул.Гурко 20
Пазарджик Ул.Гурко 8 СБА
Добрич Ул.Сан Стефано 6А
Велинград Ул.Юндола 6
Сандански Бул.Свобода 29
Пазарджик Ул.Пловдивска 62
Пазарджик ул. Петър Бонев 52
Пазарджик Ул.Есперанто 10

Обекти на „ЗБК БАЛКАН” АД, в които се провежда Промоцията:

Град Адрес
Бургас Ул. Хаджи Димитър 17
Варна Бул. Сливница 17
Варна ул. Любен Каравелов 55
Габрово Ул. Първи Май 3
Свищов Цар Освободител 108
Пловдив Генерал Николаев 74
Стара Загора Христо Ботев 106
Ямбол ул. Жорж Папазов 1
Девин Ул.Орфей 1
Кюстендил Иларион Ловански 23
Карлово ул.Пазарна 1А
Видин ул. Пазарска 6
Асенов Град ул.Изложение 3
Горно Сахаре ул.Братан 2
Твърдица ул.Балкан1
с.Чишинци ул.Топалска 71
Благоевград ул.Елинден 10
Шумен ул.Велики Преслав
Пазарджик ул.Константин Величков
Бобов Дол ул.Свети Влас Пазара
Велико Търново ул.Марино Поле 9