УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯ "0% ЛИХВА ЗА 14 ДНИ",

 ПРОВЕЖДАНА ОТ „ВИВА КРЕДИТ“ ООД ЗА ПЕРИОДА от 05.09-31.10.2022 г.  

 

I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1. Организатор на Промоцията е „Вива кредит” ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201995287, със седалище и адрес на управление: гр. София 1324, район р-н Люлин, ж.к. Люлин 7, бул. Джавахарлал Неру No 28, бл. АТЦ "Силвър център", ет. 2,  офис 73Г, представлявано от Управителя Свилен Петков Петков.

2. Решението на „Вива Кредит” ООД за провеждане на Промоцията съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

II. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

1.Право на участие в Промоцията придобива автоматично всяко дееспособно физическо лице, навършило 21 години /Участник/, което е нов* клиент на а „Вива кредит“ ООД и което в периода от 5-ти септември 2022 г. до 31 октомври 2022 г. включително кандидатства за отпускането на кредит и в същия период сключи в качеството си на Заемател, Договор за паричен заем с „Вива Кредит” ООД и усвои заем по продукт ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ 14 за заемна сума /главница/ в размер от 300 лв. (триста лева) до 3 000 лв. (три хиляди лева), със срок на изплащане 7, 11, 14, 18, 22, 26, 30 двуседмични вноски и върне главницата до или на 14-я ден от усвояването ѝ, не заплаща никакви разходи по кредита (без оскъпяване) и дължи връщане  само и единствено на усвоената главница.

*Под нов клиент на Вива кредит  ООД се разбира лицето по т. 1 от настоящите ОУ, което за първи път усвоява кредит или което не е  усвоявало суми по кредитни продукти на „Вива кредит“ ООД повече от 6 месеца, считано до началната дата на промоцията  - 05.09.2022 г. включително.

2. Лице, изпълнило всички описани в т.1 условия, не заплаща никакви разходи по заема, т.е. ползва заемната сума без оскъпяване и дължи връщане само и единствено на усвоената главница.

3. За избягване на всякакво съмнение уточняваме, че въпреки наличието на промоционални условия, за Заемателя не отпада задължението по чл. 4 от сключения договор за паричен заем да предостави обезпечение под формата на поръчител или банкова гаранция в тридневен срок от сключването на договора за паричен заем. Това задължение следва да бъде спазено от страна на Заемателя.

4. При неизпълнение на задължението по чл. 4 от договора за предоставяне на паричен заем ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ 14, на Заемателя се начислява уговорената неустойка, която обаче не се дължи и не се заплаща, в случай че главницата бъде върната в срок до или на 14 ден от усвояването й.

5. В случай че Заемателят е избрал да се ползва от допълнителната услуга за експресно разглеждане на заявка за отпускане на заем, се начислява таксата, предвидена за тази услуга и уговорена в договора за паричен заем, която обаче не се дължи и не се заплаща, в случай че главницата бъде върната в срока по т.  1 от настоящия раздел.

6. При условията на настоящата Промоция годишният лихвен процент (ГЛП) и годишният процент на разходите (ГПР) са 0% (нула процента) само при условие, че Заемателят погаси заемната сума до уговорения в тези Общи условия - в 14 (четиринадесет) дневен срок от усвояването ѝ. Точните стойности на ГЛП и ГПР при непромоционални условия са изрично посочени в индивидуалния договор за паричен заем.

7. Типичен пример:  

А/По договор за паричен заем по продукт ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ 14 за заемна сума в размер на 300 лв. със срок за плащане 14 двуседмични вноски, ако Заемателят се възползва от промоционалните условия и върне получената главница до или на 14-я ден след усвояването, Годишният лихвен процент ще е - 0%, Годишният процент на разходите - 0%, обща дължима сума – 300 лв. (единствено получената главница).

Ако Заемателят не върне главницата до или на 14-я ден от усвояването ѝ, ГЛП и ГПР ще са съгласно посоченото в индивидуалния договор, а именно ГЛП - 40,32 %, ГПР – 49,27%, а общо дължимата сума по договора за заем ще е както следва:

 336 лв. (триста тридесет и шест лева и нула стотинки), с размер на двуседмична вноска 24 лева (двадесет и четири лева), в случай че клиентът не е избрал допълнителната незадължителна услуга по експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем и е изпълнил задължението си по чл. 4 от договора да предостави обезпечение в 3- дневен срок от сключване на договора за паричен заем.

- 454,58 лв. (четиристотин петдесет и четири лева и петдесет и осем стотинки), с размер на двуседмичната вноска  32,47 лева (тридесет и два лева и четиридесет и седем стотинки), в случай че Заемателят е изпълнил задължението си по чл. 4 от договора да предостави обезпечение в 3- дневен срок от сключване на договора за паричен заем и е избрал да се ползва от допълнителна услуга по експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем.

- 414,96 лв. (четиристотин и четиринадесет лева и деветдесет и шест стотинки), с размер на двуседмичната вноска 29,64 лева (двадесет и девет лева и шестдесет и четири стотинки),  в случай че Заемателят не е избрал да се ползва от допълнителна услуга по експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем и на Заемателя е начислена неустойка поради неизпълнение на задължението по чл. 4 от договора за предоставяне на обезпечение в 3- дневен срок от сключване на договора за паричен заем.

- 533,54 лв. (петстотин тридесет и три лева и петдесет и четири стотинки), с размер на двуседмичната вноска 38,11 лева (тридесет и осем лева и единадесет стотинки) - в случай че Заемателят е избрал да се ползва от допълнителна услуга по експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем и не е изпълнил задължението си по чл. 4 от договора за паричен заем да предостави обезпечение в 3- дневен срок от сключването на договора.

Освен описаните по-горе суми, в случай че Заемателят не върне главницата до 14-я ден от усвояването ѝ, същият дължи на Заемодателя и начислените разходи за събиране на просрочени вземания.

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

1. Периодът, в който потребител, може да кандидатства за ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ 14 и да се възползва от условията на Промоцията, започва на 05.09.2022 г. и продължава до 31.10.2022 г. включително, освен ако не са налице промени, съгласно раздел т. IX и раздел т. X, т.1

31.10.2022 г. е последният ден, в който потребителите могат да се възползват от Промоцията и е обвързващ за Дружеството.

III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА

1. Промоцията се организира на територията на Р. България и всеки участник следва да има местожителство на нейна територия.

IV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. За повече информация относно договорите за паричен заем, чието сключване дава право на участие в промоцията по кредитния продукт на Дружеството ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ 14 с размер на главницата от 300 лв. до 3 000 лв. и срок за погасяване 7, 11, 14, 18, 22, 26, 30 двуседмични вноски, може да посетите всеки от търговските обекти на „Вива Кредит“ ООД или да се обадите на телефон: 0700 45 245 (без допълнително таксуване, съобразно индивидуалния тарифен план на абоната), както и да посетите интернет страницата на Дружеството, а именно:  https://vivacredit.bg/

2. Не се изисква изрично волеизявление от страна на участника, за да придобие същият право на участие в Промоцията, но за да се възползва от нея той следва да е изпълнил всички условия на промоцията, описани в настоящите Общи условия. От друга страна, всеки участник има право да откаже да се възползва от Промоцията чрез изрично волеизявление, представено на място в посочените търговските обекти на Дружеството или на адреса на управление, посочен по т. I по-горе и да се възползва от стандартните условия за сключване на Договор за предоставяне на паричен заем ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ 14.  

3. Всеки участник в Промоцията следва да има местожителство на територията на Република България.

4. В Промоцията нямат право да участват служители на „Вива Кредит” ООД и на всички партньори на Дружеството и техните роднини по права линия без ограничения.

5. „Вива кредит“ ООД си запазва правото одобрението за отпускане на кредит по настоящата промоция да се извършва по преценка на негови компетентни служители, като не всеки кандидатствал получава такова.

V. ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

1. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Промоцията на интернет страницата на Дружеството на адрес https://vivacredit.bg/, където всеки заинтересован може да се запознае с тях. Общите условия ще бъдат предоставени за информация на заинтересованите лица при поискване на място в търговските обекти на Дружеството.

VI. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

1. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в Промоцията. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Промоцията при нарушаване, на което и да било от условията по нея или което направи опит чрез измама да се възползва от нея. Ако се установи, че въпреки нарушение от страна на участник по реда на предходните изречения, с него е сключен договор за предоставяне на паричен заем, участникът губи правото да се възползва от промоционалните условия и към договора се прилагат стандартните условия на продукта ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ 14 (в това число лихвени проценти, дължими такси и неустойки, ако такива са начислени).

2. Ако Заемателят не върне главницата до или на 14-я ден след усвояването, то той не получава посочената отстъпка по настоящата промоция и се задължава да заплати пълния размер на задължението си по договора.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

1. Промоцията се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни (“Регламент (ЕС) 2016/679“). Личните данни на физическите лица се обработват от Дружеството за целите,  основанията и в съответствие с приложимите разпоредби, които са оповестени в Политика за защита на личните данни на „ВИВА КРЕДИТ“ ООД, достъпна на уеб сайт: https: https://vivacredit.bg/gdpr  и при съблюдаване на всички необходими технически и организационни мерки, които гарантират тяхната защита.

 VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел V. Публичност на Промоцията, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата Промоция, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел V. Публичност на Промоцията.

2. Всеки участник в промоцията може да отиде на място във всеки един от търговските обекти на Вива Кредит, или да позвъни на номер 0700 45 245 (без допълнително таксуване, съобразно индивидуалния тарифен план на абоната), където ще получи необходимата му информация, свързана с Промоцията.

3. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Промоцията се решава по взаимна уговорка. Във всеки един момент заемател, участник в промоцията, има право да подаде сигнал или жалба до адреса на управление на „Вива кредит“ ООД, посочен в т. 1 по-горе, в случай, че счита че правата му по настоящата Промоция са нарушени.

4. Настоящите условия са приети и одобрени от Управителя на Дружеството.