"0% оскъпяване", провеждана от „Вива кредит” ООД за периода от 15 декември 2018 г. до 15 януари 2019 г.


I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
1. Организатор на Промоцията е „Вива кредит” ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201995287, със седалище и адрес на управление: гр. София 1324, район р-н Люлин, ж.к. Люлин 7, бул. Джавахарлал Неру No 28, бл. АТЦ "Силвър център", ет. 2, офис 73Г, представлявано от Управителя Десислава Страхилова Димитрова.
2. Решението на „Вива Кредит” ООД за провеждане на Промоцията съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.


II. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА
1. Право на участие в Промоцията придобива автоматично всяко дееспособно физическо лице, навършило 21 години /Участник/, което изпълни следните условия:
1.1. В периода от 15 декември 2018 г. до 15 януари 2019 г. включително, лицето кандидатства за отпускането на кредит и в същия период сключи за първи път в качеството си на Заемател Договор за паричен заем с „Вива кредит” ООД за описания в т.1.2. продукт в един от избраните търговски обекти на Организатора, посочени в т.2:
1.2.Усвои заем по продукт „ВИВАКРЕДИТ СЕГА“ за заемна сума /главница/ в размер от 300 лв. (триста лева), със срок на изплащане една двуседмична вноска или една месечна вноска и върне главницата до падеж, съответно до 14-я ден за двуседмични вноски или 30-я ден за месечни вноски, от усвояването й, не заплащат никакви разходи по кредита (без оскъпяване) и дължат само и единствено усвоената заемна сума/главница.

2. Обектите и конкретните срокове, в които участникът може да заяви и усвои кредит при условията на промоцията, са следните:

2.1. Периодът на промоцията е от 15.12.2018 г. до 15.01.2019 г. за следните обекти:

гр. София, Метростанция Обеля
гр. София, ж.к. Лев Толстой, пазар Толстой
гр. София, бул. Васил Левски 68А

3. Лице, изпълнило описаните в т.1 и т.2 условия, не заплаща никакви разходи по заема, т.е. ползва заемната сума без оскъпяване и дължи връщане само и единствено на усвоената главница.
4. За избягване на всякакво съмнение уточняваме, че право на участие в промоцията имат само лица – нови клиенти за „Вива Кредит“ ООД, които до датата на сключване на договора за паричен заем при условията на промоцията не са ползвали продуктите на Дружеството.
5. За избягване на всякакво съмнение уточняваме, че въпреки наличието на промоционални условия, за Заемателя не отпада задължението по чл. 4 от сключения договор за паричен заем да предостави обезпечение под формата на поръчител или банкова гаранция в три дневен срок от сключването на договора за паричен заем. Това задължение следва да бъде спазено от страна на Заемателя.
6. При неизпълнение на задължението по чл. 4 от договора за предоставяне на паричен заем ВИВАКРЕДИТ СЕГА, на Земателя се начислява уговорената неустойка, която обаче не се дължи и не се заплаща, в случай че главницата бъде върната в срок.
7. В случай че Заемателят е избрал да се ползва от допълнителната услуга за експресно разглеждане на заявка за отпускане на заем, се начислява таксата, предвидена за тази услуга и уговорена в договора за паричен заем, която обаче не се дължи и не се заплаща, в случай че главницата бъде върната в срок. Годишният лихвен процент (ГЛП) и годишният процент на разходите (ГПР) са 0 % процента само при условие, че Заемателят погаси заемната сума до уговорения в договора падеж - в 14 (четиринадесет) или 30 (тридесет) дневен срок от усвояването й. Точните стойности на ГЛП и ГПР при непромоционални условия са изрично посочени в индивидуалния договор за паричен заем.
8. Типичен пример:
По договор за паричен заем по продукт ВИВАКРЕДИТ СЕГА за заемна сума в размер на 300 лв. със срок за плащане 14 дни, ако Заемателят се възползва от промоционалните условия и върне получената главница до падеж, Годишният лихвен процент ще е - 0%, Годишният процент на разходите - 0%, обща дължима сума – 300 лв. (единствено получената главница).
Ако Заемателят не върне главницата до 14-я ден от усвояването й, ГЛП И ГПР ще са съгласно посоченото в индивидуалния договор, а именно ГЛП - 40,30%, ГПР - 49,33%, а общо дължимата сума по договора за заем ще е както следва:
- 304,65 лв. (триста и четири лева и шестдесет и пет стотинки), в случай че клиентът не е избрал допълнителната незадължителна услуга по експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем и е изпълнил задължението си по чл. 4 от договора да предостави обезпечение в 3- дневен срок от сключване на договора за паричен заем.
- 328,32 лв. (триста двадесет и осем лева и тридесет и две стотинки), в случай че Заемателят е изпълнил задължението си по чл. 4 от договора да предостави обезпечение в 3- дневен срок от сключване на договора за паричен заем и е избрал да се ползва от допълнителна услуга по експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем, за която услуга се дължи такса в размер на 23.67 лева.
- 328,33 лв. (триста двадесет и осем лева и тридесет и три стотинки), в случай че Заемателят не е избрал да се ползва от допълнителна услуга по експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем и на Заемателя е начислена неустойка поради неизпълнение на задължението по чл. 4 от договора за предоставяне на обезпечение в 3- дневен срок от сключване на договора за паричен заем, която неустойка е в размер на 23.68 лева.
- 352 лв. (триста петдесет и два лева) - в случай, че Заемателят е избрал да се ползва от допълнителна услуга по експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем, за която услуга се дължи такса в размер на 23.67 лева и не е изпълнил задължението си по чл. 4 от договора за паричен заем да предостави обезпечение в 3- дневен срок от сключването на договора, за което е начислена неустойка в размер на 23.68 лева.
Освен описаните по-горе суми, в случай че Заемателят не върне главницата до 14-я ден от усвояването й, същият дължи на Заемодателя и начислените разходи за събиране на просрочени вземания.

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
1. Периодът, в който потребител, може да се възползва от Промоцията, започва на 15.12.2018 г. и продължава до 15.01.2019 г., освен ако не са налице промени, съгласно т. IX и т. X, т.1. Това е последният ден, в който потребителите могат да се възползват от Промоцията и е обвързващ за Дружеството. Уточняваме, че с оглед предстоящото откриване на част от офисите, периодът, в който потребителите могат да се възползват от Промоцията е различен за отделните офиси (виж т.2)

III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА
1. Промоцията се провежда в следните търговски обекти на Вива Кредит ООД,
1.1. За периода от 15.12.2018 г. до 15.01.2019 г.:
гр. София, Метростанция Обеля
гр. София, ж.к. Лев Толстой, пазар Толстой
гр. София, бул. Васил Левски 68А

IV. ДРУГИ УСЛОВИЯ
1. За повече информация относно договорите за паричен заем, чието сключване дава право на участие в промоцията по кредитния продукт на Дружеството ВИВАКРЕДИТ СЕГА може да посетите търговските обекти на „Вива кредит“ ООД или да се обадите на телефон: 0700 45 245 (без допълнително таксуване, съобразно индивидуалния тарифен план на абоната), както и да посетите интернет страницата на Дружеството, а именно: www.vivacredit.bg.
2. Не се изисква изрично волеизявление от страна на участника, за да придобие същият право на участие в Промоцията, но за да се възползва от нея той следва да е изпълнил всички условия на промоцията, описани в настоящите Общи условия. От друга страна, всеки участник има право да откаже да се възползва от Промоцията чрез изрично волеизявление, представено на място в посочените търговските обекти на Дружеството или на адреса на управление, посочен по т. I по-горе и да се възползва от стандартните условия за сключване на Договор за предоставяне на паричен заем ВИВАКРЕДИТ СЕГА.
3. Всеки участник следва да има местожителство на територията на Република България.
4. В Промоцията нямат право да участват служители на „Вива кредит” ООД и на всички партньори на Дружеството и техните роднини по права линия без ограничения.
5. „Вива кредит“ ООД си запазва правото одобрението за отпускане на кредит по настоящата промоция да се извършва по преценка на негови компетентни служители, като не всеки кандидатствал получава такова.

VI. ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
1. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на промоцията в посочените по-горе офиси на „Вива Кредит“ ООД и на интернет страницата на Дружеството на адрес www.vivacredit.bg, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.

VII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
1. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в промоцията. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Промоцията при нарушаване, на което и да било от условията по нея или което направи опит чрез измама да се възползва от нея.
2. Ако Заемателят допусне забава в плащането на която и да е погасителна вноска съгласно договора за предоставяне на паричен заем, ЗАГУБВА ПРАВОТО СИ на участие в настоящата промоция, не получава посочената отстъпка и се задължава да заплати пълния размер на задължението си.
3. Заемател, който се откаже от сключения договор за паричен заем или погаси предсрочно задължението си по договора за паричен заем, ЗАГУБВА ПРАВОТО СИ на участие в настоящата промоция и няма право на отстъпка.

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ
1. Промоцията се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). Личните данни на физическите лица се обработват от Дружеството за целите и на основанията, оповестени в Политика за защита на личните данни на „ВИВА КРЕДИТ“ ООД, достъпна на уеб сайт: https:vivacredit.bg/politika-za-zashtita-na-lichnite--danni и при съблюдаване на всички необходими технически и организационни мерки, които гарантират тяхната защита..

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел VI. Публичност на Промоцията, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата Промоция, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VI. Публичност на Промоцията.
2. Всеки участник в промоцията може да отиде на място във всеки един от посочените по-горе търговските обекти на Организатора, или да позвъни на номер 0700 45 245 (без допълнително таксуване, съобразно индивидуалния тарифен план на абоната), където ще получи необходимата му допълнителна информация, свързана с промоцията.
3. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Промоцията се решава по взаимна уговорка. Във всеки един момент заемател, участник в промоцията, има право да подаде сигнал или жалба до адреса на управление на „Вива кредит“ ООД, посочен в т. 1 по-горе, в случай, че счита че правата му по настоящата промоция са нарушени.
4. Настоящите условия са приети и одобрени от Управителя на Дружеството.