Често Задавани Въпроси

ВИВАКРЕДИТ БРИДЖ

Парите ще получиш по твоята банкова сметка до 3 дни след учредяване и вписване на първа по ред договорна ипотека в полза на Вива Кредит ООД.

Да, има значение. Заемател по договора за кредит може да бъде само физическо лице, а собственик на имота може да бъде и юридическо лице, което ще бъде ипотекарен длъжник по ипотеката.

Не, с ВИВАКРЕДИТ БРИДЖ имаш възможност сам да решиш, как да използваш парите.

Да имаш навършени 18 г., валидна лична карта, регулярни доходи и документ за собственост на недвижим имот, който да ипотекираш. Имотът e желателно да е в големите градове на България.

Към дадения момент продуктът не се предлага.

При избор на услуга „експресно разглеждане на заявка/предложение за паричен заем – до 24 часа след кумулативното изпълнение на следните условия:

1. подписване на Предложение за отпускане на паричен заем в офис на „ВИВА КРЕДИТ“ ООД и съпътстващите го документи за кандидатстване за паричен заем, обезпечен с ипотека.

2.предоставяне на документ за собственост на недвижимия имот, който ще послужи като обезпечение.

Да, изисква се обезпечение с недвижим имот. Имотът е добре да е в големите градове на България – София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и т.н.

Да. Имотът ще продължи да бъде твоя собственост и след учредяването на ипотека в полза на „Вива кредит ООД.“

Да, има такса . При избор от Ваша страна на опцията „експресно разглеждане“ – 10,02% от главницата, платима или еднократно или при изявено от Вас желание разсрочено с погасителните вноски по заема.

Предоставя ти се преддоговорна информация във формата на Европейски стандартизиран информационен формуляр по чл.6, ал.2, т.3 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители, екземпляр, от който подписвате Предложение за паричен заем (ППЗ), Тарифа за таксите, използвана от „Вива Кредит“ ООД, Обща информация за предлагания продукт, Информационни права на субектите на лични данни,  предоставя ти се проект на договор, за което подписвате десларация, Договор за кредит „Вивакредит Бридж“, Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека в полза на „Вива Кредит“ ООД, като имотът остава твоя собственост, Погасителен план към Договора за кредит.

Вноските по твоя кредит можеш да внасяш:

- В случай, че общият размер на главница, лихви, такси по усвоения от теб паричен заем не попада в ограниченията за разплащане в брой - В брой в офисите на Вива Кредит в цялата страна , на каса на Изи Пей (Easy Pay) или в офисите на нашите партньори

- По банков път, по следната банкова сметка: УниКредит Булбанк, IBAN:BG46UNCR70001520684441; BIC:UNCRBGSF

Ще ти бъде начислена неустойка, чийто размер е уговорен в индивидуалния ти договор, тъй като е налице неизпълнение на задължение по договор.

Да можеш! Може да рефинансираш с ВИВАКРЕДИТ СМАРТ. Това може да направиш с обаждане на 0700 45 245 /без допълнително таксуване/, посетиш наш офис или офис на партньор и попълниш предложение за паричен заем /ППЗ/.

В случай  на избор на допълнителна услуга по експресно разглеждане на заявката/предложението за паричен заем в размер на 10,02 % от главницата или сума в размер на 1020 лв. и изразено желание за нейното разсрочване с погасителните вноски и  коректно изпълнение на задълженията по Договор за кредит, обезпечен с ипотека, „Viva Bridge“ при усвоена заемна сума от 10 000 лв. за период от 12 месеца ще платите  заявената от Вас и разсрочена за целия период на договора услуга по експресно разглеждане, както и "Такса одобрение и досие" в размер на 12% от одобрената главница, а именно сума от 1 200 лева, за която Заемателят с попълване на ППЗ изразява желанието си дали да му бъде удържана еднократно от главницата при нейното усвояване или желае да бъде разпределена пропорционално на равни части, разсрочена и заплащана заедно с всяка от погасителните вноски по договора за заем. В случай на коректно изпълнение на всички задължения по договора, погасителната  ти вноска за първите 11 месечни периоди ще бъде в размер на 250 лв., представляваща само договорна лихва върху главницата за  1 месечен период . С Последната 12-та вноска ще платите сума в размер на 10 250 лева, включваща погасяване на цялата главница и договорна лихва за един месечен период. Общата дължима сума по кредита, включваща главница и договорна лихва, е в размер на 13 000 лв. ГПР в този пример е 35.04  %, а ГЛП е фиксиран и е в размер 30.00 %. За предоставянето на ВИВАКРЕДИТ БРИДЖ потребителят следва да учреди ипотека върху недвижим имот.

Солидарният длъжник следва да има навършени 21 години, да работи поне от 6 месеца на безсрочен трудов договор с нетно възнаграждение от 1000 лева. Той не трябва да има задължения към други банкови и финансови институции или ако има - кредитната му история в ЦКР към БНБ една година назад да е с просрочие не по-голямо от 30 дни. Лицето не бива да е съдлъжник или кредитополучател по друг активен договор за паричен заем, сключен с „Вива Кредит“ ООД. Солидарният длъжник е необходимо да има платени осигуровки за последните 2 г.

Ако имаш въпрос, който не виждаш, свържи се с нас

phone logo 0700 45 245 (без допълнително таксуване)