ОБЩИ УСЛОВИЯ

НА „ФЕЙСБУК ИГРА с ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИ  „Да ти е сладко “ ,

 ПРОВЕЖДАНА ОТ „ВИВА КРЕДИТ” ООД В ПЕРИОДА ОТ 11.04.2022 г. - 20.04.2022 г.

 

I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1. Организатор на „Фейсбук игра на Вива Кредит“ („Играта“) е „Вива Кредит” ООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 201995287, със седалище град София и адрес на управление: бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, АТЦ „Силвър Център“, ет. 2, офис 73Г, представлявано от Управителя  Свилен Петков Петков, наричано по-долу „Организатор“.

2. Решението на Организатора за провеждане на Играта съгласно настоящите Общи условия е окончателно и задължително за Организатора.

 

II. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3. Периодът на провеждане на Играта 11.04.2022 г. - 20.04.2022 г. , като в периода 11.04.2022 год. – 17.04.2022 год., участниците ще отговарят на поставен във фейсбук страницата на Организатора въпрос, съгласно условията в настоящите Общи условия, а на 20.04.2022 год. ще бъде проведено тегленото на наградите съгласно настоящите Общи условия.

Организаторът може да промени датите на провеждане, като това бъде своевременно отразено в Общите условия и публикувани на страницата на Организатора във Facebook  и на сайта на дружеството.

 

III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ИГРАТА                                               

4. Играта се провежда на територията на Република България.

 

IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

5. Право на участие в Играта придобива всяко пълнолетно дееспособно физическо лице /“Участник“/, което публикува коментар с отговор под въпрос, публикуван на официалната Facebook страница на Организатора: https://bg-bg.facebook.com/VivaCreditBG, който коментар съдържа в отговор факт за него самия - неговата рецепта за сладък живот. Участник има шанс да спечели една от наградите в играта.

Всеки участник има право на повече от един коментар. Коментарът не трябва да е премахнат от участника до  датата на тегленето. Необходимо е да бъде даден конкретен отговор, за да се участва в тегленето за наградите.

Коментари, направени след 17.04.2022 год., няма да участват в тегленето с наградите.

Всеки участник следва да има постоянен/настоящ адрес или адрес на пребиваване на територията на Република България.

6. В Играта нямат право да участват служители на „Вива Кредит” ООД и на всички партньори на Дружеството и техните роднини по права линия без ограничения. „Вива кредит“ ООД си запазва правото да изключва без предупреждение участници в Играта, които нарушават Общите условия на играта, или които във връзка с участието си в играта нарушават действащото законодателство.

 

7. С публикуването на коментар от Участника по реда на предходните параграфи Организаторът ще счита, че участникът се е запознал с настоящите общи условия на Играта, че ги е приел и се е съгласил с тях.

8. Участието в Играта не е обвързано с ползване на финансова услуга или покупка. Участието в Играта е безвъзмездно за Участника.

9. Участниците нямат право да публикуват коментари с неетично и неморално съдържание в разрез с добрите нрави, вулгарни и обидни думи, коментари, които провокират и/или стимулират омраза или всяко друго поведение, забранено от закона, коментари в нарушение на Закона за защита от дискриминация, коментари, които съдържат явна или скрита реклама на конкурентни продукти, религиозни и политически символи и послания. Вива кредит ООД се разграничава от подобни прояви и запазва правото си да изключи от участие всеки потребител с поведение в нарушение на настоящите правила.

10. С настоящото волеизявление за участие в играта, участникът се счита за информиран, че данните му/ѝ – имена и  профилна снимка, с които се е регистрирал/а в играта на „Вива Кредит“ ООД, , ще бъдат използвани за целите на провеждане на същата и участие в свързаната с нея томбола. Отговарянето на поставените въпроси, елемент от играта, поместени на Фейсбук страницата на „Вива Кредит“ ООД, се счита за конклудентно действие, чрез което лицето потвърждава, че е информирано за обработката на посочените по-горе лични данни, за целта на провеждането на играта и изтегляне на печелившите участници от томболата.

 

V. НАГРАДИ

11. Наградите от настоящата игра са както следва:

- 10 бр. подаръчни комплекти, състоящи се от Бурканче мед и чаша за чай/кафе.

12.Тегленето на наградите ще бъде на 20.04.2022 год.

13. Един участник може да спечели само 1 брой награда.

15. Печелившите от Играта ще бъдат изтеглени чрез нарочна електронна система, която на произволен принцип ще определи имената им. Тегленето се извършва от определена от Организатора комисия от 3-ма членове. За всяко теглене комисията съставя протокол. Името или псевдонимът на печелившия Участник, посочено във Facebook профила му, ще бъде обявено в секция „Новини“ на сайта на дружеството - Организатор  www.vivacredit.bg  до края на деня, в който е проведено тегленето. Линк към новината ще бъде споделена във Facebook страницата на Организатора на адрес https://bg-bg.facebook.com/VivaCreditBG.

16. В срок до 10.05.2022 година , всеки печеливш Участник трябва да предостави на Организатора следните данни, необходими за получаване на наградата: име и фамилия, псевдоним във Facebook профила, телефонен номер за контакт, e-mail адрес, офис на Организатора, където желае да получи наградата си или адрес, на който да му бъде изпратена наградата по куриер в случай на невъзможност за получаване на наградата в офис на Вива Кредит*.  Печелившият трябва да предостави посочените данни и начина на получаване по един от следните начини:

- по имейл на: marketing@vivacredit.bg;

- с обаждане на телефон 0700 45 245 (без допълнително таксуване);

* Случай на невъзможност -  По изключение, в случай на невъзможност за получаване на наградата в обект на Вива Кредит поради здравословни или логистични причини, участникът може да получи своята награда до личен адрес след писмено потвърждение за причината (здравословна или логистична), без да заплаща за доставка.

17. Организаторът не носи отговорност, в случай че участник е предоставил невалидни данни за контакт, непълен или неточен адрес, грешни имена или несъществуващ или деактивиран Facebook профил.

18. При получаване на наградата в офис на Организатора печелившият се легитимира с представяне на лична карта. Получаването на наградата се удостоверява с попълване и подписване на приемо-предавателен протокол, който съдържа: две имена на печелившия, потребителско име на печелившия във Facebook, с което същият е участвал в Играта, предоставената награда.

19. Наградата не може да бъде заменяна за пари в брой или друга награда. Предоставяне (прехвърляне) на наградата на трети лица не е разрешено.

 

VI. ПУБЛИЧНОСТ НА ИГРАТА

20. Настоящите Общи условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Играта във Facebook, както и 30 дни след обявяването на последния печеливш на уеб страницата на Вива Кредит – www.vivacredit.bg, където всеки заинтересован следва да се запознае с тях. На страницата на Организатора на адрес https://bg-bg.facebook.com/VivaCreditBG ще бъдат публикувани линкове, водещи към Общите условия на интернет страницата на организатора.

21. Печелившите Участници в Играта могат да бъдат помолени да участват в промоционални събития и публикации в медиите, както и да бъдат фотографирани. Печелившите Участници имат правото да откажат, като отказът им няма да доведе до загубване на правото им да получат наградата или на друго тяхно право съгласно настоящите Общи условия.

 

22. При дадено изрично съгласие от Участникът, на страницата на Организатора на адрес https://bg-bg.facebook.com/VivaCreditBG ще бъде публикувана снимка на участника от момента на връчването на наградата. В случай, че участникът откаже да бъде сниман, или снимката му да бъде публикувана на страницата на организатора във Facebook, той не губи правото си да получи наградата.

 

VII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

23. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставените от него данни във връзка с участието си в Играта. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Играта при нарушаване на което и да било от условия за провеждането й или при опит за получаване на награда чрез измама.

 

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

24. Играта се провежда при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО и на Закона за защита на личните данни. Организаторът има качеството на администратор на лични данни.

25. Организаторът обработва личните данни, предоставени от участника на основание съгласие, изразено посредством конклудентни действия, потвърждаващи изпълнение на настоящите Общи условия. Ако участникът желае Организаторът да прекрати обработката на личните му данни, може да отправи искане до Организатора като му изпрати имейл на адрес: dpo@vivacredit.bg. В случай, че участникът пожелае Организаторът да прекрати обработката на личните му данни, Организаторът ще бъде възпрепятстван да включи участника в тегленето за наградите и да му връчи спечелената награда.

26. Участникът има право на безплатен достъп, коригиране или изтриване на личните му данни или ограничаване на обработването им, като отправи искане на посочения по-горе имейл адрес. Участникът има право и на преносимост на личните му данни, като изисква те да бъдат предоставяни в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на него, така и на посочено от него лице или организация.

 27. Участникът има следните права:

a. Право на информация

Като субект на лични данни, участникът има право да получи информация за важни характеристики на обработката на своите лични данни, включително, но не само, за нейната цел, срок и основание, за получателите и категориите получатели на лични данни и други.

Съгласно приложимото законодателство в областта на личните данни, участникът има правата по-долу, като Организаторът се задължава да отговори на всяко искане на участника в 1- месечен срок от получаване на искането и без дължима такса. При наличие на каквито и да било затруднения за своевременно изпълнение на такива искания, срокът за изпълнение може да бъде удължен с още 2 месеца, за което участникът ще бъде уведомен до 1 месец от получаване на искането.

b. Право на достъп

Участникът може да поиска информация какви  лични данни обработва Организатора, както и дали обработва такива. Участинъкт може да поиска достъп до тези данни.

Организаторът  ще предостави на участника извлечение за личните данни, които са в процес на обработване. За допълнителни извлечения Организаторът може да изиска заплащане на разумна такса въз основа на административните разходи. При подаване на искане с електронни средства, по възможност Организаторът предоставя информацията в широко използвана електронна форма, освен ако не е поискано друго.

c. Право на корекции

При  обработване на непълни или неверни лични данни на участника, съобразно изрично искане, организаторът може да направи корекция или допълнение по всяко време.

d. Право за изтриване

Участникът може да поиска изтриване на личните данни в следните случаи:

• личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

• оттегляне на съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

• участникът счита, че личните данни са били обработвани незаконосъобразно.

Участникът следва да има предвид, че може да има други причини, които да осуетят незабавното изтриване на данните, като например законово регламентирани задължения за съхранение, висящи производства, установяване, упражняване или защита на съдебни искове и др.

e. Право на ограничаване на обработването

Участникът има право да поиска ограничение на обработката, ако:

• оспорва точността на личните данни, за срок, който позволява на Организатора да провери точността на личните данни;

• обработването е неправомерно, но Участникът не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

• Организаторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Участникът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

• е възразено срещу обработката на данните в очакване на проверка дали законните основания на "Вива кредит" ООД за обработка на данните имат преимущество пред интересите на участника .

При поискано ограничаване на обработването, Организаторът  ще информира участника преди отмяната на ограничаването на обработването.

f. Право на преносимост на данни

Участникът може да поиска от Организатора  да предостави личните данни, които обработва, във формат, който лесно може да се разчете от компютър и да се пренесе към друга финансова институция, например. Това се прилага само, когато:

• обработването на конкретните данни се основава на съгласие или е във връзка със сключване и изпълнение на договор за услуга; и

• обработването се извършва по автоматизиран начин.

g. Право на възражение

Участникът има право, по всяко време и на основания, свързани с конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни на клиента.

h. Право да подаде жалба

Ако участникът смята, че Организаторът е нарушил приложимо законодателство по защита на личните данни при обработката на предоставените данни, и в резултат са засегнати права на участника, то следва да се осъществи контакт с Организатора. Участникът има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в областта на защитата на лични данни, на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № , тел. 02/91-53-518, e-mail: kzld@cpdp.bg.

28. За целите на провеждането на Играта, определянето на печелившите участници и връчването на наградите, както и с цел търговска информация, маркетинг и реклама, Организаторът ще обработва следните лични данни на участниците:

A. имена или псевдоним, посочен във Facebook-профила им;

B. профилна снимка;

C. снимки, публикувани на Facebook-страницата на “Вива кредит“ ООД на адрес:https://bg-bg.facebook.com/VivaCreditBG

D. име и фамилия, посочени от печелившите с цел да бъде връчена наградата им;

E. телефон за контакт, предоставен от печелившите с цел да бъде връчена наградата им;

F. адрес, предоставен от печелившите, на който да бъде изпратена наградата им;

G. имейл адрес на Участника.

29. Организаторът ще обработва и съхранява имената, фамилиите, телефона за контакт и адресите на печелившите участници в срок от 60 /шестдесет/ дни след приключване на Играта, след което ще бъдат унищожени. Всички останали лични данни, публикувани лично от участниците на Facebook страницата на Организатора на адрес: https://bg-bg.facebook.com/VivaCreditBG и или на сайта на дуржеството организатор www.vivacredit.bg, ще бъдат обработвани в сроковете за обработка на лични данни съгласно Политика за данните на Facebook, достъпна на следния адрес: https://bg-bg.facebook.com/about/privacy/update.

30. Организаторът може да има достъп до лични данни, предоставена на Facebook профила на участниците, в зависимост от настройките и ограниченията за публичност на профилите си, които те сами са определили. Тези лични данни няма да бъдат обработвани от Организатора по никакъв начин.

31. Лицето, което отговаря за защита на личните данни на участниците, е Длъжностното лице по защита на личните данни („ДЗЛД“) на “Вива кредит“ ООД, ел. поща: dpo@vivacredit.bg. Всеки участник може да се запознае с Политиката за защита на личните данни на “Вива кредит“ ООД на следния адрес: https://vivacredit.bg/informatsionni-prava

 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

32. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел VI. Публичност на Играта, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и които не могат да бъдат отстранени от Организатора.

 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

33. Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Facebook потребители, дублиране на Facebook профили от недоброжелатели, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, техническа невъзможност за регистриране в играта поради обстоятелства извън контрола на Организатора, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази игра, недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях, повреда на системата на сайта или Facebook платформата, за загубата на данни за регистрирани участници поради технически и други непредвидими причини, други форсмажорни обстоятелства. Организирането, представянето, провеждането и регламента на играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc.

34. Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието на Участниците в Играта. Facebook Inc. не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от кампанията – тегленето.

35. Организаторът си запазва правото по своя преценка да изменя и допълва настоящите общи условия, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички участници съобразно раздел VI. Публичност на Играта.

36. Всяка една промяна в Общите условия ще бъде надлежно публикувана на уеб страницата на дружеството – организатор – www.vivacredit.bg.

37. В случай, че някоя от разпоредбите на тези Общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите.

38. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участник в Играта ще се разрешава чрез преговори.

39. Настоящите Общи условия се подчиняват на българското законодателство, а възникналите във връзка с тях спорове ще се решават от българските съдилища.