Официални правила за участие в теглене с награди

ОПОЗНАЙ КЛИЕНТА”,

провеждана от „Вива кредит” ООД

за периода от 15.06.2021 г. – 30.07.2021 г.

 1. ОРГАНИЗАТОР НА ТЕГЛЕНЕТО С НАГРАДИ

 1. Организатор на Тегленето е „Вива кредит” ООД, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 201995287, със седалище и адрес на управление: гр. София 1324, район р-н Люлин, ж.к. Люлин 7, бул. „Джавахарлал Неру“ No 28, бл. АТЦ "Силвър център", ет. 2, офис 73Г, представлявано от Управителя Десислава Страхилова Димитрова.

 2. Решението на „Вива Кредит” ООД за провеждане на Теглене с награди съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

 3. Участниците в Тегленето с награди са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Теглене с награди (наричани по-долу “Официални правила”). Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Тегленето на интернет страницата на Организатора: www.vivacredit.bg

 4. Изложените Официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в Тегленето с награди. С извършването на което и да е от действията за участие в Тегленето с награди, участниците потвърждават, че са запознати с настоящите Официални правила, разбрали са ги и ги приемат безусловно.

 5. Настоящото Теглене с награди се организира във връзка с попълване на анкета за актуализиране базата данни – контактна информация, като линк с пътя до анкетата, ще бъде изпратен на настоящи клиенти на „Вива Кредит“ ООД, за което има предоставени от тях съгласия.

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ТЕГЛЕНЕТО С НАГРАДИ

 1. Тегленето се провежда на 03.08.2021 г., като в тегленето ще участват всички, клиенти на „Вива Кредит“ ООД попълнили в периода от 15.06.2021г. до 30.07.2021г. изпратената им анкета.

 2. Тегленето на наградите ще се извърши на случаен принцип, посредством уеб базиран софтуер, заложен в системата на Организатора, като ще бъдат изтеглени имената на 10 от лицата, попълнили анкетата. Тегленето на наградите ще бъде на 03.08.2021 год.

III.ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЕГЛЕНЕТО С НАГРАДИ

 1. Право на участие в Тегленето с награди има всяко дееспособно физическо лице, навършило 21 години, с постоянен адрес в Република България, настоящ клиент на „Вива Кредит“ ООД, предоставило съгласие за изпращане на рекламни съобщения по e-mail и телефон и попълнило изпратената му на e-mail или телефон Анкета „Опознай Клиента“ в периода от 15.06.2021г. до 30.07.2021г. Служители на „Вива кредит“ ООД и членове на техните семейства (родители, съпрузи и деца) нямат право да вземат участие в Тегленето с награди. Вива кредит ООД си запазва правото да изключва без предупреждение участници в Тегленето, които са предоставили непълни или неверни данни или по друг начин нарушават Официалните правила за участие в Тегленето с награди, или които във връзка с участието си в Тегленето нарушават действащото законодателство.

IV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЕГЛЕНЕТО С НАГРАДИ

 1. За да участва в Тегленето на награди е необходимо лицето да попълни изпратената му на предоставен от него e-mail анкета или на съобщение на Вайбър на предоставеният от него телефонен номер. Участието в Тегленето не е обвързано от кандидатстване за кредит.

 2. Анкетата съдържа следната информация:: име, фамилия, актуален адрес - постоянен и настоящ, имейл адрес и телефон за връзка.

 3. Задължителните полета, които трябва да бъдат попълнени, за да се счита едно участие за валидно са отбелязани със звездичка и са: име, фамилия, актуален адрес- постоянен и настоящ, имейл адрес и телефон за връзка .

 4. Съгласяването с настоящите Официални правила се счита за конклудентни действия за обработката на посочените по-горе лични данни за целта на провеждането на тегленето и обявяването на печелившите участници на уебсайта на Дружеството www.vivacredit.bg в секция „Новини“..

 5. Участието в Тегленето с награди не е възможно преди започването или след изтичането на посочения в Раздел 2 период.

V. НАГРАДИ И УСЛОВИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО ИМ

 1. На 03.08.2021 год. ще се извърши теглене на печелившите Участници, попълнили изпратената им на електронен адрес и вайбър анкета. Ще бъдат изтеглени 10 участника, на които Организаторът предоставя награди, както следва:

 • 3 броя – електрически кани за вода с Логото на „Вива Кредит“ ООД

 • 3 броя – хендс фрий с логото на „Вива Кредит“ ООД

 • 4 бр. гривни за трансфер на данни с логото на „Вива Кредит“ ООД;

При тегленията наградите се раздават по реда, по който са описани в настоящите Официални правила.

 1. Печелившите ще бъдат изтеглени чрез уеб базиран софтуер - нарочна електронна система, която на произволен принцип ще определи имената им. При тегленето се съставя протокол. Имената на печелившите участници ще бъдат обявени участници на уебсайта на Дружеството в секция „Новини“Участието в тегленето дава възможност за спечелване на една от 10 броя награди по т. 14 от настоящите Официални правила.

 2. Едно лице може да участва в тегленето еднократно и има право и възможност за спечели само една награда.

 3. Организаторът не е производител на наградите. Организаторът не носи отговорност за вреди вследствие от неправилна употреба на предметните награди.

 4. В 7-дневен срок от обявяването на резултат от теглене, всеки печеливш Участник трябва да предостави на Организатора следните данни, необходими за получаване на наградата: име и фамилия, телефонен номер за контакт, офис на Организатора, където желае да получи наградата си или адрес, на който да му бъде изпратена наградата по куриер, в случай, ако е избрал опция за получаване на наградата по куриер. В случай, че печелившият е избрал да получи наградата си по куриер, разходите по получаване на пратката за за негова сметка. Печелившият трябва да предостави посочените данни и начина на получаване по един от следните начини:

- по имейл на: marketing@vivacredit.bg;

- с обаждане на телефон 0700 45 245 (без допълнително таксуване).

 1. При получаване на наградата в офис на Организатора печелившият се легитимира с представяне на лична карта. Получаването на наградата се удостоверява с попълване и подписване на приемо-предавателен протокол, който съдържа: две имена на печелившия, e-mail адресът, на който му е изпратена анкетата и/или телефонният номер на който му е изпратено Вайбър съобщението за анкетата.

 2. При получаването на наградата от печеливш участник чрез куриерска фирма на посочен от него адрес или до поискване в офиса на куриерската фирма, участникът удостоверява самоличността си с документ за самоличност, попълва и подписва протокола по т. 19 от настоящите официални правила, който е в изпратената пратка с наградата, както и обратна разписка и/или товарителница, че е получил наградата, При отказ от страна на печелившия да потвърди самоличността си и/или да попълни изброените документи, същият губи правото си върху наградата, а наградата не се предоставя. Наградата се доставя съгласно работното време на куриерската фирма. Организаторът не носи отговорност при пристигнала в лошо състояние награда, поради небрежност от страна на куриерската фирма;

VI. ЛИЧНИ ДАННИ

21. Тегленето се провежда при спазване изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни.

22. За целите на провеждане на Тегленето, определяне на печелившите Участници и предоставянето на наградите е необходимо извършването на обработка на лични данни на Участниците.

23. Участниците са информирани за правата, които имат съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни. Подробна информация за правата на участниците като субекти на личните данни е налична на адрес: https://vivacredit.bg/politika-za-zashtita-na-lichnite--danni .

24. Всеки Участник може да се свърже с Длъжностното лице по защита на данните на Организатора във връзка с упражняване на права, свързани с личните му/й данни на имейл dpo@vivacredit.bg,

Дружеството обработва лични данни в изпълнение на европейското законодателство.

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

25. Информация за Тегленето може да бъде получена на сайта на ВИВА КРЕДИТ, който се намира на адрес: https://vivacredit.bg, както и в офисите на дружеството.

 1. Пълният текст на Официалните Правила може да бъде намерен на https://vivacredit.bg/ и на хартиен носител във всеки от офисите на дружеството. Организаторът на Тегленето запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила в деня на публикуването им на посочения сайт.

 2. Организаторът има неотменимото право едностранно, по всяко време да променя настоящите правила или да прекрати Тегленето. В тези случаи Организаторът няма да носи, спрямо когото и да било, каквато и да е отговорност за понесени загуби и/или пропуснати ползи, резултат от промяната и/или прекратяването. В тези случаи на участниците в Тегленето не се дължи каквато и да е компенсация.

 3. Организаторът си запазва правото по всяко време да отстрани от Тегленето участник, който не спазва Официалните правила за участие, или чиито действия създават отрицателен имидж на Организатора или по някакъв начин са в ущърб на Организатора, или в други основателни случаи.

 4. Всички спорове по тълкуването и прилагането на Официалните правила се решават по споразумение, а ако такова не може да бъде постигнато споровете, ще бъдат решавани от компетентните съдилища в Република България по реда на ГПК.

 5. Настоящите Правила са в сила от 15.06.202г. и ще бъдат достъпни на - https://vivacredit.bg за периода на провеждане на Тегленето с награди и в срок до 03.08.2021 г..

Настоящите Официални правила са приети и одобрени от Управителя на Дружеството.