УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМА

"Препоръчай приятел и вземи отстъпка“, провеждана от „Вива Кредит” ООД и приета на 07.08.2019 г.

 

I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОГРАМАТА

1. Организатор на Програмата е „Вива кредит” ООД, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 201995287, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к Люлин 7, бул. Джавахарлал Неру №28, бл. АТЦ "Силвър център", ет.2, офис 73 Г., представлявано от Управителя Десислава Страхилова Димитрова.

2. Решението на „Вива Кредит” ООД за провеждане на Програмата съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.


II. ЦЕЛ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОГРАМАТА

3. Заемател, по сключен, текущ договор за паричен заем с „Вива Кредит“ ООД по продукти „ВИВАКРЕДИТ СЕГА“ и „ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ “, който препоръча (доведе) на „Вива Кредит“ ООД трето физическо лице – кандидат Заемател (Нов клиент), което сключи с „Вива Кредит“ ООД договор за предоставяне на паричен заем по продуктите ВИВАКРЕДИТ СЕГА, ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ, получава отстъпка от разходите си по кредита съгласно описаното по-долу:

3.1.В случай че бъдат изпълнени изискванията на настоящите Условия на програмата, Препоръчващото лице получава отстъпка от разходите си по кредита до 20 лева, както следва:

- В случай че Препоръчващото лице е избрал да се ползва от допълнителната услуга за експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем, за което е начислена такса и е изпълнил задължението си за предоставяне на обезпечение по договора за паричен заем, отстъпката е в размер на 9,50 лв. за сумите от 300 лв. (триста) до 3 000 лв. (три хиляди лева), в размер на 5.00 лв. за сумите от 200 (двеста лева) и 250 лв. (двеста и петдесет лева) и в размер на 2.00 лв. за сумите от 100 лв. (сто лева).

- В случай че Препоръчващото лице не е избрал да се ползва от допълнителната услуга за експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем и не е изпълнил задължението си за предоставяне на обезпечение по договора за паричен заем, за което е начислена неустойка, отстъпката е в размер на 9,50 лв. за сумите от 300 лв. (триста лева) до 3 000 лв. (три хиляди лева), в размер на 5.00 лв. за сумите от 200 лв. (двеста) и 250 лв. (двеста и петдесет) и в размер на 2.00 лв. за сумата от 100 лв. (сто лева).

- В случай че Препоръчващото лице не е избрал да се ползва от допълнителната услуга за експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем и е изпълнил задължението си за предоставяне на обезпечение по договора за паричен заем, отстъпката е в размер на 1.50 лв. за сумите от 300 лв. (триста лева) до 3 000 лв. (три хиляди лева), в размер на 1.00 лв. за сумите от 200 лв. (двеста) и 250 лв. (двеста и петдесет) и 0.50 лв. за сумата от 100 лв. (сто лева).

- В случай че Препоръчващото лице е избрал да се ползва от допълнителната услуга за експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем, за което е начислена такса и не е изпълнил задължението си за предоставяне на обезпечение по договора за паричен заем, за което е начислена неустойка, отстъпката е в размер на 20 лв. за кредити главница от 300 лв. (триста лева) до 3 000 лв. (три хиляди лева), в размер на 10 лв. за кредити с главница от 200 и 250 лв. и в размер на 5 лв. за кредити в размер на 100 лв. (сто лева).

Типични примери:

  1. По договор за предоставяне на паричен заем от 1500 лева, със срок на погасяване 22 седмици, без заявена такса експресно разглеждане на документи, в случай че Заемателят е изпълнил задължението си по чл. 4 от договора да предостави обезпечение в три дневен срок от сключване на договора за паричен заем, и е довел/ препоръчал приятел, който също сключи договор за паричен заем при условията на Програмата, има право да ползва отстъпка от оскъпяването по кредита в размер на 1.50лв., която отстъпка се приспада от следващата погасителна вноска. В този случай Препоръчващото лице се задължава да върне заемната сума на 11 двуседмични погасителни вноски, от които 10 погасителни вноски в размер на 149.38 лв. и една погасителна вноска в размер на 147.88 лв. вместо 149.38 лв.(при ГПР – 48.81% и ГЛП – 39.92 %. В този случай общата сума за погасяване на кредита е в размер на 1641.68 лв., вместо 1643.18 лв., при условие че Заемателят изпълни всички условия по договора за предоставяне на паричен заем.
  2. По договор за предоставяне на паричен заем от 1500 лева, със срок на погасяване от 22 седмици, със заявена допълнителна услуга по експресно разглеждане на заявка за отпускане на заем, в случай че Заемателят е изпълнил задължението си по чл. 4 от договора да предостави обезпечение в три дневен срок от сключване на договора за паричен заем, и е довел/ препоръчал приятел, който също сключи договор за паричен заем при условията на Програмата, има право да ползва отстъпка от оскъпяването по кредита в размер на 9,50 лв., която отстъпка се приспада от следващата погасителна вноска. В този случай Препоръчващото лице се задължава да върне заемната сума на 11 погасителни вноски, от които 10 погасителни вноски в размер на 192.72 лв. всяка и заплаща една погасителна вноска в размер на 183,22 лв., при ГПР – 48,81% и ГФЛП – 39,92%. В този случай общата сума за погасяване на кредита е в размер на 2110,42 лв., вместо 2119,92 лв., при условие че Заемателят изпълни всички условия по договора за предоставяне на паричен заем.
  3. В случай че Заемателят не е заявил такса експресно разглеждане на документи и не е изпълнил задължението си по чл. 4 от договора да предостави обезпечение в три дневен срок от сключване на договора за паричен заем, и е довел/ препоръчал приятел, който също сключи договор за паричен заем при условията на Програмата, има право да ползва отстъпка от оскъпяването по кредита в размер на 9,50 лв., която отстъпка се приспада от следващата погасителна вноска. В този случай Препоръчващото лице се задължава да върне заемната сума на 11 погасителни вноски, от които 10 погасителни вноски в размер на 178,28 лв. всяка и заплаща една погасителна вноска в размер на 168,78 лв., вместо 178,28 лв. всяка, при ГПР – 48,81% и ГЛП – 39,92%. В този случай общата сума за погасяване на кредита е 1951,58 лв., вместо 1961,08 лв., при условие че Заемателят изпълни всички условия по договора за предоставяне на паричен заем.
  4. В случай че Заемателят не е изпълнил задължението си по чл. 4 от договора да предостави обезпечение в три дневен срок от сключване на договора за паричен заем и е заявил незадължителната услуга такса Експресно разглеждане, и е довел/ препоръчал приятел, който също сключи договор за паричен заем при условията на Програмата, има право да ползва отстъпка от оскъпяването по кредита в размер на 20,00 лв., която отстъпка се приспада от следващата погасителна вноска. В този случай Препоръчващото лице се задължава да върне заемната сума 11 (единадесет) погасителни вноски в размер на 221,62 лв. всяка и една погасителна вноска в намален размер на 201,62 лв., вместо 221,62 лв. всяка. В този случай общата сума за погасяване на кредита е в размер на 2417,82 лв., вместо 2437,82 лв., при ГПР – 48,81% и ГФЛП – 39,92% .

4. Под „Нов клиент“ по смисъла на горните разпоредби следва да се разбира лице, което никога не е сключвало договор за паричен заем с „Вива Кредит“ ООД.

5. Препоръчващото лице получава посочената отстъпка от последващата дължима вноска по договора си за заем, считано от момента на сключване на договора за паричен заем между Новия клиент и „Вива Кредит“ ООД. Отстъпката не може да надвишава оскъпяването по кредита. ГПР и ГЛП са съгласно договора.

6. Отстъпката по т. 3 получава и Новия клиент усвоил заем от продуктите ВИВАКРЕДИТ СЕГА, ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ. Отстъпката е от първата вноска по сключения с него договор за заем. За избягване на всякакво съмнение уточняваме, че отстъпката, която Новият клиент ще получи, се определя съобразно вида и размера на сключения от него договор. ГПР и ГЛП са съгласно договора.

7. Новият клиент получава отстъпката само и единствено при положение, че не се е възползвал от текуща промоция. Недопустимо е новият клиент да ползва кредит при промоционални условия и едновременно с това да получи отстъпката по т. 6.

8. Препоръчващото лице и Новият клиент не получават посочената в настоящите условия отстъпка, в случай че някой от тях погаси предсрочно задълженията си по сключения договор за паричен заем или се откаже от него. т.е. Програмата не се прилага в случай на предсрочно погасяване и отказ от договора за кредит.

9. Независимо от броя на препоръчаните физически лица, Препоръчващото лице не може да ползва отстъпка, по-голяма от оскъпяването на текущия му заем.

10. Програмата се провежда на територията на цялата страна.

11. Всеки настоящ клиент на Вива Кредит може да препоръча трето лице при условията на настоящата промоция, като го придружи лично при кандидатстването му за кредит в някой от офисите на Дружеството.

12. За повече информация по отношение на договорите за паричен заем, чието сключване дава право на участие в Програмата по кредитните продукти на Дружеството: ВИВАКРЕДИТ СЕГА и ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ, може да посетите търговските обекти на „Вива кредит“ ООД, да се обадите на телефон: 0700 45 245 (без допълнително таксуване, съобразно индивидуалния тарифен план на абоната), както и да посетите интернет страницата на Дружеството, а именно: www.vivacredit.bg.

13. Всеки участник следва да има местожителство на територията на Република България.

14. В Програмата нямат право да участват служители на „Вива Кредит” ООД и техните роднини по права линия без ограничения.


III. ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОГРАМАТА

15. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни на интернет страницата на Дружеството на адрес www.vivacredit.bg, както и в търговските обекти на Дружеството и на нашите партньори в страната, където всеки заинтересован може да се запознае с тях или да постави въпросите си.


IV. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА

16. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в Програмата. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Програмата при нарушаване, на което и да било от условията по нея или което направи опит чрез измама да възползва от нея.


V. ЛИЧНИ ДАННИ

17. Програмата се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). Детайлна информация относно начините, целите и сроковете на обработване на лични данни се съдържат на интернет страницата на „Вива Кредит“, секция „Правила за ползване и политика“, Политика за защита на личните данни на“Вива Кредит“ ООД (https://vivacredit.bg/politika-za-zashtita-na-lichnite--danni).


VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА

18. Организаторът има неотменимото право да прекрати Програмата по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел III. Публичност на Програмата, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.


VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

19. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата Програма, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел III. Публичност на Програмата.

20. Всеки участник в Програмата може да отиде на място във всеки един от търговските обекти на Организатора, намиращи се на територията на Република България или да позвъни на номер 0700 45245 (без допълнително таксуване, съобразно индивидуалния тарифен план на абоната), където ще получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Програмата.

21. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Програмата се решава по взаимна уговорка. Във всеки един момент заемател, участник в Програмата, има право да подаде сигнал или жалба до адреса на управление на „Вива Кредит“ ООД, посочен в т. 1 по-горе, в случай, че счита че правата му по настоящата Програма са нарушени. Настоящите условия са приети и одобрени от Управителя на Дружеството.