ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ТРУДОВ ДОГОВОР: ИНФОРМАЦИОННИ ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА
ЛИЧНИ ДАННИ – СЛУЖИТЕЛИ

 

Срокове за съхранение на счетоводна и търговска информация и за погасяване на публични вземания по давност

Видове носители  / документи:

Срокове:

Правно основание:

1. Ведомости за заплати                                  

50 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят

Чл. 12 ЗСч, 
чл. 38 ДОПК

2. Счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол,

одит и последващи финансови инспекции

10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят

Чл. 12 ЗСч, 
чл. 38 ДОПК

3. Всички останали носители на счетоводна информация

3 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят

Чл. 12 ЗСч

5 години

Чл. 38 ДОПК

4. Документи за данъчно-осигурителен контрол

5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, с което са свързани

Чл. 38 ДОПК

Задължените лица, които при създаването и обработката на цялата или на част от информацията по ал. 1, използват информационни системи, продукти или архиви, съхраняват създадените данни в електронен вид за периода по ал. 1, независимо от съхранението им на друг носител.

Чл. 38 ДОПК

След изтичането на срока за съхранението им носителите на информация 
(хартиени или технически), които не подлежат на предаване в Националния архивен фонд, могат да се унищожават.

Чл. 13 ЗСч,

чл. 38 ДОПК

5. Данъчни документи, издадени от данъчно задължено лице или от негово име, както и всички получени от него данъчни документи, отчети за извършените продажби по чл. 119 и 120 ЗДДС, регистрите по чл. 123, ал. 2 и 3, както и митнически документи за внос

До 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, което удостоверяват тези документи, в оригиналния им вид.

Автентичността на произхода и целостта на съдържанието на данъчните документи, както и тяхната четливост, трябва да бъдат гарантирани по време на целия срок на съхранение.

Когато данъчните документи се съхраняват чрез електронни средства, в срока по ал. 1 данъчно задължените лица съхраняват и данните, осигуряващи автентичността на произхода и целостта на тяхното съдържание.

Чл. 121  ЗДДС

6. а) Съхранение на Контролни ленти от електронен носител (КЛЕН) в стационарни търговски обекти от лицата по чл. 3 със стационарен търговски обект

б) Съхранение на Контролни ленти от електронен носител (КЛЕН) на адреса за кореспонденция
от лицата без стационарен търговски обект и от лицата, извършващи продажби на стоки и услуги чрез автомати на самообслужване

В тримесечен срок от датата на демонтажа на КЛЕН, с изключение на случая по чл. 14, ал. 3.

Чл. 42, ал. 1, т. 3, ал. 3, т. 3 и ал. 5, т. 3 от Наредба № Н-18 на МФ от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

7. Отчетни документи по Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, включително книгите за дневните финансови отчети и контролни ленти от електронен носител

5 години

Чл. 42, ал. 6 от Наредба № Н-18 на МФ от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

8. Погасяване на публични вземания по давност

Публичните вземания се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, освен ако в закон е предвиден по-кратък срок.

Чл. 171, ал. 1 ДОПК

С изтичането на 10-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, се погасяват всички публични вземания, независимо от спирането или прекъсването на давността, освен в случаите когато задължението е отсрочено или разсрочено, или изпълнението е спряно по искане на длъжника.

Чл. 171, ал. 2 ДОПК

9. Погасяване на вземанията на Националния осигурителен институт за неправилно извършвани осигурителни плащания, неоснователно изплатени парични обезщетения и надвзети пенсии и лихвите върху тях

С изтичане на 5-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която се отнасят.

С изтичане на 10-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която се отнасят, се погасяват всички вземания, независимо от прекъсването на давността.

Чл. 115, ал. 1 КСО

10. Погасяване на дължимите от държавното обществено осигуряване вземания

С изтичане на 3-годишна давност, считано от 1 януари на годината, следваща годината за която се отнасят. Длъжностното лице, на което е възложено ръководството на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, издава разпореждане по искането за възстановяване на суми.

Разпореждането подлежи на обжалване по реда на чл. 117.

Чл. 115, ал. 2 КСО

 

Срокове за съхранение на счетоводна и търговска информация и за погасяване на публични вземания по давност

Видове носители  / документи:

Срокове:

Правно основание:

1. Ведомости за заплати

50 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят

Чл. 12 ЗСч, 
чл. 38 ДОПК

2. Счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол,

одит и последващи финансови инспекции

10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят

Чл. 12 ЗСч, 
чл. 38 ДОПК

3. Всички останали носители на счетоводна информация

3 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят

Чл. 12 ЗСч

5 години

Чл. 38 ДОПК

4. Документи за данъчно-осигурителен контрол

5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, с което са свързани

Чл. 38 ДОПК

Задължените лица, които при създаването и обработката на цялата или на част от информацията по ал. 1, използват информационни системи, продукти или архиви, съхраняват създадените данни в електронен вид за периода по ал. 1, независимо от съхранението им на друг носител.

Чл. 38 ДОПК

След изтичането на срока за съхранението им носителите на информация 
(хартиени или технически), които не подлежат на предаване в Националния архивен фонд, могат да се унищожават.

Чл. 13 ЗСч,

чл. 38 ДОПК

5. Данъчни документи, издадени от данъчно задължено лице или от негово име, както и всички получени от него данъчни документи, отчети за извършените продажби по чл. 119 и 120 ЗДДС, регистрите по чл. 123, ал. 2 и 3, както и митнически документи за внос

До 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, което удостоверяват тези документи, в оригиналния им вид.

Автентичността на произхода и целостта на съдържанието на данъчните документи, както и тяхната четливост, трябва да бъдат гарантирани по време на целия срок на съхранение.

Когато данъчните документи се съхраняват чрез електронни средства, в срока по ал. 1 данъчно задължените лица съхраняват и данните, осигуряващи автентичността на произхода и целостта на тяхното съдържание.

Чл. 121  ЗДДС

6. а) Съхранение на Контролни ленти от електронен носител (КЛЕН) в стационарни търговски обекти от лицата по чл. 3 със стационарен търговски обект

б) Съхранение на Контролни ленти от електронен носител (КЛЕН) на адреса за кореспонденция
от лицата без стационарен търговски обект и от лицата, извършващи продажби на стоки и услуги чрез автомати на самообслужване

В тримесечен срок от датата на демонтажа на КЛЕН, с изключение на случая по чл. 14, ал. 3.

Чл. 42, ал. 1, т. 3, ал. 3, т. 3 и ал. 5, т. 3 от Наредба № Н-18 на МФ от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

7. Отчетни документи по Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, включително книгите за дневните финансови отчети и контролни ленти от електронен носител

5 години

Чл. 42, ал. 6 от Наредба № Н-18 на МФ от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

 

8. Погасяване на публични вземания по давност

 

Публичните вземания се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, освен ако в закон е предвиден по-кратък срок.

 

Чл. 171, ал. 1 ДОПК

С изтичането на 10-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, се погасяват всички публични вземания, независимо от спирането или прекъсването на давността, освен в случаите когато задължението е отсрочено или разсрочено, или изпълнението е спряно по искане на длъжника.

Чл. 171, ал. 2 ДОПК

9. Погасяване на вземанията на Националния осигурителен институт за неправилно извършвани осигурителни плащания, неоснователно изплатени парични обезщетения и надвзети пенсии и лихвите върху тях

С изтичане на 5-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която се отнасят.

С изтичане на 10-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която се отнасят, се погасяват всички вземания, независимо от прекъсването на давността.

Чл. 115, ал. 1 КСО

10. Погасяване на дължимите от държавното обществено осигуряване вземания

С изтичане на 3-годишна давност, считано от 1 януари на годината, следваща годината за която се отнасят. Длъжностното лице, на което е възложено ръководството на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, издава разпореждане по искането за възстановяване на суми.

Разпореждането подлежи на обжалване по реда на чл. 117.

Чл. 115, ал. 2 КСО