Изявление за защита, поверителност и неприкосновеност на личните данни на кандидати за работа (в съответствие с GDPR)


Като част от всяка процедура по набиране на персонал, "Вива Кредит" АД ("Дружеството") събира и обработва лични данни, свързани с кандидатите за работа. Дружеството се ангажира да бъде прозрачно относно начина, по който събира и използва тези данни и изпълнява задълженията си за защита на данните.


Каква информация ще събираме?
Дружеството събира набор от информация за Вас. Това включва:
- Вашето име, адрес и детайли за контакт, включително имейл адрес и телефонен номер;
- Детайли за придобити квалификация, умения, професионален опит и трудов стаж;
- Информация за Вашите права да работите в България.
Дружеството може да събира тази информация по различни начини. Така например данните могат да се съдържат в молби за постъпване на работа, автобиографии или резюмета, получени от Ваш паспорт или други документи за самоличност, или събирани по време на интервю или друга форма на оценяване.
Също така може да събираме лични данни за Вас от трети страни, например от бивши работодатели във връзка с препоръки за работа. Тази информация ще бъде потърсена от трети страни едва след като към Вас бъде отправено предложението за работа, а ние от своя страна ще Ви информираме за тези предприети действия.
Данните ще бъдат съхранявани в различни места, включително в регистрацията на кандидатурите Ви, в системите на управление на човешки ресурси и в други информационни системи (включително имейл).


Защо "Вива Кредит" АД обработва лични данни?
Ние трябва да обработваме лични данни, за да предприемем необходимите действия във връзка с Вашето искане преди да пристъпим към сключване на договор с Вас. Също така може да се наложи да обработваме Вашите данни, за да сключим самия договор с Вас.
В някои случаи трябва да обработваме данни, за да сме сигурни, че спазваме свои законови задължения. Така например наше задължение е да проверим дали кандидатът, преди да бъде назначен, има право да работи на територията на България.
Дружеството има легитимен интерес да обработва лични данни по време на процедурата по набиране на персонал и да води архиви от тази процедура. Обработването на данни на кандидатите за работа ни позволява да управляваме процедурата по набиране на персонал, да оценяваме и потвърждаваме способността за извършване на работа на кандидата и да решим на кого да предложим работа.
Ако Вашето заявление за работа не бъде одобрено, Дружеството може да запази Ваши лични данни в досие, в случай че в бъдеще се появяват възможности за работа, за които бихте били подходящ кандидат. Преди да пристъпим към съхраняване на личните Ви данни с такава цел, ще поискаме Вашето съгласие, което ще можете да оттеглите по всяко време.


Кой има достъп до данните?
Вашата информация може да бъде обменяна вътрешно за целите на провеждане на процедурата по подбор на персонал. Това включва членовете на отделите по човешки ресурси, лицата по подбора на персонала, интервюиращи и взимащи участие в процеса на подбора, ръководителите на отделите със свободни места, отдела по сигурността и IT персоналът, ако достъпът до данни е необходим за упражняването на техните роли, както и за следните дружества от групата на "МЕНИДЖМЪНТ ФАЙНЕНШЪЛ ГРУП" АД  ("MFG"), търговско дружество с ЕИК 203753425, със седалище и адрес на управление гр. София, п. к. 1324, ж. к. „Люлин 7”, бул. “Джавахарлал Неру” 28, АТЦ „Силвър Център”, ет. 2, офис 40-46:
1. Аксес Файнанс" ООД, - търговско дружество с ЕИК 202806978, със седалище и адрес на управление гр. София, п. к. 1408, ж. к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ № 1, бл. 9, ет. 2, финансова институция по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от Закона за кредитните институции ("ЗКИ"), регистрирана от БНБ под №BGR00332 в регистъра на финансовите институции;
2. Изи Асет Мениджмънт“ АД, - търговско дружество с ЕИК 131576434, със седалище и адрес на управление гр. София, п. к. 1324, ж. к. „Люлин 7”, бул. “Джавахарлал Неру” 28, АТЦ „Силвър Център”, ет. 2, офис 40-46, финансова институция по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от Закона за кредитните институции ("ЗКИ"), регистрирана от БНБ под №BGR00009 в регистъра на финансовите институции;
3. Финтрейд Файнанс“ АД – търговско дружество с ЕИК 203429537, със седалище и адрес на управление гр. София, п. к. 1324, ж. к. „Люлин 7”, бл. 778, ет. 3, ап. 18, финансова институция по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от Закона за кредитните институции ("ЗКИ"), регистрирана от БНБ под №BGR00344 в регистъра на финансовите институции;
Няма да споделяме Вашите данни с трети лица, освен ако Вашата молба за назначение е била одобрена и Ви направим предложение за работа. В такъв случай е възможно да споделим данните Ви с бивши работодатели, за да придобием информация за Вас, както и до лицата, компетентни относно Вашата предишна трудова дейност, за да извършим необходимите предварителни проверки.


Как "Вива Кредит" АД защитава данните?
Ние се отнасяме към сигурността на Вашите данни с отговорност. Имаме вътрешни политики и контролиращи механизми в действие, които да осигурят, че Вашите данни няма да бъдат загубени, инцидентно унищожени, използвани не по предназначение или разпространени, и че не са достъпни за други лица извън нашите служители и то при правилното извършване на техните задължения.


За какъв период "Вива Кредит" АД съхранява данните?
Ако Вашата молба за назначение не е била одобрена, "Вива Кредит" АД ще пази Вашите данни на файл/досие за 6 (шест) месеца след края на съответната процедура по подбор. Ако се съгласите да ни предоставите личните си данни на файл/ досие, ще пазим Вашите данни на файл/ досие за още 6 (шест) месеца за евентуални бъдещи възможности за назначение. В края на този период или щом веднъж оттеглите Вашето съгласие, данните Ви се изтриват или унищожават. При подаването на Вашата автобиография ще бъдете попитана/а дали давате съгласието си за съхранението на Вашите данни за целия 12-месечен период с цел разглеждане за друга позиция или не.
Ако Вашата молба за назначение е била одобрена, личните данни, събрани в процеса на подбор ще бъдат прехвърлени във Вашето трудово досие (на електронен и хартиен носител) и запазени за периода на Вашата трудова дейност. За тези периоди, за които ще се съхраняват Вашите данни, ще получите ново известие.

Вашите права
Като субект на данни, Вие имате набор от права. Вие можете:
- да осъществите достъп и да получите копие на Вашите данни при заявление;
- да поискате организацията да смени грешни данни или незавършени данни;
- да изисквате организацията да изтрие или да спре да обработва Вашите данни, например за данните, които вече не са необходими за целите на обработката;
- възразите на обработката на Вашите данни където Дружеството разчита на своя легитимен интерес като правно основание за обработката.
Ако искате да упражните някое от тези права, моля свържете се с лицето по защита на данните на имейл – dpo@vivacredit.bg
Ако вярвате, че Дружеството не е съобразило Вашите права по защита на личните данни, можете да се обърнете към Комисията за защита на личните данни.


Какво се случва, ако не предоставите лични данни?
Вие не сте субект на законово или договорно задължение да предоставите данни Дружеството през периода на подбор. Въпреки това ако не предоставите информация, ние може да не сме способни да обработим Вашата молба правилно или изобщо.