ОБЩИ УСЛОВИЯ

На кампания „Viva за лято с подаръци”, провеждана от „ВИВА КРЕДИТ” АД

в периода от 10.06.2024 – 10.08.2024 г. 

 

I. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

1. Организатор на Кампанията е „Вива кредит” АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 207343548, със седалище и адрес на управление: гр. София 1324, район р-н Люлин, ж.к. Люлин 7, бул. Джавахарлал Неру No 28, бл. АТЦ "Силвър център", ет. 2,  офис 73Г, представлявано от Изпълнителния директор Свилен Петков Петков.

2. Решението на „Вива Кредит” АД за провеждане на Кампанията съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

 

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И СЪЩНОСТ НА КАМПАНИЯТА

3. Периодът, в който потребител, изпълнил условията за участие, ще може да се възползва от Кампанията, започва на 10.06.2024 г. и ще продължи до 10.08.2024 г. – включително, освен ако не са налице промени, съгласно т. 28 или т. 30. 

10.08.2024 г. е последният ден, в който потребителите могат да се възползват от Кампанията и е обвързващ за Дружеството.

4. С участието си в Кампанията, всеки участник има възможността да спечели 1 брой награда, съгласно Раздел V  от настоящите Общи условия.

 

III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА

5. Кампанията се провежда на територията на Република България.

 

IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

6. Право на участие в Кампанията придобива автоматично всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което желае да се включи с изключение на лицата, посочени по долу в т. 7. 

Промоцията НЕ Е обвързана с кандидатстване и усвояване на кредит, ползване на какъвто и да било продукт или услуга, предоставяни от Дружеството. Изтеглилите кредит, както и клиентите на Дружеството автоматично участват в Промоцията, отново без тегленето на кредит да е или да е било необходимо условие  за участие. Всеки желаещ може да заяви желанието си за участие на телефон 0700 45 245 (без допълнително таксуване), както и на https://vivacredit.bg/promo-registrirai-se. Онлайн формата съдържа две имена, телефон и електронен

адрес, както и поле за потвърждение, че лицето има навършени 18 години и че е запознато с информационните си права, както и поле за съгласие/несъгласие за получаване на маркетингови активности на дружеството. Изразеното несъгласие да получава маркетингови активности не лишава участника от участие в настоящата промоция. 

За избягване на всякакви съмнения, уточняваме, че условие за участие в промоцията е попълване в онлайн формата на две имена, телефонен номер и e-mail адрес, както и потвърждение, че лицето има навършени 18 години и че е запознато с информационните си права.  

След като участникът попълни онлайн формата за участие в настоящата кампания, може да получи потвърдително смс/viber съобщение, че е записан за участие в промоцията, както и може да получи обаждане от служител на организатора за потвърждение на посочените в онлайн формата данни. Получаването на обаждане не е задъжително и регистрацията на участника се счита за успешна, дори да не е получил такова.

При посочване чрез формата за участие на сайта на Дружеството или при последвалото телефонно обаждане, че лицето иска да получава маркетингови съобщения, е възможно да бъде информирано за продукти и услуги, предлагани от Дружеството без да е обвързано с използването им.

Данните на изтеглилите кредит, както и на клиентите на „Вива Кредит“ АД, които автоматично участват в промоцията са автоматично включени в базата данни на промоцията и участват в тегленето.  

7. Всеки Участник има право да откаже да се възползва от Промоцията чрез изрично волеизявление. В случай, че участникът не се откаже от участие в промоцията от настоящите Общи Условия,   се счита за приел Общите Условия и  информиран, че инициал от първа буква от собствено име и цяло име на фамилия, в случай, че е изтеглен в качеството си на печеливш, ще бъдат публикувани на  www.vivacredit.bg в секция „Новини“. Съгласяването с настоящите Общи Условия се счита за конклудентни действия за обработката на посочените по-горе лични данни за целта на провеждането на Промоцията и обявяването на печелившите участници.

8. Нямат право на участие в Промоцията следните категории лица:

- членове на Съвета на директорите на Дружеството, неговите законни представители, както и техни роднини по права линия или лица, живеещи във фактическо съжителство

с тях;

-  служители на Дружеството и техни роднини по права линия или лица, живеещи във фактическо съжителство с тях;

- изпълнители по граждански договор за поръчка, изработка и реклама и техни роднини по права линия или лица, живеещи във фактическо съжителство с тях;

„Вива Кредит“ АД си запазва правото да изключва без предупреждение участници в Кампанията, които нарушават Общите условия на играта, или които във връзка с участието си в играта нарушават действащото законодателство.

9. Всеки Участник следва да има постоянен и/или настоящ адрес на територията на Република България.

10. За участие в Промоцията е необходимо еднократно да се заяви желание. Увеличаване на броя заявки за участие от страна на участниците не увеличава възможността за спечелване на наградата.

 

V. НАГРАДИ ОТ КАМПАНИЯТА

11. Наградите от Кампанията са общо 151 броя  - 1 бр. телевизор, 10 бр. хладилници, 40 бр. бири и 100 бр. топки

12. Печелившите участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип, посредством уеб базиран софтуер, заложен в системата на Организатора,  13.Тегленето на наградите ще бъде както следва:

10.07.2024 г. – 40 бр. топки и 6 бр. хладилници, 20 бр. бири 

13.08.2024 г. – 60 бр. топки и 4 бр. хладилници, 20 бр. бири, 1 бр. телевизор

14. Едно лице може да участва във всички тегления на награди, ако до моментът на теглене не е получил награда. Едно лице може да спечели 1 награда.  

15. След изтегляне на печелившите участници, техните инициали от първа буква от собствено име и цяло име на фамилия ще бъдат публикувани на следния електронен адрес: www.vivacredit.bg в секция „Новини“. 

16. Всеки печеливш от Кампанията ще получи SMS уведомление и/или ще бъде потърсен от представител на Организатора, за да бъде уведомен за спечелената награда, на телефонния номер, който е предоставил попълването на формата за участие в Кампанията. В случай че представителят на Дружеството не успее да се свърже с печелившия Участник и същият не потърси наградата си до 10.09.2024 г., тя остава за Дружеството и той губи правото си да я получи. 

17. Получаването на наградата от печеливш Участник се извършва всеки работен ден от 09.00 часа до 18.00 часа  в срок до  10.09.2024 г.  в удобен за участника офис на Вива

Кредит, след уточнение с Организатора. Ако Участникът не се яви да получи наградата си от офиса на Организатора до 10.09.2024 г. , той губи правото си да получи наградата на по-късен етап. 

18. Легитимацията при получаване на наградите се извършва чрез представяне на документ за самоличност

19. Фактическото предаване на наградата по т. 11 от настоящите Общи условия на съответния печеливш Участник се извършва посредством приемо-предавателен протокол.  

20. Дружеството си запазва правото да отложи или отмени връчването на Наградата при съмнение за наличие или констатиране на обстоятелства, изключващи правото на спечелилия Участник да получи Наградата, до изясняване на обстоятелствата  

 

VI. ПУБЛИЧНОСТ НА КАМПАНИЯТА

21. Настоящите Общи условия ще бъдат публично оповестени и достъпни в срок до 10.09.2024 г. включително на Интернет страницата на Дружеството на адрес www.vivacredit.bg, където всеки заинтересован следва  да се запознае с тях. Настоящите Общи условия ще са налични и във всички офиси на Дружеството.

22. Печелившите Участници в Промоцията могат да бъдат помолени да участват в промоционални събития и публикации в медиите, както и да бъдат фотографирани. Печелившите Участници имат правото да откажат, като отказът им няма да доведе до загубване на правото им да получат наградата или на друго тяхно право съгласно настоящите Общи условия и условията на договора за паричен заем.

 

VII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

22. Всеки от Участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в Кампанията. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Кампанията при нарушаване, на което и да било от условия по нея или което направи опит чрез измама или предоставяне на неверни данни да получи награда.

24. В случай, че някоя от наградите не бъде предоставена на Печеливш участник в съответното теглене в сроковете и по реда на чл. 18, наградата остава в собственост на дружеството и изтегленият печеливш губи правото да я получи.

 

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

29. Кампанията се провежда при спазване изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни. За целите на провеждане на Кампанията, определяне на печелившите Участници и предоставянето на наградите е необходимо извършването на обработка на лични данни на Участниците. Участниците са информирани за правата, които имат съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни при подписване на договора за паричен заем и прилежащата му документация. Подробна информация за правата на участниците като субекти на личните данни е налична и на адрес https://vivacredit.bg/politika-za-zashtita-na-lichnite-danni  Всеки Участник може да се свърже с Длъжностното лице по защита на данните на Организатора във връзка с упражняване на права, свързани с личните му/й данни на имейл dpo@vivacredit.bg.

Конкретните категории лични данни за целите на промоцията, които дружеството ще обработва са:

- име и фамилия на участниците; 

- телефонен номер за контакт с тях; 

- имейл адрес.

Като за кандидатстване на лендинг формата, кандидатите следва да предоставят име, фамилия и телефонен номер за контакт с тях. Кандидатите, включили се за участие в

Промоцията на https://vivacredit.bg/promo-registrirai-se може да  получат обаждане от страна на представител на Дружеството на телефонния номер, който са предоставили, с цел потвърждение на успешно направена заявка от тяхна страна за участие в кампанията.

За целите на осъществяване на кампанията, кандидатите, включили се за участие на https://vivacredit.bg/promo-registrirai-se ще бъдат потърсени на телефонния номер от представител на Дружеството, за събиране на личните данни, описани по-горе. При посочване, че лицето иска да получава маркетингови съобщения, е възможно да бъде информирано за продукти и услуги, предлагани от Дружеството без задължително да е обвързано с използването им. Включилите се за участие в Промоцията посредством позвъняване от тяхна страна на телефон 0700 45 245 (без допълнително таксуване) могат да посочат дали желаят да получат маркетингови съобщения. При посочване от тяхна страна, че желаят да получат маркетингови съобщения е възможно да бъдат информирани за продукти и услуги, предлагани от Дружеството, без задължително да са обвързани с използването им.

Компанията обработва лични данни в изпълнение на българското и европейско законодателство, приложимо в областта на защитата на личните данни.

 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

30. Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел VI. Публичност на Кампанията, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

31. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите Общи условия, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VI. Публичност на Кампанията.

32. Всеки участник в Кампанията може да отиде на място в офис на Организатора или да позвъни на номер 0700 45 245 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване), където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Кампанията.

33. Всяка една промяна на сроковете за теглене и предоставянето на наградите от настоящата Кампания, ще бъде надлежно публикувана на официалната Интернет страница на Дружеството: www.vivacredit.bg, раздел „Новини“.

34. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и Участниците в Кампанията се решава по взаимна уговорка. Във всеки един момент участник в Кампанията, има право да подаде сигнал или жалба до адреса на управление на „Вива кредит“ АД, посочен в т. 1 по-горе, в случай, че счита че правата му по настоящата Кампания са нарушени.

35. Организаторът няма задължение да уведомява по какъвто и да е начин неспечелилите Участници в Кампанията.

36. Данъци

Организаторът на Кампанията не носи отговорност за заплащане на данъчни задължения, свързани с предлаганите награди, освен ако в нормативен акт е предвидено задължение за Организатора да начисли съответния данък и да го внесе за сметка на съответния Печеливш участник.

37. Настоящите условия са приети и одобрени от Изп. Директор на Дружеството.