ОБЩИ УСЛОВИЯ

на

Игра в социални мрежи

„Играй за 1 кашон чипс“

провеждана от „ВИВА КРЕДИТ” АД

в периода от 14.06. - 20.06.2024 г.

 

 

I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1. Организатор на Промоцията е „Вива кредит” АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 207343548, със седалище и адрес на управление: гр. София 1324, район р-н Люлин, ж.к. Люлин 7, бул. Джавахарлал Неру No 28, бл. АТЦ "Силвър център", ет. 2,  офис 73Г, представлявано от Изпълнителния директор Свилен Петков Петков.

2. Решението на „Вива Кредит” АД за провеждане на Промоцията съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И СЪЩНОСТ НА ИГРАТА

3. Провеждането на играта се осъществява на страницата на https://www.facebook.com/VivaCreditBG

4.  Условията, предвид които всеки може да вземе участие в играта са следните:
- Отговор на въпрос в коментар под играта
- На томболен принцип 1 от участниците ще спечели 1 кашон чипс

- Тегленето на печелившите ще се осъществи посредством онлайн инструмент - https://app-sorteos.com/en/apps/facebook-comment-picker

- Наградата ще се предостави на печелившия в офис на Viva Credit .

5. Периодът, в който потребител, изпълнил условието за участие, ще може да се възползва от Играта, започва на 14.06.2024 г.  и ще продължи до 20.06.2024 г. – включително, освен ако не са налице промени, съгласно т. 40 или т. 41.

20.06.2024 г. е последният ден, в който потребителите могат да се възползват от Играта и е обвързващ за Дружеството. Печелившият ще бъде изтеглен на 21.06.2024 г.

6. Получаването на наградата може да се осъществи във всеки офис на Viva Credit.

III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ИГРАТА

7. Играта се провежда на територията на Република България.

8. Право на участие в Играта придобива всяко пълнолетно дееспособно физическо лице /“Участник“/, което отговори на въпрос в коментар под играта на официалната Facebook страница на Организатора: https://www.facebook.com/VivaCreditBG.

9. С отговор на въпрос в коментар от Участника по реда на предходните параграфи Организаторът ще счита, че участникът се е запознал с настоящите Общи условия на Играта, че ги е приел и се е съгласил с тях.

10. Участието в Играта не е обвързано с ползване на финансова услуга или покупка. Участието в Играта е безвъзмездно за Участника.

11. Участниците нямат право да публикуват коментари с неетично и неморално съдържание в разрез с добрите нрави, вулгарни и обидни думи, коментари, които провокират и/или стимулират омраза или всяко друго поведение, забранено от закона, коментари в нарушение на Закона за защита от дискриминация, коментари, които съдържат явна или скрита реклама на конкурентни продукти, религиозни и политически символи и послания. Вива кредит AД се разграничава от подобни прояви и запазва правото си да изключи от участие всеки потребител с поведение в нарушение на настоящите правила.

12. С настоящото волеизявление за участие в играта, участникът се счита за информиран, че данните му/ѝ – имена, профилна снимка и снимка в коментар, с които се е регистрирал/а в играта на „Вива Кредит“ AД, ще бъдат използвани за целите на провеждане на същата. Отговор на въпрос в коментар под играта е елемент от играта, поместен на Фейсбук страницата на „Вива Кредит“ АД, се счита за конклудентно действие, чрез което лицето потвърждава, че е информирано за обработката на посочените по-горе лични данни, за целта на провеждането на играта.

13. За повече информация относно играта „Играй за 1 кашон чипс“, може да посетите всеки от търговските обекти на „Вива Кредит“ АД или да се обадите на телефон: 0700 45 245 (без допълнително таксуване, съобразно индивидуалния тарифен план на абоната), както и да посетите интернет страницата на Дружеството, а именно: https://vivacredit.bg/

14. Всеки Участник следва да има постоянен и/или настоящ адрес на територията на Република България.

15. В Играта нямат право да участват служители на „Вива Кредит” АД и на всички партньори на Дружеството и техните роднини по права линия без ограничения. „Вива кредит“ АД си запазва правото да изключва без предупреждение участници в Играта, които нарушават Общите условия на промоцията, или които във връзка с участието си в промоцията нарушават действащото законодателство.

 

IV. НАГРАДИ ОТ ИГРАТА

16. Наградата от Играта е 1 кашон с чипс. Награда получава един изтеглен печеливш от изтеглените на томболен принцип и изпълнили условията на играта.

17. Наградата ще бъде получена на място в офис на Организатора /Вива Кредит АД/.

18. Едно лице може да участва и спечели един брой награда – 1 кашон с чипсв зависимост от датата на игровия период (от 14.06. до 20.06.2024 г.).

20. Всеки печеливш от Играта може да получи наградата си в рамките на периода от 24.06. до 24.07.2024 г. и ако същият не потърси до 24.07.2024 г наградата си, тя остава за Дружеството и той губи правото си да я получи.[MM1] [VD2] 

21. Получаването на наградата от Участника се извършва всеки работен ден от 09.00 часа до 18.00 часа в срок до 24.07.2024 г в удобен за Участника офис. В случай, че Участникът заяви, че желае да получи наградата си до адрес, посочен от него, всички разходи, свързани с получаването на наградата са за негова сметка.

22.  При получаване на наградата в офис на Организатора, печелившият се легитимира с представяне на лична карта. Получаването на наградата се удостоверява с попълване и подписване на приемо-предавателен протокол, който съдържа: три имена на печелившия, потребителско име на печелившия във Facebook, с което същият е участвал в Играта, предоставената награда.

24. Наградата не може да бъде заменяна за пари в брой или друга награда. Предоставяне (прехвърляне) на наградата на трети лица не е разрешено.

25. Наградата е закупена от Организатора от търговец на хранителни стоки. Тя е произведена съгласно посоченото върху тях и придружаващите ги документи.

 

V. ПУБЛИЧНОСТ НА ИГРАТА

26. Настоящите Общи условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Играта във Facebook, както и 30 дни след обявяването на последния печеливш на уеб страницата на Вива Кредит – www.vivacredit.bg, където всеки заинтересован следва да се запознае с тях. На страницата на Организатора на адрес https://bg-bg.facebook.com/VivaCreditBG ще бъдат публикувани линкове, водещи към Общите условия на интернет страницата на организатора.

27.Печелившите Участници в Играта могат да бъдат помолени да участват в промоционални събития и публикации в медиите, както и да бъдат фотографирани. Печелившите Участници имат правото да откажат, като отказът им няма да доведе до загубване на правото им да получат наградата или на друго тяхно право съгласно настоящите Общи условия.

28. При дадено изрично писмено съгласие от Участникът, на страницата на Организатора на адрес https://www.facebook.com/VivaCreditBG ще бъде публикувана снимка на участника от момента на връчването на наградата. В случай, че участникът откаже да бъде сниман, или снимката му да бъде публикувана на страницата на организатора във Facebook, той не губи правото си да получи наградата.

 

VI. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

29. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставените от него данни във връзка с участието си в Играта. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Играта при нарушаване, на което и да било от условия за провеждането й или при опит за получаване на награда чрез измама.

 

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

30. Играта се провежда при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО и на Закона за защита на личните данни. Организаторът има качеството на администратор на лични данни.

31. Организаторът обработва личните данни, предоставени от участника на основание съгласие, изразено посредством конклудентни действия, потвърждаващи изпълнение на настоящите Общи условия. Ако участникът желае Организаторът да прекрати обработката на личните му данни, може да отправи искане до Организатора като му изпрати имейл на ел. адрес: dpo@vivacredit.bg. В случай, че участникът пожелае Организаторът да прекрати обработката на личните му данни, Организаторът ще бъде възпрепятстван да включи участника в тегленето за наградите и да му връчи спечелената награда.

32. Участникът има право на безплатен достъп, коригиране или изтриване на личните му данни или ограничаване на обработването им, като отправи искане на посочения по-горе имейл адрес. Участникът има право и на преносимост на личните му данни, като изисква те да бъдат предоставяни в широко използван и пригоден за машинно четене формат, както на него, така и на посочено от него лице или организация.

33. Участникът има следните права:

a. Право на информация

Като субект на лични данни, участникът има право да получи информация за важни характеристики на обработката на своите лични данни, включително, но не само, за нейната цел, срок и основание, за получателите и категориите получатели на лични данни и други.

Съгласно приложимото законодателство в областта на личните данни, участникът има правата по-долу, като Организаторът се задължава да отговори на всяко искане на участника в 1-месечен срок от получаване на искането и без дължима такса. При наличие на каквито и да било затруднения за своевременно изпълнение на такива искания, срокът за изпълнение може да бъде удължен с още 2 месеца, за което участникът ще бъде уведомен до 1 месец от получаване на искането.

b. Право на достъп

Участникът може да поиска информация какви  лични данни обработва Организатора, както и дали обработва такива. Участникът може да поиска достъп до тези данни.

Организаторът  ще предостави на участника извлечение за личните данни, които са в процес на обработване. За допълнителни извлечения Организаторът може да изиска заплащане на разумна такса въз основа на административните разходи. При подаване на искане с електронни средства, по възможност Организаторът предоставя информацията в широко използвана електронна форма, освен ако не е поискано друго.

c. Право на корекции

При  обработване на непълни или неверни лични данни на участника, съобразно изрично искане, организаторът може да направи корекция или допълнение по всяко време.

d. Право за изтриване

Участникът може да поиска изтриване на личните данни в следните случаи:

• личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

• оттегляне на съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

• участникът счита, че личните данни са били обработвани незаконосъобразно.

Участникът следва да има предвид, че може да има други причини, които да осуетят незабавното изтриване на данните, като например законово регламентирани задължения за съхранение, висящи производства, установяване, упражняване или защита на съдебни искове и др.

e. Право на ограничаване на обработването

Участникът има право да поиска ограничение на обработката, ако:

• оспорва точността на личните данни, за срок, който позволява на Организатора да провери точността на личните данни;

• обработването е неправомерно, но Участникът не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

• Организаторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Участникът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции

• е възразено срещу обработката на данните в очакване на проверка дали законните основания на "Вива кредит" АД за обработка на данните имат преимущество пред интересите на участника .

При поискано ограничаване на обработването, Организаторът  ще информира участника преди отмяната на ограничаването на обработването.

f. Право на преносимост на данни

Участникът може да поиска от Организатора  да предостави личните данни, които обработва, във формат, който лесно може да се разчете от компютър и да се пренесе към друга финансова институция, например. Това се прилага само, когато:

• обработването на конкретните данни се основава на  съгласие или е във връзка със сключване и изпълнение на договор за услуга;

• обработването се извършва по автоматизиран начин.

g. Право на възражение

Участникът има право, по всяко време и на основания, свързани с конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни на клиента.

h. Право да подаде жалба

Ако участникът смята, че Организаторът е нарушил приложимо законодателство по защита на личните данни при обработката на предоставените данни, и в резултат са засегнати права на участника, то следва да се осъществи контакт с Организатора. Участникът има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в областта на защитата на лични данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № , тел. 02/91-53-518, e-mail: kzld@cpdp.bg.

33. За целите на провеждането на Играта, определянето на печелившите участници и връчването на наградите, както и с цел търговска информация, маркетинг и реклама, Организаторът ще обработва следните лични данни на участниците:

A. имена или псевдоним, посочен във Facebook-профила им;

B. профилна снимка във Фейсбук профила на печелившия;

C. снимки, публикувани на Facebook-страницата на “Вива кредит“ АД на адрес:https://www.facebook.com/VivaCreditBG

D. име и фамилия, посочени от печелившите с цел да бъде връчена наградата им;

34. Организаторът ще обработва и съхранява имената, фамилиите, телефона за контакт и адресите на печелившите участници в срок от 60 /шестдесет/ дни след приключване на Играта, след което ще бъдат унищожени. Всички останали лични данни, публикувани лично от участниците на Facebook страницата на Организатора на адрес: https://www.facebook.com/VivaCreditBG и или на сайта на дуржеството организатор www.vivacredit.bg, ще бъдат обработвани в сроковете за обработка на лични данни съгласно Политика за данните на Facebook, достъпна на следния адрес: https://bg-bg.facebook.com/about/privacy/update.

35.  Организаторът няма да обработва други лични данни на участниците от профилите им във Facebook, освен име/псевдоним и снимка, независимо от настройките и ограниченията за публичност на профилите, които самите участници са определили.

36. Лицето, което отговаря за защита на личните данни на участниците, е Длъжностното лице по защита на личните данни („ДЗЛД“) на “Вива кредит“ АД, ел. поща: dpo@vivacredit.bg. Всеки участник може да се запознае с Политиката за защита на личните данни на “Вива кредит“ АД на следния адрес: https://vivacredit.bg/gdpr.

 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

37. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел VI. Публичност на Играта, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и които не могат да бъдат отстранени от Организатора. Прекратяването на играта може настъпи при изчерпване количествата на наградите.

 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

38. Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Facebook потребители, дублиране на Facebook профили от недоброжелатели, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, техническа невъзможност за регистриране в играта поради обстоятелства извън контрола на Организатора, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази игра, недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях, повреда на системата на сайта или Facebook платформата, за загубата на данни за регистрирани участници поради технически и други непредвидими причини, други форсмажорни обстоятелства. Организирането, представянето, провеждането и регламента на играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc.

39. Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието на Участниците в Играта. Facebook Inc. не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от кампанията – тегленето.

40. Организаторът си запазва правото по своя преценка да изменя и допълва настоящите общи условия, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички участници съобразно раздел VI. Публичност на Играта.

41. Всяка една промяна в Общите условия ще бъде надлежно публикувана уеб страницата на дружеството – организатор – www.vivacredit.bg.

41. В случай, че някоя от разпоредбите на тези Общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите.

43. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участник в Играта ще се разрешава чрез преговори.

44. Настоящите Общи условия се подчиняват на българското законодателство, а възникналите във връзка с тях спорове ще се решават от българските съдилища.

45. Всяка една промяна на сроковете за и предоставянето на наградите от настоящата Игра, ще бъде надлежно публикувана на официалната Интернет страница на Дружеството: www.vivacredit.bg, раздел „Новини“.

46. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и Участниците в Играта се решава по взаимна уговорка. Във всеки един момент заемател, участник в промоцията, има право да подаде сигнал или жалба до адреса на управление на „Вива кредит“ АД, посочен в т. 1 по-горе, в случай, че счита че правата му по настоящата Игра са нарушени.

47. Организаторът няма задължение да уведомява по какъвто и да е начин неспечелилите Участници в Играта.

48. Организаторът на Кампанията не носи отговорност за заплащане на данъчни задължения, свързани с предлаганите награди, освен ако в нормативен акт е предвидено задължение за Организатора да начисли съответния данък и да го внесе за сметка на съответния Печеливш участник.

49. Настоящите условия са приети и одобрени Изпълнителния директор Свилен Петков