УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯ "0% ЛИХВА ЗА 30 ДНИ",

ПРОВЕЖДАНА ОТ „ВИВА КРЕДИТ“ АД

за периода 29.04.2024 г. – 31.05.2024 г.

 

I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1. Организатор на Промоцията е „Вива кредит” АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 207343548, със седалище и адрес на управление: гр. София 1324, район р-н Люлин, ж.к. Люлин 7, бул. Джавахарлал Неру No 28, бл. АТЦ "Силвър център", ет. 2,  офис 73Г, представлявано от Изпълнителния директор Свилен Петков Петков.

2. Решението на „Вива Кредит” АД за провеждане на Промоцията съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

 

II. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

 

1. Право на участие в Промоцията придобива автоматично всяко дееспособно физическо лице, навършило 21 години /Участник/, което е нов* клиент на „Вива кредит“ АД и което в периода 29.04.2024 г. – 31.05.2024 г. кандидатства за отпускането на кредит в офис на Вива Кредит АД с адрес: гр. Севлиево, пл. Свобода 7 и сключи в качеството си на Заемател, Договор за паричен заем с „Вива Кредит” АД и усвои заем по продукт ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ 30 за заемна сума /главница/ в размер от 300 лв. (триста лева) до 3 000 лв. (три хиляди лева), със срок на изплащане 3, 5, 7, 9, 12, 15 месечни вноски и ако върне главницата до или на 30-я ден от усвояването ѝ. Участникът - Заемател не заплаща никакви разходи по кредита (без оскъпяване) и дължи връщане  само и единствено на усвоената главница, като  заплаща чистата стойност на главницата, ако:

1.1. До или на падеж на първата погасителна вноска при сключен Договор за паричен заем Вивакредит Стандарт 30  заплати цялата главница;

*Под нов клиент на Вива кредит  АД се разбира лицето по т. 1 от настоящите ОУ, което за първи път усвоява кредит, считано до началната дата на промоцията  - 29.04.2024 г. включително. или не е усвоявало кредит от Дружеството повече от 6 месеца считано от началото на промоционалната кампания.

2. Лице, изпълнило всички описани в т.1 условия, не заплаща никакви разходи по заема, т.е. ползва заемната сума без оскъпяване и дължи връщане само и единствено на усвоената главница.

3. За избягване на всякакво съмнение уточняваме, че въпреки наличието на промоционални условия, за Заемателя не отпада задължението по чл. 4 от сключения договор за паричен заем да предостави обезпечение под формата на поръчител или банкова гаранция в тридневен срок от сключването на договора за паричен заем. Това задължение следва да бъде спазено от страна на Заемателя.

4. При неизпълнение на задължението по чл. 4 от договора за предоставяне на паричен заем ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ 30, на Заемателя се начислява уговорената неустойка, която обаче не се дължи и не се заплаща, в случай че главницата бъде върната в срок до или на 30 ден от усвояването й.

5. В случай, че Заемателят е избрал да се възползва от допълнителната услуга за експресно разглеждане на заявка за отпускане на заем, се начислява таксата, предвидена за тази услуга и уговорена в договора за паричен заем, която обаче не се дължи и не се заплаща, в случай че главницата бъде върната в срока и при условията на т.  1 и подточките към нея от настоящия раздел.

6. При условията на настоящата Промоция годишният лихвен процент (ГЛП) и годишният процент на разходите (ГПР) са 0% (нула процента) само при условие, че Заемателят погаси заемната сума до уговорения в тези Общи условия - 30 (тридесет) дневен срок от усвояването ѝ. Точните стойности на ГЛП и ГПР при непромоционални условия са изрично посочени в индивидуалния договор за паричен заем.

 

7. Типичен пример: 

7.2. За продукт ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ 30

По договор за паричен заем по продукт ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ 30 за заемна сума в размер на 500 лв. със срок за плащане 5 месечни вноски, ако Заемателят се възползва от промоционалните условия и върне получената главница до или на 30-я ден след усвояването, Годишният лихвен процент ще е - 0%, Годишният процент на разходите - 0%, обща дължима сума – 500 лв. (единствено получената главница). Ако Заемателят не върне главницата до или на 30-я ден от усвояването ѝ, ГЛП и ГПР ще са съгласно посоченото в индивидуалния договор, а именно ГЛП – 40.32 %, ГПР – 49.48%, а общо дължимата сума по договора за заем ще е както следва:

 - 551,50 лв. (петстотин петдесет и един лева и петдесет стотинки), с размер на месечната вноска 110,30 лева (сто и десет лева и тридесет стотинки), в случай че клиентът не е избрал допълнителната незадължителна услуга по експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем и е изпълнил задължението си по чл. 4 от договора да предостави обезпечение в 3- дневен срок от сключване на договора за паричен заем.

731,40 лв. (седемстотин тридесет и един лева и четиридесет стотинки), с размер на месечна вноска  146,28 лева (сто четиридесет и шест лева и двадесет и осем стотинки), в случай че Заемателят е изпълнил задължението си по чл. 4 от договора да предостави обезпечение в 3- дневен срок от сключване на договора за паричен заем и е избрал да се ползва от допълнителна услуга по експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем.

671,45 лв. (шестстотин седемдесет и един лева и четиридесет и пет стотинки), с размер на месечната вноска 134,29  лева (сто тридесет и четири лева и двадесет и девет стотинки),  в случай че Заемателят не е избрал да се ползва от допълнителна услуга по експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем и на Заемателя е начислена неустойка поради неизпълнение на задължението по чл. 4 от договора за предоставяне на обезпечение в 3- дневен срок от сключване на договора за паричен заем. 

851,35 лв. (осемстотин петдесет и един лева и тридесет и пет стотинки), с размер на месечната вноска 170,27 лева (сто и седемдесет лева и двадесет и седем стотинки) - в случай че Заемателят е избрал да се ползва от допълнителна услуга по експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем и не е изпълнил задължението си по чл. 4 от договора за паричен заем да предостави обезпечение в 3- дневен срок от сключването на договора. 

 

III. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

 

1. Периодът, в който потребител, може да кандидатства за ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ 30 и да се възползва от условията на Промоцията, започва на 29.04.2024 г. и продължава до 31.05.2024 г. включително, освен ако не са налице промени, съгласно раздел т. IX и раздел т. X, т.1

 

*31.05.2024 г. е последният ден, в който потребителите могат да се възползват от Промоцията и е обвързващ за Дружеството.

 

IV. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА

 

1.     Промоцията се организира само за Офис на Вива Кредит , находящ се в град Севлиево, пл. Свобода 7  и всеки участник, който има местожителство на територията на Република България и усвои кредит само и изрично в посочения офис – участва в настоящата промоция.

 

V. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

1. За повече информация относно договорите за паричен заем, чието сключване дава право на участие в промоцията по кредитния продукт на Дружеството ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ 30 с размер на главницата от от 300 лв. (триста лева) до 3 000 лв. (три хиляди лева), със срок на изплащане 3, 5, 7, 9, 12, 15 месечни вноски, може да посетите всеки от търговските обекти на „Вива Кредит“ АД или да се обадите на телефон: 0700 45 245 (без допълнително таксуване, съобразно индивидуалния тарифен план на абоната), както и да посетите интернет страницата на Дружеството, а именно:  https://vivacredit.bg/.

2. Не се изисква изрично волеизявление от страна на участника, за да придобие същият право на участие в Промоцията, но за да се възползва от нея той следва да е изпълнил всички условия на промоцията, описани в настоящите Общи условия. От друга страна, всеки участник има право да откаже да се възползва от Промоцията чрез изрично волеизявление, представено на място в посочения търговски обект на Дружеството в гр. Севлиево и да се възползва от стандартните условия за сключване на Договор за предоставяне на паричен заем ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ 30

3. Всеки участник в Промоцията следва да има местожителство на територията на Република България, но независимо от неговия настоящ или постоянен адрес следва да е усвоил кредит единствено и само в офис в гр. Севлиево,.

4. В Промоцията нямат право да участват служители на „Вива Кредит” АД и на всички партньори на Дружеството и техните роднини по права линия без ограничения.

5. В Промоцията имат право да участват само НОВИ  клиенти на „Вива кредит“ АД. Под „нови“ клиенти следва да се разбира такива, които никога не са ползвали продуктите на Дружеството или не са усвоявали кредит от Дружеството повече от 6 месеца считано от началото на промоционалната кампания съгласно * по-горе.

6. „Вива кредит“ АД си запазва правото одобрението за отпускане на кредит по настоящата промоция да се извършва по преценка на негови компетентни служители, като не всеки кандидатствал получава такова.

7. Участник, който сключи договор за заем с „Вива Кредит“ АД при условията на настоящата промоция и върне главницата до 30-ия ден от усвояването няма право на участие  в други предлагани от „Вива Кредит“ АД промоции/инициативи в същия период.

VI. ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

1. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни в офис на Дружеството с адрес: гр. Севлиево, пл. Свобода 7 за целия период на Промоцията, където всеки заинтересован може да се запознае с тях. Общите условия ще бъдат предоставени за информация на заинтересованите лица при поискване на място в посочения търговски обект на Дружеството.

 

VII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

1. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в Промоцията. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Промоцията при нарушаване, на което и да било от условията по нея или което направи опит чрез измама да се възползва от нея. Ако се установи, че въпреки нарушение от страна на участник по реда на предходните изречения, с него е сключен договор за предоставяне на паричен заем, участникът губи правото да се възползва от промоционалните условия и към договора се прилагат стандартните условия на продукта ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ 30 (в това число лихвени проценти, дължими такси и неустойки, ако такива са начислени).

2. Заемателят губи правото да се възползва от промоцията, ако не върне главницата до или на 30-я ден след усвояването, по начина посочен в раздел II от настоящите Общи условия. В този случай Заемателят се задължава да изпълнява своите задължения и заплаща дължимите суми /главница, лихви, разходи, неустойки/, съгласно уговорените размери, условия и срокове в договора за паричен заем.

 

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

1.     Промоцията се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни (“Регламент (ЕС) 2016/679“). Личните данни на физическите лица се обработват от Дружеството за целите,  основанията и в съответствие с приложимите разпоредби, които са оповестени в Политика за защита на личните данни на „ВИВА КРЕДИТ“  АД, достъпна на уеб сайт: https://vivacredit.bg/gdpr и при съблюдаване на всички необходими технически и организационни мерки, които гарантират тяхната защита.

 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

1.     Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел V. Публичност на Промоцията, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

 

 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата Промоция, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни  на място в офиса, находящ е в гр. Севлиево, пл. Свобода  7 за всички потребители съобразно раздел VI. Публичност на Промоцията.

2. Всеки участник в промоцията може да отиде на място в офиса, находящ е в гр. Севлиево, пл. Свобода  7, или да позвъни на номер 0882 352 444 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната), където ще получи необходимата му информация, свързана с Промоцията.

3. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Промоцията се решава по взаимна уговорка. Във всеки един момент заемател, участник в промоцията, има право да подаде сигнал или жалба до адреса на управление на „Вива кредит“  АД, посочен в т. 1 по-горе, в случай, че счита че правата му по настоящата Промоция са нарушени.

4. Настоящите условия са приети и одобрени от Изпълнителния директор на Дружеството - Свилен Петков Петков