УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМА

 

"Жокер за бонус“ провеждана от „Вива Кредит” АД и приета на 09.02.2024 г.

 

I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОГРАМАТА

1. Организатор на Програмата е „Вива Кредит” АД, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 207343548, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к Люлин 7, бул. Джавахарлал Неру №28, бл. АТЦ "Силвър център", ет.2, офис 73 Г., представлявано от Изп. директор Свилен Петков Петков.

2. Решението на „Вива Кредит” АД за провеждане на Програмата съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

II. ЦЕЛ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОГРАМАТА

3. Участник в програмата е всеки Заемател по сключен договор за паричен заем с „Вива Кредит“ АД по продукти „ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ“, „ВИВАКРЕДИТ ПРЕМИУМ“, „ВИВАКРЕДИТ ВИП“, „ВИВАКРЕДИТ ИНКРЕДО“,  който препоръча (доведе) на „Вива Кредит“ АД трето физическо лице – кандидат Заемател (Нов клиент), което сключи с „Вива Кредит“ АД договор за предоставяне на паричен заем по продуктите „ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ“, „ВИВАКРЕДИТ ПРЕМИУМ“, „ВИВАКРЕДИТ ВИП“, „ВИВАКРЕДИТ ИНКРЕДО“ и усвои сумите по него.

3.1 За да се възползва от програмата Участникът трябва да препоръча (доведе) на „Вива Кредит“ АД трето физическо лице – кандидат Заемател (Нов клиент), което да сключи с „Вива Кредит“ АД договор за предоставяне на паричен заем по продуктите  „ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ“, „ВИВАКРЕДИТ ПРЕМИУМ“, „ВИВАКРЕДИТ ВИП“ или „ВИВАКРЕДИТ ИНКРЕДО“ и да усвои заемната сума по него. В този случай участникът получава бонус под формата на отстъпка от разходите си по кредита съгласно настоящите условия и описаното в чл. 3.2.

3.2.В случай че бъдат изпълнени изискванията на настоящите Условия на програмата, Препоръчващото лице получава бонус под формата на отстъпка от разходите си по кредита до 30 лева, както следва:

 

Типични примери за продукт ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ:

 

По договор за предоставяне на паричен заем от 300 лева, със срок на погасяване 3 месеца, без заявена такса експресно разглеждане на документи, в случай че Заемателят е изпълнил задължението си по чл. 4 от договора да предостави обезпечение в три дневен срок от сключване на договора за паричен заем и е довел/препоръчал приятел, който също сключи договор за паричен заем при условията на Програмата, има право да ползва отстъпка от оскъпяването по кредита в размер на 6.00 лв., която отстъпка се приспада от следващата погасителна вноска. В този случай Препоръчващото лице се задължава да върне заемната сума на 3 месечни погасителни вноски, от които 2 погасителни вноски в размер на 106.79 лв. и една погасителна вноска в размер на 100.79 лв. вместо 106.79 лв. при ГПР – 33,08% и ГЛП – 28.50 %. В този случай общата сума за погасяване на кредита е в размер на 314.37 лв., вместо 320.37 лв., при условие че Заемателят изпълни всички условия по договора за предоставяне на паричен заем.

По договор за предоставяне на паричен заем от 300 лева, със срок на погасяване от 3 месеца със заявена допълнителна услуга по експресно разглеждане на заявка за отпускане на заем, в случай че Заемателят е изпълнил задължението си по чл. 4 от договора да предостави обезпечение в три дневен срок от сключване на договора за паричен заем и е довел/препоръчал приятел, който също сключи договор за паричен заем при условията на Програмата, има право да ползва отстъпка от оскъпяването по кредита в размер на 15.00 лв., която отстъпка се приспада от следващата погасителна вноска. В този случай Препоръчващото лице се задължава да върне заемната сума на 3 погасителни вноски, от които 2 погасителни вноски в размер на 129.28 лв. всяка и заплаща една погасителна вноска в размер на 114.28 лв. при ГПР – 49,46% и ГФЛП – 40,32 %. В този случай общата сума за погасяване на кредита е в размер на 372.84 лв., вместо 387.84 лв., при условие че Заемателят изпълни всички условия по договора за предоставяне на паричен заем.

В случай че Заемателят не е заявил такса експресно разглеждане на документи и не е изпълнил задължението си по чл. 4 от договора да предостави обезпечение в три дневен срок от сключване на договора за паричен заем и е довел/препоръчал приятел, който също сключи договор за паричен заем при условията на Програмата, има право да ползва отстъпка от оскъпяването по кредита в размер на 15.00 лв., която отстъпка се приспада от следващата погасителна вноска. В този случай Препоръчващото лице се задължава да върне заемната сума на 3 погасителни вноски, от които 2 погасителни вноски в размер на 121.79 лв. всяка и заплаща една погасителна вноска в размер на 106.79 лв., вместо 121.79 лв., при ГПР – 49,46 % и ГЛП – 40,32 %. В този случай общата сума за погасяване на кредита е 350.37 лв., вместо 365.37 лв., при условие че Заемателят изпълни всички условия по договора за предоставяне на паричен заем.

В случай че Заемателят не е изпълнил задължението си по чл. 4 от договора да предостави обезпечение в три дневен срок от сключване на договора за паричен заем и е заявил незадължителната услуга такса Експресно разглеждане и е довел/препоръчал приятел, който също сключи договор за паричен заем при условията на Програмата, има право да ползва отстъпка от оскъпяването по кредита в размер на 30.00 лв., която отстъпка се приспада от следващата погасителна вноска. В този случай Препоръчващото лице се задължава да върне заемната сума на 2 погасителни вноски в размер на 144.28 лв. всяка и една погасителна вноска в намален размер на 114.28 лв., вместо 144.28 лв. В този случай общата сума за погасяване на кредита е в размер на 402.84 лв., вместо 432.84 лв., при ГПР – 49,46 % и ГФЛП – 40,32 %.

*Методът за изчисляване на отстъпката е идентичен по всички продукти, които са включени в програмата „Жокер за бонус“.

 

4. Под „Нов клиент“ по смисъла на горните разпоредби следва да се разбира лице, което никога не е сключвало договор за паричен заем с „Вива кредит“ АД.

5. Препоръчващото лице получава посочената отстъпка от последващата дължима вноска по договора си за заем, считано от момента на сключване на договора за паричен заем между Новия клиент и „Вива кредит“ АД. Отстъпката не може да надвишава оскъпяването по кредита.

6. Препоръчващото лице не получава посочената в настоящите условия отстъпка, в случай че то и/или Новият клиент погасят предсрочно задълженията си по сключения договор за паричен заем или се откажат от него. т.е. Програмата не се прилага в случай на предсрочно погасяване и отказ от договора за кредит на което и да е от двете лица.

7. Препоръчващото лице може да препоръча повече от едно лица в периода на действие на договора му. Независимо от броя на препоръчаните физически лица, Препоръчващото лице не може да ползва отстъпка, по-голяма от оскъпяването на текущия му заем.

8. Програмата се провежда на територията на цялата страна.

9. Всеки клиент на Вива Кредит може да препоръча трето лице при условията на настоящата програма, по един от следните начини:

9.1. като  изпрати на приятел генериран в профила му  индивидуален линк, който води към сайта на Вива кредит АД.

*** В индивидуалния линк има заложен индивидуален код за проследяване на препоръчващото лице. Препоръчаното лице клика на линка, влиза на сайта на „Вива кредит“ АД и кандидатства за кредит като необходимо условие е да завърши изцяло кандидатстването си за кредит. При незавършена заявка през линка и последващо кандидатстване от препоръчаното лице, макар и да бъде одобрено и усвои кредита, препоръчващото лица не може да се възползва от отстъпката.  След като препоръчаното лице попълни изцяло заявката по кредита, бъде одобрено за кредит и го усвои,  препоръчващият ще се възползва от отстъпка от разходите си по заема, съгласно посочените нива в настоящите общи условия.

9.2. като го придружи лично при кандидатстването му за кредит в някой от офисите на Дружеството или партньорски офис.

9.3. като му предостави своите имена и телефонен номер, които той да съобщи на Организатора. В този случай Препоръчаното лице следва да се свърже с организатора на тел. 0700 45 245 (без допълнително таксуване) да заяви кредит и да уведоми Организатора, че има препоръка от Участник като посочва имената и телефонния номер на Участника, от когото е получил препоръка, както и изискуемата от Организатора информация за заявяване на кредита. Организаторът извършва звукозапис на

 

проведените разговори с препоръчаните лица в настоящата кампания и ги обработва и съхранява за целите, по начините и при сроковете, посочени в настоящите Общи условия.

10. За повече информация по отношение на договорите за паричен заем, чието сключване дава право на участие в Програмата по кредитните продукти на Дружеството:  „ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ“, „ВИВАКРЕДИТ ПРЕМИУМ“, „ВИВАКРЕДИТ ВИП“ или „ВИВАКРЕДИТ ИНКРЕДО“ може да посетите търговските обекти на „Вива кредит“ АД, да се обадите на телефон: 0700 45 245 (без допълнително таксуване, съобразно индивидуалния тарифен план на абоната), както и да посетите интернет страницата на Дружеството, а именно: www.vivacredit.bg.

 

11. Всеки участник следва да има местожителство на територията на Република България.

12. В Програмата нямат право да участват служители на „Вива кредит” АД и техните роднини по права линия без ограничения.

III. ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОГРАМАТА

13. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни на интернет страницата на Дружеството на адрес www.vivacredit.bg, както и в търговските обекти на Дружеството и на нашите партньори в страната, където всеки заинтересован може да се запознае с тях или да постави въпросите си.

IV. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА

14. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в Програмата. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Програмата при нарушаване на което и да било от условията по нея или което направи опит чрез измама да се възползва от нея.

15. Ако Участникът препоръча едно и също лице в рамките на действието на настоящата кампания, то той ще бъде възнаграден еднократно за първата (хронологично) препоръка, по която се сключи договор за кредит.

16. Ако едно препоръчано лице посочи, че е получило препоръка от няколко Участници и същото сключи договор за кредит, ще бъде възнаграден Участникът, който е първи по време.

17. Ако Участник направи препоръки за няколко лица, по преценка на Организатора, той ще получи отстъпка или само за първото лице, което е препоръчал и което изпълни изискванията на настоящите общи условия и което сключи и усвои договор за паричен заем с „Вива кредит” АД или за повече от едно или всички препоръчани лица по решение на „Вива кредит“ АД.

 

 

18. Препоръчаното лице трябва да сключи договор за паричен заем с Организатора и усвои одобрената сума  по него в срок до 30 (тридесет) работни дни от датата на  изпращането на линка или довеждането в офиса, като след изтичането на този срок отпада Жокера и препоръчващото лице не може да се ползва от отстъпка, дори и препоръчаното лице да сключи договор за заем впоследствие и усвои сумата по него.

V. ЛИЧНИ ДАННИ

19. Настоящата Кампания се провежда при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Регламент (ЕС) 2016/679) и на Закона за защита на личните данни. Личните данни на всяко препоръчано лице или Участник се обработват от Организатора за целите на провеждане на Кампанията и изпълнение на договор за паричен заем, и предоставяне на награди на спечелилите Участници. Участниците са информирани за правата, които имат съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни при подписване на договора за паричен заем и прилежащата му документация. Подробна информация за правата на участниците като субекти на личните данни е налична и на електронен адрес: https://vivacredit.bg/gdpr

 20. Личните данни на Участниците ще бъдат обработвани и съхранявани от Организатора за целите на Кампанията и сключване и изпълнение на договор за паричен заем  в рамките на законовоустановените срокове и съобразно Политика за защита на личните данни, достъпна на следния електронен адрес: https://vivacredit.bg/gdpr

 

21. Всеки Участник или препоръчан може да се свърже с Длъжностното лице по защита на данните на организатора на имейл: dpo@vivacredit.bg

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА

22. Организаторът има неотменимото право да прекрати Програмата по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел III. Публичност на Програмата, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

23. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата Програма, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел III. Публичност на Програмата.

24. Всеки участник в Програмата може да отиде на място във всеки един от търговските обекти на Организатора, намиращи се на територията на Република България или да позвъни на номер 0700 45 245 (без допълнително таксуване, съобразно индивидуалния

 

 

тарифен план на абоната), където ще получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Програмата.

25. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Програмата се решава по взаимна уговорка. Във всеки един момент заемател, участник в Програмата, има право да подаде сигнал или жалба до адреса на управление на „Вива кредит“ АД, посочен в т. 1 по-горе, в случай, че счита че правата му по настоящата Програма са нарушени.

От датата на приемане на настоящите условия по програма „Жокер за бонус“ -  09.02.2024 г., се отменя досегашната програма „Жокер за приятел“, като до края на м. февруари, всеки от препоръчаните приятели по предходната програма ще може да се възползва от отстъпката по програма „Жокер за приятел“.

Настоящите условия са приети и одобрени от Изп. директор на Дружеството.