ТАРИФА НА „ВИВА КРЕДИТ“ ООД относима към Договори за паричен заем „ВИВАКРЕДИТ СЕГА 14 И 30“ ИЛИ „ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ 14 и 30" ИЛИ "ВИВАКРЕДИТ ПРЕМИУМ 14" ИЛИ "ВИВАКРЕДИТ ВИП 14", "ВИВАКРЕДИТ ХОРИЗОНТ 14 и 30"

Вид договор Начин на начисляване и размер на разходите*
За договори за паричен заем със срок на погасяване – уговорения в договора за паричен заем брой двуседмични погасителни вноски (на 14 дни) или месечни погасителни вноски (на 30 дни)

1. За договори със заемни суми от 100 лв. до 200 лв. На четвърти ден и на единадесети ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 5,00 лв. (пет лева). На тридесет и първи и на четиридесет и пети ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 10,00 лв. (десет лева). На деветдесет и първи ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащане на 20 лв. (двадесет лева), представляващи направени разходи за събиране на просрочените вземания, включващи ангажиране дейността на лице/служител, което осъществява и администрира дейността по събиране на вземането. Сумите по предходните изречения се начисляват еднократно за целия срок на договора за паричен заем при забава в плащането на една или няколко погасителни вноски в описаните по-горе срокове.

2. За договори със заемни суми от 300 лв. до 900 лв. На четвърти ден и на единадесети ден забавав плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 5,00 лв. (пет лева). На тридесет и първи и на четиридесет и пети ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 10,00 лв. (десет лева). На деветдесет и първи ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, потребителят дължи на Заемодателя заплащане на 30 лв. (тридесет лева), представляващи направени разходи за събиране на просрочените вземания, включващи ангажиране дейността на лице/служител, което осъществява и администрира дейността по събиране на вземането. Сумите по предходните изречения се начисляват еднократно за целия срок на договора за паричен заем при забава в плащането на една или няколко погасителни вноски в описаните по-горе срокове.

3. За договори със заемни суми от 1000 лв. до 1900 лв. На четвърти ден и на единадесети ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 5,00 лв. (пет лева). На тридесет и първи и на четиридесет и пети ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 10,00 лв. (десет лева). На деветдесет и първи ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащане на 40 лв. (четиридесет лева), представляващи направени разходи за събиране на просрочените вземания, включващи ангажиране дейността на лице/служител, което осъществява и администрира дейността по събиране на вземането. Сумите по предходните изречения се начисляват еднократно за целия срок на договора за паричен заем при забава в плащането на една или няколко погасителни вноски в описаните по-горе срокове.

4. За договори със заемни суми от 2000 лв. до 5000 лв. На четвърти ден и на единадесети ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 5,00 лв. (пет лева). На тридесет и първи и на четиридесет и пети ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 10,00 лв. (десет лева). На деветдесет и първи ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащане на 50 лв. (петдесет лева), представляващи направени разходи за събиране на просрочените вземания, включващи ангажиране дейността на лице/служител, което осъществява и администрира дейността по събиране на вземането. Сумите по предходните изречения се начисляват еднократно за целия срок на договора за паричен заем при забава в плащането на една или няколко погасителни вноски в описаните по-горе срокове.

За договори за паричен заем със срок на погасяване на една погасителна вноска със срок от 14 дни или 30 дни 1. На всеки втори, четвърти и седми ден забава за плащането на всяка погасителна вноска Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на по 10,00 лв. (десет лева). На всеки единадесети и четиринадесети ден забава за плащането на всяка погасителна вноска Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на по 15,00 лв. (петнадесет лева). Максималният размер на всички нaчислени разходи не може да превишава 45 (четиридесет и пет) лева за заемни суми в размер на 100,00 лв., 60,00 (шестдесет) лева за заемни суми в размер на 200,00 лв., 250,00 лв., 300,00 лв. и 350,00 лв.
2. При забава с повече от 23 календарни дни за плащане, на погасителна вноска по договор за предоставяне на паричен заем за заемни суми на двадесет и четвъртия ден забава, се заплаща еднократно сума в размер 40 лв. за договорите за суми в размер на 200,00 и 250,00 лв. и сума в размер 70 лв. за договорите за суми в размер на 300,00 и 350,00 лв., представляващи направени разходи за събиране на просрочените вземания, включващи ангажиране дейността на лице/служител, което осъществява и администрира дейността по събиране на вземането.
Вид такса Размер на такса
Такса за разглеждане на документи

Такса за разглеждане на документи в размер на 0,10 лв.- дължима при Договор за паричен заем със срок на погасяване на една двуседмична погасителна вноска (на 14 дни) или на една месечна погасителна вноска (на 30 дни). Тази такса не се дължи при онлайн кандидатстване за получаване на заем за Договори за паричен заем със срок на погасяване на една двуседмична погасителна вноска (на 14 дни) или на една месечна погасителна вноска (на 30 дни).

Такса за разглеждане на документи в размер на 1% от сумата, за която Потребителят е одобрен и е приел да сключи договор за паричен заем.
Всички, описани в настоящия раздел разходи се начисляват и дължат преди сключване на договора.

Такса за удължаване на срока на Договор за паричен заем със срок на погасяване на двуседмична погасителна вноска (на 14 дни) или на месечна погасителна вноска (на 30 дни)
Размер на заема (лв.) Размер на таксата (лв.) за кредити със срок на погасяване 14 дни Размер на таксата (лв.) за кредити със срок на погасяване 30 дни
100 16.45 34.64
200 31.90 66.28
250 41.12 85.60
300 47.35 98.92
350 54.57 113.25

Такса за експресно
разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем

Такса за експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем ВИВАКРЕДИТ СЕГА 14 и 30

Размер на заема (лв.) Размер на таксата (лв.) за кредити със срок на погасяване 14 дни Размер на таксата (лв.) за кредити със срок на погасяване 30 дни
100 8.22 17.32
200 15.95 33.14
250 20.56 42.8
300 23.67 49.46
350 27.28 56.62

Такса за експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ 14

Размер на заема (лв.) Размер на таксата (лв.) за кредит СТАНДАРТ 14 със срок на погасяване 14 дни
Период
7 11 14 18 22 26 30
100 21.28 31.79
200 42.56 63.58 79.10
300 63.91 95.26 118.58 147.24
400 85.19 127.16 158.06 196.38 220.00
500 106.47 158.95 197.54 245.52 275.00 299.78
600 127.75 190.74 237.02 294.66 330.00 359.84 377.40
700 149.03 222.53 276.50 343.80 385.00 419.64 440.40
800 170.38 254.32 316.12 392.76 440.00 479.70 503.40
900 191.66 286.00 355.60 441.90 494.78 539.50 565.80
1000 212.87 317.90 395.08 491.04 550.00 599.56 628.80
1100 349.69 434.56 540.18 604.78 659.62 691.80
1200 381.48 474.04 589.32 659.78 719.68 754.80
1300 413.27 513.52 638.28 715.00 779.48 817.80
1400 445.06 553.14 687.42 769.78 839.54 880.50
1500 476.74 592.62 736.74 825.00 899.60 943.50
1600 632.10 785.70 880.00 959.14 1006.50
1700 671.72 834.84 935.00 1019.20 1069.20
1800 711.20 883.98 990.00 1079.26 1132.20
1900 750.68 932.94 1045.00 1139.32 1194.90
2000 790.16 982.08 1100.00 1199.12 1257.90
2100 1031.22 1154.78 1259.18 1320.90
2200 1080.36 1210.00 1319.24 1383.60
2300 1129.50 1264.78 1379.04 1446.60
2400 1178.64 1319.78 1438.84 1509.60
2500 1227.60 1375.00 1498.90 1572.60
2600 1429.78 1558.96 1635.60
2700 1484.78 1618.76 1698.00
2800 1539.78 1678.82 1761.00
2900 1594.78 1738.88 1824.00
3000 1649.78 1798.68 1887.00

Такса за експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ 30

Размер на заема (лв.) Размер на таксата (лв.) за кредити СТАНДАРТ 30 със срок на погасяване 30 дни
Период
3 5 7 9 12 15
100 22.47 35.95
200 44.97 71.95 96.32
300 67.47 107.95 144.55 179.64
400 89.97 143.90 192.71 239.58
500 112.47 179.90 240.94 299.43
600 134.94 215.90 289.10 359.28 425.52
700 157.44 251.85 337.33 419.22 496.56
800 179.94 287.80 385.49 479.07 567.36
900 202.44 323.80 433.72 539.01 638.40
1000 224.91 359.80 481.88 598.86 709.32 734.55
1100 395.75 530.11 658.71 780.24 808.05
1200 431.75 578.27 718.65 851.16 881.40
1300 467.70 626.43 778.50 922.08 954.90
1400 503.65 674.59 838.44 993.00 1028.40
1500 539.65 722.82 898.29 1063.92 1101.90
1600 770.98 958.14 1134.84 1175.25
1700 819.21 1018.08 1205.76 1248.75
1800 867.37 1077.93 1276.68 1322.25
1900 915.60 1137.87 1347.60 1395.60
2000 963.76 1197.72 1418.52 1469.10
2100 1257.57 1489.44 1542.60
2200 1317.51 1560.36 1616.10
2300 1377.36 1631.28 1689.60
2400 1437.30 1702.20 1762.95
2500 1497.15 1773.12 1836.30
2600 1844.04 1909.95
2700 1914.96 1983.30
2800 1986.00 2056.80
2900 2056.80 2130.15
3000 2127.72 2203.65

Такса за експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем ВИВАКРЕДИТ ПРЕМИУМ 14
Размер за заема(лв.) Размер на таксата (лв.) за кредит ВИВАКРЕДИТ ПРЕМИУМ14 със срок на погаясване 14 дни
Период
7 11 14 18 22 26 30 34 39
300 54,46 81,73 100,66
400 72,73 109,01 134,12
500 90,86 136,18 167,72 207,18
600 109,06 163,46 201,32 248,58 290,62
700 127,19 190,63 234,78 290,16 339,02 361,14
800 145,39 217,91 268,38 331,56 387,64 412,88 446,70
900 163,52 245,19 301,84 372,96 435,82 464,36 502,20 528,36
1000 181,65 272,47 335,44 414,36 484,22 516,10 558,30 586,84 621,27
1100 199,85 299,75 369,04 455,94 532,84 567,58 614,10 646,00 683,67
1200 218,05 326,92 402,50 497,16 581,24 619,32 669,90 704,48 745,68
1330 236,18 354,20 436,10 538,74 629,64 670,80 725,70 762,96 807,69
1400 254,38 381,37 469,56 580,14 678,04 722,54 781,50 821,78 869,70
1500 272,51 408,65 503,16 621,72 726,66 774,02 837,30 880,60 931,71
1600 435,82 536,62 663,12 775,06 825,50 893,10 939,08 994,11
1700 463,10 570,22 704,52 823,46 877,24 948,90 997,90 1056,12
1800 490,38 603,82 745,92 872,08 928,72 1004,70 1056,38 1118,13
1900 517,66 637,42 787,50 920,48 980,46 1060,50 1115,20 1180,53
2000 544,83 670,88 828,90 968,88 1031,94 1116,30 1174,02 1242,54
2100 704,48 870,30 1117,28 1083,68 1172,10 1232,84 1304,94
2200 737,94 911,70 1065,68 1135,16 1227,90 1291,32 1366,95
2300 771,40 953,28 1114,30 1186,90 1283,70 1350,14 1428,96
2400 805,00 994,68 1162,70 1238,38 1339,80 1408,96 1490,97
2500 838,60 1036,08 1211,10 1290,12 1395,30 1467,44 1552,98
2600 1077,46 1259,50 1341,86 1451,40 1526,26 1615,38
2700 1119,06 1307,90 1393,34 1506,90 1584,74 1677,39
2800 1160,28 1356,30 1444,82 1562,70 1643,56 1739,40
2900 1201,86 1404,70 1496,56 1618,80 1702,38 1801,41
3000 1243,26 1453,10 1548,04 1674,30 1760,86 1863,81
3500 1695,32 1805,96 1953,60 2054,62 2174,64
4000 2064,14 2232,60 2348,04 2485,08
4500 2511,60 2641,46 2795,52
5000 2934,88 3106,35

Такса за експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем ВИВАКРЕДИТ ВИП 14
Размер на заема (лв.) Размер на таксата (лв.) за кредит ВИВАКРЕДИТ ВИП 14 със срок на погасяване 14 дни
Период
7 11 14 18 22 26 30 34 39
300 44,94 69,41 87,92
400 59,99 92,51 117,04
500 74,90 115,72 146,44 180,18
600 89,95 138,82 175,70 216,36 249,92
700 104,93 161,92 204,96 252,36 291,50 323,18
800 119,98 185,02 234,22 288,54 333,30 369,20 359,40
900 134,89 208,12 263,62 324,54 375,10 415,22 444,60 462,06
1000 194,87 231,44 292,88 360,54 416,68 461,50 494,10 513,40 535,47
1100 164,92 254,54 322,14 396,72 458,26 507,78 543,60 564,74 588,90
1200 179,90 277,64 351,40 432,72 499,84 554,06 592,80 616,08 642,72
1300 194,88 300,74 380,66 468,90 541,64 600,08 642,30 667,42 696,15
1400 209,86 323,84 409,92 504,90 583,22 646,10 691,80 718,76 749,58
1500 224,84 347,05 439,18 540,90 625,02 692,38 741,30 770,10 803,01
1600 370,15 468,58 577,08 666,82 738,40 790,80 821,44 856,83
1700 393,25 497,84 613,08 708,40 784,68 840,00 872,78 910,26
1800 416,46 527,10 649,26 749,98 830,96 889,50 924,12 963,69
1900 439,56 556,36 685,26 791,78 876,98 938,70 975,46 1017,51
2000 462,66 585,62 721,26 833,36 923,00 988,20 1026,80 1070,94
2100 614,88 757,44 874,94 969,28 1037,70 1078,14 1124,76
2200 644,14 793,44 916,74 1015,56 1086,90 1129,48 1178,19
2300 673,54 829,62 958,32 1061,58 1136,40 1180,82 1231,62
2400 702,80 865,44 1000,12 1107,86 1185,90 1232,16 1285,44
2500 732,06 901,62 1041,70 1153,88 1235,40 1283,50 1338,87
2600 937,62 1083,28 1200,16 1284,90 1334,84 1392,30
2700 973,80 1125,08 1246,18 1334,10 1386,18 1445,73
2800 1009,80 1166,66 1292,20 1383,60 1437,52 1499,16
2900 1045,80 1208,24 1338,74 1433,10 1488,86 1552,98
3000 1081,98 1250,04 1384,76 1482,30 1540,20 1606,41
3500 1458,38 1615,64 1729,50 1796,90 1874,34
4000 1846,26 1976,40 2053,94 2141,88
4500 2223,60 2310,30 2409,81
5000 2567,00 2677,35

Такса за експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем

ВИВАКРЕДИТ ХОРИЗОНТ 14 ИЛИ ВИВАКРЕДИТ ХОРИЗОНТ 30

Размер на заема (лв.)

Размер на таксата (лв.) при продукт със срок на погасяване 14 дни

Размер на заема (лв.)

Размер на таксата (лв.) при продукт със срок на погасяване 30 дни

Период

Период

20

24

28

10

12

15

200

90

200

90

300

135

153

300

135

153

400

180

205

228

400

180

205

500

225

255

285

500

225

255

600

270

306

342

600

270

306

360

700

315

357

399

700

315

357

420

800

360

408

456

800

360

408

480

900

405

459

513

900

405

459

540

1000

450

510

570

1000

450

510

600

1100

495

561

627

1100

495

561

660

1200

540

612

684

1200

540

612

720

1300

585

663

741

1300

585

663

780

1400

630

714

798

1400

630

714

840

1500

675

765

855

1500

675

765

900

1600

720

816

912

1600

720

816

960

1700

765

867

969

1700

765

867

1020

1800

810

918

1028

1800

810

918

1080

1900

855

969

1083

1900

855

969

1440

2000

900

1020

1140

2000

900

1020

1200

2100

1071

1197

2100

1071

1260

2200

1122

1254

2200

1122

1320

2300

1173

1311

2300

1173

1380

2400

1224

1368

2400

1224

1440

2500

1275

1425

2500

1275

1500

2600

1482

2600

1560

2700

1539

2700

1620

2800

1596

2800

1680

2900

1653

2900

1740

3000

1710

3000

1800

*Разходите за събиране на вземането се изразяват в изпращането на напомнителни писма, електронни съобщения, провеждането на телефонни разговори, посещения на адреса на Потребителя, както и на изпращането на електронни съобщения за събирането на просрочените вземания.

Ръководството на „Вива кредит“ ООД