ТАРИФА НА „ВИВА КРЕДИТ“ ООД относима към Договори за паричен заем „ВИВАКРЕДИТ СЕГА 14 И 30“ ИЛИ „ВИВАКРЕДИТ ПЛАН 14 и 30"

Вид договор Начин на начисляване и размер на разходите*
За договори за паричен заем със срок на погасяване на двуседмична погасителна вноска (на 14 дни) 1. На четвърти ден забава от всяка погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането по 10,00 лв. (десет лева). На единадесет ден забава от всяка погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането по 15,00 лв. (петнадесет лева). Максималният размер на всички нaчислени разходи не може да превишава 75,00 (седемдесет и пет) лева за заемни суми в размер на 300,00 лв., 125,00 (сто двадесет и пет) лева за заемни суми в размер на 400,00 лв. и 175,00 (сто седемдесет и пет) лева за заемни суми от 500,00 лв. до 1 500,00 лв.
2. При забава с повече от 57 календарни дни за плащане, на която и да е погасителна вноска по договор за предоставяне на паричен заем, се заплаща на петдесет и осмия ден забава еднократно сума в размер 70,00 лв., представляващи направени разходи за събиране на просрочените вземания, включващи ангажиране дейността на лице/служител, което осъществява и администрира дейността по събиране на вземането.
За договори за паричен заем със срок на погасяване на месечна погасителна вноска (на 30 дни) 1. На четвърти и осемнадесети ден забава от всяка погасителна вноска Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на по 10,00 лв. (десет лева). На единадесет и двадесет и пети ден забава от всяка погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на по 15,00 лв. (петнадесет лева). Максималният размер на всички нaчислени разходи не може да превишава 75,00 (седемдесет и пет) лева за заемни суми в размер на 300,00 лв., 125,00 (сто двадесет и пет) лева за заемни суми в размер на 400,00 лв. и 175,00 (сто седемдесет и пет) лева за заемни суми от 500,00 лв. до 1 500,00 лв.
2. При забава с повече от 57 календарни дни за плащане, на която и да е погасителна вноска по договор за предоставяне на паричен заем, се заплаща на петдесет и осмия ден забава еднократно сума в размер 70,00 лв., представляващи направени разходи за събиране на просрочените вземания, включващи ангажиране дейността на лице/служител, което осъществява и администрира дейността по събиране на вземането.
За договори за паричен заем със срок на погасяване на една погасителна вноска със срок от 14 дни или 30 дни 1. На втори, четвърти и седми ден забава Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на по 10,00 лв. (десет лева). На единадесети и четиринадесети ден забава Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на по 15,00 лв. (петнадесет лева). Максималният размер на всички нaчислени разходи не може да превишава 45 (четиридесет и пет) лева за заемни суми в размер на 100,00 лв., 60,00 (шестдесет) лева за заемни суми в размер на 200,00 лв., 250,00 лв., 300,00 лв. и 350,00 лв.
2. При забава с повече от 23 календарни дни за плащане, на погасителна вноска по договор за предоставяне на паричен заем за заемни суми на двадесет и четвъртия ден забава, се заплаща еднократно сума в размер 40 лв. за договорите за суми в размер на 200,00 и 250,00 лв. и сума в размер 70 лв. за договорите за суми в размер на 300,00 и 350,00 лв., представляващи направени разходи за събиране на просрочените вземания, включващи ангажиране дейността на лице/служител, което осъществява и администрира дейността по събиране на вземането.
Вид такса Размер на такса
Такса за разглеждане на документи 0,10 лв. + 1% от сумата, за която Потребителят е одобрен и е приел да сключи договор за паричен заем. Разходът се начислява и дължи преди сключване на договора. Тази такса не се дължи при кандидатстване онлайн за получаване на заем чрез изградения от Дружеството онлайн процес за отпускане на заеми.
Такса за удължаване на срока на Договор за паричен заем със срок на погасяване на двуседмична погасителна вноска (на 14 дни) или на месечна погасителна вноска (на 30 дни)
Размер на заема (лв.) Размер на таксата (лв.) за кредити със срок на погасяване 14 дни Размер на таксата (лв.) за кредити със срок на погасяване 30 дни
100 16.45 34.64
200 31.90 66.28
250 41.12 85.60
300 47.35 98.92
350 54.57 113.25

Такса за експресно
разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем

Такса за експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем ВИВАКРЕДИТ СЕГА 14 и 30

Размер на заема (лв.) Размер на таксата (лв.) за кредити със срок на погасяване 14 дни Размер на таксата (лв.) за кредити със срок на погасяване 30 дни
100 8.22 17.32
200 15.95 33.14
250 20.56 42.8
300 23.67 49.46
350 27.28 56.62

Такса за експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем ВИВАКРЕДИТ ПЛАН 14

Размер на заема (лв.) Размер на таксата (лв.) за кредити със срок на погасяване 14 дни
Период
7 11 14 18
300 65.52 95.26 107.80
400 87.29 127.05 143.78 164.70
500 109.13 158.84 179.76 206.10
600 130.97 190.52 215.60 247.14
700 152.81 222.31 251.58 288.54
800 174.65 254.10 287.42 329.58
900 285.89 323.40 370.98
1000 301.73 341.46 391.50
1100 331.98 375.62 430.56
1200 409.78 469.80
1300 443.94 508.86
1400 478.10 547.92
1500 512.12 587.16

Такса за експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем ВИВАКРЕДИТ ПЛАН 30

Размер на заема (лв.) Размер на таксата (лв.) за кредити със срок на погасяване 30 дни
Период
3 5 7 9
300 46.80 87.90 124.25
400 62.37 117.25 165.62 189.00
500 77.97 146.55 207.06 236.25
600 93.57 175.85 248.43 283.50
700 109.17 205.15 289.80 330.75
800 124.77 234.45 331.24 361.98
900 263.75 372.68 397.71
1000 276.45 396.55 424.44
1100 304.10 436.17 450.81
1200 475.79 491.76
1300 515.48 532.71
1400 555.10 573.75
1500 594.79 614.70

*Разходите за събиране на вземането се изразяват в изпращането на напомнителни писма, електронни съобщения, провеждането на телефонни разговори, посещения на адреса на Потребителя, както и на изпращането на електронни съобщения за събирането на просрочените вземания.

Ръководството на „Вива кредит“ ООД