ОБЩИ УСЛОВИЯ на

Промоционална кампания

„Празнувай и Спечели “,

провеждана от „ВИВА КРЕДИТ” ООД

в периода от 25.05.2021 г. - 30.06.2021 г.

I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
1. Организатор на Промоцията е „Вива кредит” ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201995287, със седалище и адрес на управление: гр. София 1324, район р-н Люлин, ж.к. Люлин 7, бул. Джавахарлал Неру No 28, бл. АТЦ "Силвър център", ет. 2, офис 73Г, представлявано от Управителя Десислава Страхилова Димитрова.
2. Решението на „Вива Кредит” ООД за провеждане на Промоцията съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.
II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И СЪЩНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
3. Периодът, в който потребител, изпълнил условията за участие, ще може да се възползва от Промоцията, започва на 25.05.2021 г. и ще продължи до 30.06.2021 г. – включително, освен ако не са налице промени, съгласно т. 24 или т. 28.
30.06.2021 г. е последният ден, в който потребителите могат да се възползват от Промоцията и е обвързващ за Дружеството.
4. С участието си в Промоцията, всеки участник има възможността да спечели награда, съгласно Раздел V от настоящите Общи условия.
III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА
5. Промоцията се провежда на територията на Република България.
IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
6. Право на участие в Промоцията придобива автоматично всяко дееспособно физическо лице, навършило 21 години /Участник/, нов или настоящ клиент на Вива кредит ООД което в периода от 25.05.2021 до 30.06.2021 год. включително кандидатства за отпускането на кредит и в същия период сключи в качеството си на Заемател, Договор за паричен заем с „Вива Кредит” ООД по продукт ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ 14 за заемна сума /главница/ в размер от 300 лв. (триста лева) до 3 000 лв. (три хиляди лева), със срок на изплащане 7, 11, 14, 18, 22, 26, 30 двуседмични вноски. Лицето, придобило право на участие в Промоцията, ще бъде наричано в настоящите Общи условия „Участник“.
7. За повече информация относно договорите за паричен заем, чието сключване дава право на участие в промоцията по кредитния продукт на Дружеството ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ 14 с размер на главницата от 300 лв. до 3 000 лв. и срок за погасяване 7, 11, 14, 18, 22, 26, 30 двуседмични вноски, може да посетите всеки от търговските обекти на „Вива Кредит“ ООД или да се обадите на телефон: 0700 45 245 (без допълнително таксуване, съобразно индивидуалния тарифен план на абоната), както и да посетите интернет страницата на Дружеството, а именно: https://vivacredit.bg/. Параметрите и условията по паричния заем се посочват в сключения между Заемателя /Участника/ и Дружеството Договор за паричен заем, както и в предоставения Стандартен европейски формуляр (СЕФ).
8. При сключване на договор за паричен заем не се изисква изрично волеизявление от страна на Участника, за да придобие същият право на участие в настоящата промоция. От друга страна, всеки Участник има право да откаже да се възползва от Промоцията чрез изрично волеизявление, представено на място в офисите на Дружеството в страната или на адреса му на управление, посочен по т. 1 по-горе.
9. С волеизявление за участие в Промоцията и съгласяване с настоящите Общи Условия, лицето се счита за информирано, че инициалите му – първа буква от собствено име и фамилия, и номер на сключен договор за паричен заем с Дружеството, в случай, че е изтеглен в качеството си на печеливш, ще бъдат публикувани на www.vivacredit.bg в секция „Новини “. Съгласяването с настоящите Общи Условия се счита за конклудентни действия за обработката на посочените по-горе лични данни за целта на провеждането на Промоцията и обявяването на печелившите участници.
10. Всеки Участник следва да има постоянен и/или настоящ адрес на територията на Република България.
11. В Промоцията нямат право да участват служители на „Вива Кредит” ООД и на всички партньори на Дружеството и техните роднини по права линия без ограничения. „Вива кредит“ ООД си запазва правото да изключва без предупреждение участници в Промоцията, които нарушават Общите условия на промоцията, или които във връзка с участието си в промоцията нарушават действащото законодателство.
V. НАГРАДИ ОТ ПРОМОЦИЯТА
12. Наградите от Промоцията са общо 24 /двадесет и четири/ броя награди, от които – 1 /един / брой Gift Карта на стойност 200 лв., 3 /три/ броя Gift карти на стойност 100 лв. и 20 /двадесет/ броя Gift Карти на стойност 50 лв.
13. Тегленето на наградите ще се извърши на случаен принцип, посредством уеб базиран софтуер, заложен в системата на Организатора, като ще бъдат изтеглени номерата и датите на сключване на договорите за паричен заем, сключени от участниците и „Вива Кредит“ ООД в срока на „Промоция „Празнувай и Спечели“
14.Тегленето на наградите ще бъде всяка седмица на следните дати: 03.06.2021; 10.06.2021; 17.06.2021; 24.06.2021; 01.07.2021 и 05.07.2021, както следва:
  • На 03.06.2021 год. ще бъдат изтеглени 4-ма печеливши Участници, като наградите ще бъдат 4 броя Gift карти по една за всеки на стойност 50.00 лв. В тегленето ще бъдат включени участници, сключили договор за паричен заем по продукт „Вивакредит Стандарт 14“ в периода 25.05.2021 – 03.06.2021 год.
  • На 10.06.2021 год. ще бъдат изтеглени 4-ма печеливши Участници, , като наградите ще бъдат 4 броя Gift карти по една за всеки на стойност 50.00 лв. В тегленето ще бъдат включени участници, сключили договор за паричен заем по продукт „Вивакредит Стандарт 14“ в периода 03.06.2021 – 09.06.2021 год.
  • На 17.06.2021 год. ще бъдат изтеглени 4-ма печеливши Участници, като наградите ще бъдат 4 броя Gift карти по една за всеки на стойност 50.00 лв. В тегленето ще бъдат включени участници, сключили договор за паричен заем по продукт „Вивакредит Стандарт 14“ в периода 10.06.2021 – 16.06.2021 год.
  • На 24.06.2021 год. ще бъдат изтеглени 4-ма печеливши Участници, , като наградите ще бъдат 4 броя Gift карти по една за всеки на стойност 50.00 лв. В тегленето ще бъдат включени участници, сключили договор за паричен заем по продукт „Вивакредит Стандарт 14“ в периода 17.06.2021 – 23.06.2021 год.
  • На 01.07.2021 год. ще бъдат изтеглени 4-ма печеливши Участници, като наградите ще бъдат 4 броя Gift карти по една за всеки на стойност 50.00 лв. В тегленето ще бъдат включени участници, сключили договор за паричен заем по продукт „Вивакредит Стандарт 14“ в периода 24.06.2021 – 30.06.2021 год.
  • На 05.07.2021 год. ще бъдат изтеглени общо 4-ма печеливши участници, като 3-ма от тях ще спечелят по една Gift карта за всеки на стойност 100.00 лв. и на 1 печеливш участник, който ще спечели Гифт карта на стойност 200 лв. В тегленето на 05.07.2021 год. ще бъдат включени всички участници, сключили договор за паричен заем по продукт ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ 14 за заемна сума /главница/ в размер от 300 лв. (триста лева) до 3 000 лв. (три хиляди лева), със срок на изплащане 7, 11, 14, 18, 22, 26, 30 двуседмични вноски в периода на промоцията от 25.05.2021 год. до 30.06.2021 год., включително и спечелилите Gift карта на стойност 50 лв. от предходните тегления.
15.Общо ще бъдат изтеглени 24 награди. Първото теглене ще бъде извършено на 03.06.2021 г., а последното на 05.07.2021 г.
16. Едно лице може да участва в едно от петте тегления за спечелване на награда Gift карта на стойност 50 лв. в зависимост от датата, на която е сключил договора за паричен заем, съгласно т. 14 от настоящите Общи условия, и също така Участва в теленето на 05.07.2021 год. за спечелване на една от 4 броя Gift карти, от които 3 броя на стойност 100 лв. и 1 брой на стойност 200 лв.
17. Предоставените карти са валидно платежно средство, което всеки спечелил участник може да усвои в търговската мрежа при търговци предлагащи разпращания с ПОС терминал. Наличността не може да бъде усвоена в брой посредством теглене от банкомати (т.е. затворена е за използване на АТМ). Картата е с период на валидност 2 години. След изчерпване на баланса по картата, тя автоматично се закрива. Картовата услуга се предоставя от GiftCards. Пълна информация за активация, такси и условията на www.giftcards.eu
17. След изтегляне на печелившите участници, техните първа буква от собствено име и фамилно име и номер на сключен договор за паричен заем с Дружеството ще бъдат публикувани на следния електронен адрес: www.vivacredit.bg в секция „Новини “.
18. Всеки печеливш от Промоцията ще бъде потърсен от представител на Организатора, за да бъде уведомен за спечелената награда, на телефонния номер, който е предоставил в предложението за сключване на договор за паричен заем. В случай че представителят на Дружеството не успее да се свърже с печелившия Участник и същият не потърси до 25.07.2021 г. наградата си, тя остава за Дружеството и той губи правото си да я получи.
19. Получаването на наградата от печеливш Участник се извършва всеки работен ден от 09.00 часа до 17.00 часа в в срок от 10 дни от изтеглянето на печелившия участник, но не по късно от 25.07.2021 г. в удобен за участника офис, след уточнение с Организатора.В случай, че участника заяви, че желае да получи наградата си до адрес, посочен от него, всички разходи , свързани с получаването на наградата са за негова сметка. Ако Участникът не се яви да получи наградата си от офиса на Организатора до 25.07.2021 год. и не е уговорил получаване до посочен от него адрес в посочения срок, той губи правото си да получи наградата на по-късен етап.
20. Легитимацията при получаване на наградите се извършва чрез представяне на лична карта.
VI. ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
21. Настоящите Общи условия ще бъдат публично оповестени и достъпни в срок до 30.06.2021 г. включително на Интернет страницата на Дружеството на адрес www.vivacredit.bg, където всеки заинтересован следва да се запознае с тях. Настоящите Общи условия ще са налични и във всички офиси на Дружеството.
VII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
22. Всеки от Участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в Промоцията. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Промоцията при нарушаване на което и да било от условия по нея или което направи опит чрез измама или предоставяне на неверни данни да получи награда.
23. Участник, който е упражнил правото си на отказ от договора за паричен заем съгласно чл. 28 от Закона за потребителския кредит в рамките на периода на Промоцията, губи правото си да участва в последващи тегления, които се състоят след датата на извършване на отказа.
VIII. ЛИЧНИ ДАННИ
24. Промоцията се провежда при спазване изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни. За целите на провеждане на Промоцията, определяне на печелившите Участници и предоставянето на наградите е необходимо извършването на обработка на лични данни на Участниците. Участниците са информирани за правата, които имат съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни при подписване на договора за паричен заем и прилежащата му документация. Подробна информация за правата на участниците като субекти на личните данни е налична и на адрес https://vivacredit.bg/politika-za-zashtita-na-lichnite--danni Всеки Участник може да се свърже с Длъжностното лице по защита на данните на Организатора във връзка с упражняване на права, свързани с личните му/й данни на имейл dpo@vivacredit.bg,
Компанията обработва лични данни в изпълнение на европейското законодателство.
IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
25. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел VI. Публичност на Промоцията, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.
X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
26. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите Общи условия, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VI. Публичност на Промоцията.
27. Всеки участник в Промоцията може да отиде на място в офис на Организатора или да позвъни на номер 0700 45 245 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване), където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Промоцията.
28. Всяка една промяна на сроковете за теглене и предоставянето на наградите от настоящата Промоция, ще бъде надлежно публикувана на официалната Интернет страница на Дружеството: www.vivacredit.bg, раздел „Новини“.
29. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и Участниците в Промоцията се решава по взаимна уговорка. Във всеки един момент заемател, участник в промоцията, има право да подаде сигнал или жалба до адреса на управление на „Вива кредит“ ООД, посочен в т. 1 по-горе, в случай, че счита че правата му по настоящата Промоция са нарушени.
30. Организаторът няма задължение да уведомява по какъвто и да е начин неспечелилите Участници в Промоцията.
31. Организаторът на Кампанията не носи отговорност за заплащане на данъчни задължения, свързани с предлаганите награди, освен ако в нормативен акт е предвидено задължение за Организатора да начисли съответния данък и да го внесе за сметка на съответния Печеливш участник.
32. Настоящите условия са приети и одобрени от Управителя на Дружеството.