УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯ

Отстъпка в размер на 30% от главницата, провеждана от „Вива кредит” ООД за периода от 15 юли 2018 до 31 октомври 2018 г. във връзка с Кампания „Не изхвърляй книжка – подари я"

I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1. Организатор на Промоцията е „Вива кредит” ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201995287, със седалище и адрес на управление: гр. София 1324, район р-н Люлин, ж.к. Люлин 7, бул. Джавахарлал Неру No 28, бл. АТЦ "Силвър център", ет. 2, офис 73Г, представлявано от Управителя Десислава Страхилова Димитрова.

2. Решението на „Вива Кредит” ООД за провеждане на Промоцията съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.
II. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

1. Право на участие в промоцията придобива всяко лице, навършил 21 години, което е участвало в организираната от „Вива Кредит“ ООД кампания в партньорство с Холидей Хироуз - “НЕ ИЗХВЪРЛЯЙ КНИЖКА – ПОДАРИ Я“, получило е поименен Сертификат за участие в кампанията, даващ право на отстъпка съгласно настоящите Общи условия, и изпълни следните условия:

1.1. В периода от 15 юли 2018 г. до 31 октомври 2018 г. включително, кандидатства за отпускането на кредит и в същия период сключи в качеството си на Заемател договор за предоставяне на паричен заем с „Вива кредит” ООД по продукта „ВИВАКРЕДИТ ПЛАН“ за заемна сума /главница/ в размер от 400 лв. (четиристотин лева) до 1500 лв. (хиляда и петстотин лева), със срок на изплащане 14, 18 двуседмични вноски или 7, 9 месечни вноски, в зависимост от погасителния план;.

1.2. Погаси коректно (до падеж) всяка погасителна вноска съгласно договора за предоставяне на паричен заем.

2. При спазване на всички клаузи по индивидуално сключения договор и настоящите Общи условия, заемателят получава отстъпка в размер на 30% от усвоената главница.

3. Отстъпката се начислява по следния начин: Ако размерът на отстъпката е по-малък от размера на последната погасителна вноска, отстъпката се приспада от последната погасителна вноска. Ако отстъпката е в размер по-голям от този на последната погасителна вноска, отстъпката се разделя на две равни части и се приспада от последните две погасителни вноски, а именно: едната част от остъпката се изважда от размера на предпоследна погасителна вноска и същата се заплаща в намелен размер (предпоследна вноска минус половината от остъпката) и последната погасителна вноска също се заплаща в намален размер (последна вноска минус другата половина от остъпката). Ако отстъпката е по-голяма от сбора на последните две погасителни вноски, то тогава, отстъпката се разделя на три равни части и се приспада от последните три погасителни вноски, ако отстъпката е по-голяма от сбора на последните три погасителни вноски, то тогава отстъпката се разделя на четири равни части и се приспада от последните четири погасителни вноски, ако отстъпката е по-голяма от сбора на последните четири погасителни вноски, то тогава отстъпката се разделя на пет равни части и се приспада от последните пет погасителни вноски, по начина описан в предходнoто изречение. ТИПИЧЕН ПРИМЕР: По договор за предоставяне на паричен заем от 1500 лева, със срок на погасяване от 28 седмици, със заявена допълнителна услуга по експресно разглеждане на заявка за отпускане на заем, сключен при условията на промоцията и е изпълнил задължението си по чл.4 от договора да преодостави обезпечение в три дневен срок, Заемателят се задължава да върне заемната сума на 14 погасителни вноски, от които 11 погасителни вноски в размер на 156,59 лв (сто петдесет и шест лева и петдесет и девет стотинки) всяка и заплаща последните 3 погасителна вноска в размер на 6,59 лв (шест лева и петдесет и девет стотинки), вместо 156,59 лв., при ГПР – 49.32% и ГЛП – 40.29%. В този случай общата сума за погасяване на кредита е в размер на 1 742.26 лв. (хиляда седемстотин четиридесет и два лева и двадесет и шест стотинки), вместо 2192,26 лв (две хиляди сто деветдесет и два лева и двадесет и шест стотинки, при условие, че Заемателят изпълни всички условия по договора за предоставяне на паричен заем. В случай че Заемателят не е изпълнил задължението си по чл. 4 от договора да предостави обезпечение в три дневен срок от сключване на договора за паричен заем и е заявил незадължителната услуга такса Експресно разглеждане, Заемателят се задължава да заплати 11 погасителни вноски в размер на 193.17 лв. (сто деветдесет и три лева и седемнадесет стотинки), и последните 3 погасителни вноски в намален размер на 43.17 лв. (четиридесет и три лева и седемнадесет стотинки), вместо 193,17 лв.. В този случай общата сума за погасяване на кредита е в размер на 2 254,38 лв. (две хиляди двеста петдесет и четири лева и тридесет и осем стотинки ), вместо 2704.38 лв. (две хиляди седемстотин и четири лева и тридесет и осем стотинки, при ГПР – 49.32% и ГЛП – 40.29%. В случай че Заемателят е изпълнил задължението си по чл.4 от договора за предоставяне на обезпечение в 3-дневен срок от сключването му и не е заявил допълнителната незадължителна услуга „Експресно разглеждане“ заплаща 10 погасителни вноски в размер 120,01 лв (сто и двадесет лева и една стотинка) и 4 погасителни вноски в намален размер на 7.51 лв. (седем лева и петдесет и една стотинки), вместо 120,01 лв., при ГПР 40.32%и ГЛП 40.29%. В този случай общата сума за погасяване на кредита е в размер на 1230.14 лв (хиляда двеста и тридесет лева и четиринадесет стотинки), вместо 1680.14лв. В случай че Заемателят не е изпълнил задължението си по чл. 4 от договора да предостави обезпечение в три дневен срок от сключване на договора за паричен заем и не е заявил незадължителната услуга такса Експресно разглеждане се задължава да върне заемната сума на 14 погасителни вноски, от които 11 погасителни вноски в размер на 156,59 лв (сто петдесет и шест лева и петдесет и девет стотинки) всяка и заплаща последните 3 погасителна вноска в намален размер на 6,59 лв (шест лева и петдесет и девет стотинки), вместо 156,59 лв., при ГПР – 49.32% и ГЛП – 40.29%. В този случай общата сума за погасяване на кредита е в размер на 1 742.26 лв. (хиляда седемстотин четиридесет и два лева и двадесет и шест стотинки), вместо 2192,26 лв (две хиляди сто деветдесет и два лева и двадесет и шест стотинки, при условие, че Заемателят изпълни всички останали условия по договора за предоставяне на паричен заем.

4. Годишният лихвен процент (ГЛП), годишният процент на разходите (ГПР) са такива, каквито са посочени в договора за паричен заем. Отстъпката представлява такава от такса за експресно разглеждане на заявка за отпускане на кредит.

5. Въпреки наличието на промоционални условия, за Заемателя не отпада задължението по чл. 4 от сключения договор за кредит да предостави обезпечение под формата на поръчител или банкова гаранция, като в случай, че такова не бъде предоставено, се начислява предвидената в договора неустойка за неизпълнение на договорно задължение.

III. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

1. Периодът, в който потребител, може да се възползва от Промоцията, започва на 15.07.2018 г. и продължава до 31.10.2018 г., освен ако не са налице промени, съгласно т. IX и т. X, т.1. Това е последният ден, в който потребителите могат да се възползват от Промоцията и е обвързващ за Дружеството.

IV. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА

1. Промоцията се провежда на територията на цялата страна и се прилага за Заематели, които са участвали в провежданата от Вива Кредит ООД кампания “ НЕ ИЗХВЪРЛЯЙ КНИЖКА – ПОДАРИ Я ” и които са получили Сертификат за участие в кампанията, даващ право на отстъпка съгласно настоящите Общи условия.

V. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. За повече информация относно договорите за паричен заем, чието сключване дава право на участие в промоцията по кредитния продукт на Дружеството ВИВАКРЕДИТ ПЛАН може да посетите търговските обекти на „Вива кредит“ ООД, както и тези на партньорите на „Вива кредит“ ООД, да се обадите на телефон: 0700 45 245 (без допълнително таксуване, съобразно индивидуалния тарифен план на абоната), както и да посетите интернет страницата на Дружеството, а именно: www.vivacredit.bg.

2. Не се изисква изрично волеизявление от страна на участника, за да придобие същият право на участие в Промоцията, но за да се възползва от нея той следва да е изпълнил всички условия на промоцията, описани в настоящите Общи условия. От друга страна, всеки участник има право да откаже да се възползва от Промоцията чрез изрично волеизявление, представено на място в търговските обекти на Дружеството в страната или на адреса на управление, посочен по т. I по-горе и да се възползва от стандартните условия за сключване на Договор за предоставяне на паричен заем ВИВАКРЕДИТ ПЛАН.

3. Всеки участник следва да има местожителство на територията на Република България.

4. В Промоцията нямат право да участват служители на „Вива кредит” ООД и на всички партньори на Дружеството и техните роднини по права линия без ограничения.

5. „Вива кредит“ ООД си запазва правото одобрението за отпускане на кредит по настоящата промоция да се извършва по преценка на негови компетентни служители, като не всеки кандидатствал получава такова.

VI. ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

1. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на промоцията на интернет страницата на Дружеството на адрес https://vivacredit.bg, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.

VII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

1. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в промоцията. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Промоцията при нарушаване, на което и да било от условията по нея или което направи опит чрез измама да се възползва от нея.

2. Ако Заемателят допусне забава в плащането на която и да е погасителна вноска съгласно договора за предоставяне на паричен заем, ЗАГУБВА ПРАВОТО СИ на участие в настоящата промоция, не получава посочената отстъпка и се задължава да заплати пълния размер на задължението си.

3. Заемател, който се откаже от сключения договор за паричен заем или погаси предсрочно задължението си по договора за паричен заем, ЗАГУБВА ПРАВОТО СИ на участие в настоящата промоция и няма право на отстъпка.

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

1. Промоцията се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни. Потребителите могат да се запознаят с Политиката за защита на личните данни на „Вива Кредит“ ООД на адрес: .https://vivacredit.bg/lichni-danni.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел VI. Публичност на Промоцията, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата Промоция, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VI. Публичност на Промоцията.

2. Всеки участник в промоцията може да отиде на място във всеки един от търговските обекти на Организатора, намиращи се на територията на Република България или да позвъни на номер 0700 45 245 (без допълнително таксуване, съобразно индивидуалния тарифен план на абоната), където ще получи необходимата му допълнителна информация, свързана с промоцията.

3. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Промоцията се решава по взаимна уговорка. Във всеки един момент заемател, участник в промоцията, има право да подаде сигнал или жалба до адреса на управление на „Вива кредит“ ООД, посочен в т. 1 по-горе, в случай, че счита че правата му по настоящата промоция са нарушени.

4. Настоящите условия са приети и одобрени от Управителя на Дружеството.