УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯ

"0 лв. разходи за документи",

провеждана от „Вива кредит” ООД, за „ВИВАКРЕДИТ ОПТИМА“

за периода от 01.06.2019г. до 31.07.2019г..

I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1. Организатор на Промоцията е „Вива кредит” ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201995287, със седалище и адрес на управление: гр. София 1324, район р-н Люлин, ж.к. Люлин 7, бул. Джавахарлал Неру No 28, бл. АТЦ "Силвър център", ет. 2, офис 73Г, представлявано от Управителя Десислава Страхилова Димитрова.

2. Решението на „Вива кредит” ООД за провеждане на Промоцията съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

II. ЦЕЛ НА ПРОМОЦИЯТА

Заематели, които кандидатстват за заем „ВИВАКРЕДИТ ОПТИМА“ за заемна сума /главница/ в размер от 5000 (пет хиляди) лева до 90 000 (деветдесет хиляди) лева, със срок на погасяване от 12 (дванайсет) до 60 (шейсет) месеца, в периода на настоящата промоция (от 01 юни до 31 юли) и до 10 (десет) работни дни след одобрението за кредит, представят необходимите документи за отпускане на кредит и учредяване на ипотека, имат правото да се възползват от настоящата промоция и да им бъдат покрити разходите за изваждане на следните документи: Данъчна оценка, Схема/Скица на имота, Удостоверение за тежести, Удостоверение за наследници, Удостоверение за семейно положение. Покриването на разходите за издаване на посочените документи се извършва при усвояване на кредита и срещу представяне на платежни документи.

III. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

(Изм. в сила от 01.09.2017 г.) Периодът, в който потребител, изпълнил условията за участие ще може да се възползва от Промоцията "0 лв. разходи за документи", започва на 01.06.2019 г. и ще продължи до 31.07.2019 г., включително, освен ако не са налице промени, съгласно т. IХ и/или т.X т.1. Това е последният ден, в който потребителите могат да се възползват от Промоцията и е обвързващ за Дружеството.

IV. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се провежда на територията на цялата страна и обхваща всички търговски обекти на „Вива кредит“ ООД, както и партньорската и франчайз мрежа „Вива кредит“ ООД, в чиито обекти се предлага заем по продукта „ВИВАКРЕДИТ ОПТИМА“.

V. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

(Изм. в сила от 01.09.2017 г.) Право на участие в Промоцията придобива автоматично всяко пълнолетно дееспособно физическо лице /Участник/, което кандидатства в периода на промоцията –т.е. от 01.06.2019 г. до 31.07.2019 г. и бъде одобрено за заем “ВИВАКРЕДИТ ОПТИМА“ в качеството си на заемател за заемна сума в размер от 5000 (пет хиляди) лева до 90 000 (деветдесет хиляди) лева, със срок на погасяване от 12 до 60 месеца, в периода от 01.06.2019 г. до 31.07.2019 г. и до 10 работни дни след одобрението за заема представи на „Вива кредит“ ООД разходни документи, от които е видно, че са заплатени съответните държавни такси за изваждане на следните стандартни документи: Данъчна оценка, Схема/Скица на имота Удостоверение за тежести, Удостоверение за наследници, Удостоверение за семейно положение. Покриването на разходите за издаване на посочените документи се извършва при усвояване на кредита, срещу предоставяне на платежни документи.

1. В случай, че във връзка с конкретен договор за паричен заем и учредяването на ипотека е необходимо да се извадят и предоставят от страна на Заемателя/Участника и други допълнителни официални документи, разходите за същите отново ще бъдат покрити и възстановени от Организатора на Заемателя при надлежно предоставяне на разходни документи за платените такси в посочените по промоцията срокове и условия, относими към стандартните документи.

2. За повече информация по отношение на договорите за паричен заем, чието сключване дава право на участие в промоцията, можете да посетите търговските обекти на „Вива кредит“ ООД, както и тези на партньорите франчайза на Дружеството, да се обадите на телефон: 0700 45 245 (без допълнително таксуване, съобразно индивидуалния тарифен план на абоната), както и да посетите интернет страницата на Дружеството: https://vivacredit.bg Параметрите по паричния заем се посочват в сключения между участника и Дружеството Договор за предоставяне на паричен заем. Общите условия на промоцията са неразделна част от Договора за паричен заем и са достъпни също на електронната страница на Организатора: https://vivacredit.bg

3. Не се изисква изрично волеизявление от страна на участника, за да придобие същият право на участие в промоцията, но за да се възползва от нея той следва да е изпълнил всички условията, посочени в настоящите Общи условия. От друга страна, всеки участник има право да откаже да се възползва от промоцията чрез изрично волеизявление, представено на място в търговските обекти на Дружеството в страната, в търговските обекти на неговите партньори, франчайз или на адреса на управление на Дружеството, посочен по т. 1 по-горе и да се възползва от стандартните условия за сключване на Договор за предоставяне на паричен заем „ВИВАКРЕДИТ ОПТИМА“.

4. Всеки участник следва да има местожителство на територията на Република България.

5. В Промоцията имат право да участват както нови, така и досегашни клиенти на

Вива кредит“ ООД. Под „нови“ клиенти следва да се разбира такива, които никога не са сключвали договор за паричен заем с „Вива кредит“ ООД. Под „досегашни“ клиенти следва да се разбира такива, които поне веднъж са сключвали договор за паричен заем с „Вива кредит“ ООД, като за избягване на всякакво съмнение посочваме, че досегашни клиенти на Дружеството са всички, които вече са сключвали договор за паричен заем с Дружеството.

6. В промоцията нямат право да участват служители на „Вива кредит” ООД и техни роднини по права линия без ограничения.

VI. ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на промоцията на интернет страницата на Дружеството на адрес www. vivacredit.bg, както и в търговските обекти на Дружеството в страната и в търговските обекти на неговите партньори и франчайз обекти, където всеки заинтересован може да се запознае с тях или да постави въпросите си.

VII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в промоцията. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в промоцията при нарушаване, на което и да било от условията по нея или което направи опит чрез измама да получи възможност за отстъпка.

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

1. Промоцията се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. С подписването на Предложение за сключване на договор за паричен заем и/или Договора за предоставяне на паричен заем „ВИВАКРЕДИТ ОПТИМА“, потребителят се съгласява неговите лични данни да бъдат обработвани от Дружеството в качеството му на администратор на лични данни, включително и за целите на промоцията, както и с цел търговска информация, маркетинг и реклама и други, подробно описани в Предложението и Договора за паричен заем.

2. Данните на всички участници ще бъдат съхранявани от Дружеството в база данни.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът има неотменимото право да прекрати промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел VI. Публичност на промоцията, в случай, че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата промоция, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VI. Публичност на Промоцията.

2. Всеки участник в промоцията може да отиде на място във всеки един от търговските обекти на Организатора, намиращи се на територията на Република България или да позвъни на номер 0700 45 245 (без допълнително таксуване, съобразно индивидуалния тарифен план на абоната), където ще получи необходимата му допълнителна информация, свързана с промоцията.

3. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в промоцията се решава по взаимна уговорка. Във всеки един момент заемател, участник в промоцията, има право да подаде сигнал или жалба до адреса на управление на „Вива кредит“ ООД, посочен в т. 1 по-горе, в случай, че счита че правата му по настоящата промоция са нарушени.

4. Настоящите условия са приети и одобрени от Управителя на Дружеството.