ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯ

„Топлина за всеки през февруaри и март“, провеждана от „Вива кредит” ООД за периода от 25 февруари 2019 г. до 31 март 2019 г.

I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
1. Организатор на Промоцията е „Вива кредит” ООД, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 201995287, със седалище и адрес на управление: гр. София 1324, район р-н Люлин, ж.к. Люлин 7, бул. „Джавахарлал Неру“ No 28, бл. АТЦ "Силвър център", ет. 2, офис 73Г, представлявано от Управителя Десислава Страхилова Димитрова.
2. Решението на „Вива кредит” ООД за провеждане на Промоцията съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
3. Периодът, в който всеки може да вземе участие в промоцията е от 25.02.2019 г. и ще продължи до 31.03.2019 г., освен ако не са налице промени, съгласно т. 21.

III. ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА
4. Промоцията се организира на територията на Р. България и всеки участник следва да има местожителство на нейна територия.

IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВОТО НА УЧАСТИЕ.
5. Право на участие в промоцията може да придобие всяко дееспособно физическо лице, навършило 21 години, което отговаря на Условията за участие, предвидени в настоящите Общи Условия и наричано за краткост „Участник/Клиент/Заемател“. Право на участие в промоцията има всеки нов или досегашен клиент на Дружеството, който:
5.1. кандидатства за кредит за суми от 200 лв. до 400 лв. в периода от 25.02.2019 г до 31.03.2019 г.
5.2. усвои заем от 200 лв. до 400 лв., в 3-дневен срок от сключване на договора за паричен заем, в периода на промоцията от 25.02.2019 г. до 31.03.2019 г.
5.3. Погаси коректно (до падежа) всяка погасителна вноска съгласно договора за паричен заем.
6. В промоцията нямат право да участват служители на „Вива кредит“ ООД, както и членовете на техните семейства.
7. Повече информация по отношение на финансовите продукти на Организатора –ВИВАКРЕДИТ ПЛАН 14 и 30, можете да получите на Интернет страница: www.vivacredit.bg, в търговските обекти на Дружеството, както и при обаждане на телефон 0700 45 245 (без допълнително таксуване).
8. Клиент, който се е отказал от договора за заем, или е погасил предсрочно задълженията си по него, или е забавил плащане на погасителна вноска, губи право на участие в промоцията.

V. ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА. НАГРАДИ.
9. След изтичане на периода на промоцията „Вива Кредит“ ООД ще изтегли двадесет участника, изпълнители Условията на настоящата промоция и ще възстанови на всеки от тях по една платена сметка за ток или парно (по избор на спечелилия участник), за един от месеците – февруари 2019 г. или март 2019 г. (по избор на спечелилия участник). Възстановяването се извършва срещу предоставяне на оригинален документ, доказващ размера на сметката. Условие за възстановяване на платената сметка е обектът, за който същата се отнася, да съвпада с постоянния или настоящия адрес, посочени от клиента в документите за съответния кредит . Сумата, която „Вива Кредит“ ООД ще възстанови, е до 300 (триста) лева. В случай че платената от участника сметка е над тази стойност, Дружеството ще възстанови на печелившия участник само сумата от 300 лв. За избягване на всякакво съмнение уточняваме, че „Вива Кредит“ ООД ще възстанови единствено сметката за консумация на електроенергия или на топлоенергия, но без евентуално начислените допълнителни такси и лихви (като например лихви за просрочие, такси за включване и др.). В случай че платената такса за топлоенергия е по прогнозна стойност, „Вива Кредит“ ООД ще възстанови единствено тази сума, без да дължи допълнителни заплащания при изготвяне на уравнителните сметки.10. Независимо от броя на сключените през периода на промоцията договори за заем, всяко лице, изпълнило условията по-горе, участва само веднъж в тегленето.
11. Един участник може да спечели само една награда - възстановяване на една единствена сметка.
12. Тегленето на печелившите участници ще се проведе на 15.04.2019 г., като спечелилите участници ще бъдат изтегляни на случаен принцип от определена от Организатора 3-членна комисия. Комисията ще следи за законосъобразността на процедурата по теглене на наградите. Тегленето на печелившите участници ще се извърши в централния офис на „Вива кредит“ ООД.
13. Всеки печеливш от Промоцията ще бъде уведомен от представител на Организатора чрез sms на посочения от него телефонния номер или на имейла, който е предоставил в предложението за сключване на договор за паричен заем/ заявката за кредит.
14. Печелившите участници могат да получат своята награда в срок до 15.05.2019 г. по предварително посочен от тях начин – в избран офис на Вива Кредит или чрез Изи Пей.
15. В промоцията имат право да участват както НОВИ, така и ДОСЕГАШНИ клиенти на „Вива кредит“ ООД, като за целите на настоящата томбола под „нови“ клиенти следва да се разбира такива, които никога не са сключвали договор за паричен заем с „Вива кредит“ ООД, а под „досегашни“ клиенти следва да се разбира такива, които поне веднъж са сключвали договор за паричен заем с „Вива кредит“ ООД.

VI. ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
16. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на промоцията на следния интернет адрес: www.vivacredit.bg, където всеки заинтересован следва да се запознае с тях.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ
17. Промоцията се провежда при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни (GDPR).
18. Всеки участник може да се запознае с Политиката за обработка на лични данни на „Вива Кредит“ ООД, публикувани на интернет страницата https://vivacredit.bg/politika-za-zashtita-na-lichnite--danni.
19. Участниците са запознати, че предоставените от тях данни за телефонен номер и/или имейл адрес ще бъдат използвани от Организатора във връзка с изпълнението на Условията на настоящата промоция, а именно за получаване на информация за спечелената награда. Информацията за платената битова сметка за ток или парно на печелившите участници ще бъде използвана за определяне конкретния размер на наградата.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
20. Организаторът има неотменимото право да прекрати промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел VI Публичност на Томболата, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по–нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
21. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите Общи условия, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VII. Публичност на томболата.
22. Всеки участник в промоцията може да позвъни на номер 0700 45 245 (без допълнително таксуване), където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с томболата.
23. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в томболата се решава по взаимна уговорка или при невъзможност за постигане на такава, пред родово компетентния съд в гр. София.

Настоящите Общи условия са приети и одобрени от Управителя на Дружеството.