УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМА

"Препоръчай приятел и вземи отстъпка“, провеждана от „Вива Кредит” ООД (Изм. от 10.04.2017 г., Изм. от 15.11.2017 г., Изм. от 27.02.2018 г., Доп. и изм. 27.04.2018 г.)


I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОГРАМАТА

1. (Изм. от 10.04.2017 г.) Организатор на Програмата е „Вива кредит” ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201995287, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к Люлин 7, бул. Джавахарлал Неру №28, бл. АТЦ "Силвър център", ет.2, офис 73 Г., представлявано от Управителя Десислава Страхилова Димитрова.

2. Решението на „Вива Кредит” ООД за провеждане на Програмата съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.


II. ЦЕЛ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОГРАМАТА

3. (Изм. от 15.11.2017 г., Изм. от 27.02.2018 г., Доп. и изм. От 27.04.2018 г.) Заемател, по сключен текущ договор за паричен заем с „Вива Кредит“ ООД, който препоръча (доведе) на „Вива Кредит“ ООД трето физическо лице – кандидат Заемател (Нов клиент), което сключи с „Вива Кредит“ ООД договор за предоставяне на паричен заем по продуктите ВИВАКРЕДИТ СЕГА, ВИВАКРЕДИТ ПЛАН, ВИВАКРЕДИТ АВТО, ВИВАКРЕДИТ ОПТИМА, получава отстъпка от разходите си по кредита съгласно описаното по-долу:

3.1.По продуктите ВИВАКРЕДИТ СЕГА и ВИВАКРЕДИТ ПЛАН, за заемна сума /главница/ в размер от 300 лв. (триста лева) до 1500 лв. (хиляда и петстотин лева), платим на една или няколко вноски, получава отстъпка от разходите си по кредита до 20 лева, както следва: В случай че Заемателят е избрал да се ползва от допълнителната услуга за експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем, за което е начислена такса и е изпълнил задължението си за предоставяне на обезпечение по договора за паричен заем, отстъпката е в размер на 9,50 лв. - В случай че Заемателят не е избрал да се ползва от допълнителната услуга за експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем и не е изпълнил задължението си за предоставяне на обезпечение по договора за паричен заем, за което е начислена неустойка, отстъпката е в размер на 9,50 лв. В случай че Заемателят не е избрал да се ползва от допълнителната услуга за експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем и е изпълнил задължението си за предоставяне на обезпечение по договора за паричен заем, отстъпката е в размер на 1.50 лв. В случай че Заемателят е избрал да се ползва от допълнителната услуга за експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем, за което е начислена такса и не е изпълнил задължението си за предоставяне на обезпечение по договора за паричен заем, за което е начислена неустойка, отстъпката е в размер на 20 лв.

3.2.По продукта ВИВАКРЕДИТ ОПТИМА, за заемна сума /главница/ в размер от 5000 лв. (пет хиляди лева) до 200000 лв. (двеста хиляди лева), получава отстъпка от разходите си по кредита в размер до 500 лева. Отстъпката се определя в зависимост от усвоената от препоръчаното лице заемна сума както следва:

Отстъпка Усвоен заем от препоръчано лице
300 лв. от 5000 до 9999 лв.
350 лв. от 10000 до 49999 лв.
400 лв. от 50000 до 99999 лв.
450 лв. от 100000 лв. до 140000 лв.
500 лв. от 150000 лв. до 200000 лв.

3.3.По продукта ВИВАКРЕДИТ АВТО, за отпусната сума по целевия потребителски кредит/лизинга в размер от 1250 лв. (хиляда двеста и педесет лева) до 30000 лв. (тридесет хиляди лева), получава отстъпка от разходите си по кредит в размер до 200 лева. Отстъпката се определя в зависимост от усвоената от препоръчаното лице сума по целвия потребителски кредит/лизинга,както следва:

Отстъпка Усвоен заем от препоръчано лице
20 лв. от 1250 лв. до 1500 лв.
50 лв. от 1501 лв. до 2000 лв.
100 лв. от 2001 лв. до 4000 лв.
200 лв. от 4001 лв. до 30000 лв.

4. Под „Нов клиент“ по смисъла на горните разпоредби следва да се разбира лице, което никога не е сключвало договор за паричен заем с „Вива Кредит“ ООД.

5. Заемателят получава посочената отстъпка от последващата дължима вноска по договора си за заем, считано от момента на сключване на договора за паричен заем между Новия клиент и „Вива Кредит“ ООД. За продуктът ВИВАКРЕДИТ ОПТИМА отстъпката се прави от следващата погасителна вноска, но размерът на отстъпката не може да бъде по-голям от размера на погасителната вноска.

6. Отстъпката по т. 3 получава и Новият клиент усвоил заем от продуктите ВИВАКРЕДИТ СЕГА, ВИВАКРЕДИТ ПЛАН, ВИВАКРЕДИТ АВТО. Отстъпката е от първата вноска по сключения с него договор за заем. За избягване на всякакво съмнение уточняваме, че отстъпката, която Новият клиент ще получи, се определя съобразно вида и размера на сключения от него договор.

7. Новият клиент получава отстъпката само и единствено при положение, че не се е възползвал от текуща промоция. Недопустимо е новият клиент да ползва кредит при промоционални условия и едновременно с това да получи отстъпката по т. 6

8. Заемателят и Новият клиент не получават посочената в настоящите условия отстъпка, в случай че някой от тях погаси предсрочно задълженията си по сключения договор за паричен заем или се откаже от него. т.е. Програмата не се прилага в случай на предсрочно погасяване и отказ от договора за кредит.

9. Независимо от броя на препоръчаните физически лица, Заемателят не може да ползва отстъпка по-голяма от оскъпяването на текущия му заем.

10. Новият клиент, кандидатствайки за получаване на заем, в Предложението за предоставяне на паричен заем задължително следва да отбележи в поле „Лице за контакт“, имената на Заемателя, който го е препоръчал.

11. Програмата се провежда на територията на цялата страна.

12. (Изм. от 15.11.2017 г.) За повече информация по отношение на договорите за паричен заем, чието сключване дава право на участие в Програмата по кредитните продукти на Дружеството: ВИВАКРЕДИТ СЕГА, ВИВАКРЕДИТ ПЛАН, ВИВАКРЕДИТ АВТО, и ВИВАКРЕДИТ ОПТИМА може да посетите търговските обекти на „Вива кредит“ ООД, да се обадите на телефон: 0700 45 245 (без допълнително таксуване, съобразно индивидуалния тарифен план на абоната), както и да посетите интернет страницата на Дружеството, а именно: www.vivacredit.bg.

13. Всеки участник следва да има местожителство на територията на Република България.

14. В Програмата нямат право да участват служители на „Вива Кредит” ООД и техните роднини по права линия без ограничения.


III. ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОГРАМАТА

15. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни на интернет страницата на Дружеството на адрес www.vivacredit.bg, както и в търговските обекти на Дружеството и на нашите партньори в страната, където всеки заинтересован може да се запознае с тях или да постави въпросите си.


IV. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА

16. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в Програмата. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Програмата при нарушаване, на което и да било от условията по нея или което направи опит чрез измама да възползва от нея.


V. ЛИЧНИ ДАННИ

17. Програмата се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни (GDPR).. Детайлна информация относно начините, целите и сроковете на обработване на лични данни се съдържат на интернет страницата на „Вива Кредит“, секция „Правила за ползване и политика“, Политика за защита на личните данни на“Вива Кредит“ ООД (https://vivacredit.bg/politika-za-zashtita-na-lichnite--danni).

18. Данни на препоръчаното лице се предоставят от страна на Заемателя при изрично съгласие от страна на препоръчаното лице. Заемателят декларира, че е получил съгласието от препоръчаното лице (Новия клиент).

19. „Вива Кредит“ ООД се задължава да обработва, съхранява и разкрива личните данни на Заемателя в съответствие с приложимото законодателство в областта на личните данни.


VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА

20. Организаторът има неотменимото право да прекрати Програмата по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел III. Публичност на Програмата, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.


VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

21. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата Програма, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел III. Публичност на Програмата.

22. Всеки участник в Програмата може да отиде на място във всеки един от търговските обекти на Организатора, намиращи се на територията на Република България или да позвъни на номер 0700 45245 (без допълнително таксуване, съобразно индивидуалния тарифен план на абоната), където ще получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Програмата.

23. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Програмата се решава по взаимна уговорка. Във всеки един момент заемател, участник в Програмата, има право да подаде сигнал или жалба до адреса на управление на „Вива Кредит“ ООД, посочен в т. 1 по-горе, в случай, че счита че правата му по настоящата Програма са нарушени. Настоящите условия са приети и одобрени от Управителя на Дружеството.