ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА
„ЗЛАТНА КАРТА от СБА“,
За периода от 15.06.2019г. до 30.08.2019г.
 
 
I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
1. Организатор на Промоцията е „Вива Кредит” ООД, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 201995287, със седалище и адрес на управление: гр. София 1324, район р-н Люлин, ж.к. Люлин 7, бул. „Джавахарлал Неру“ No 28, бл. АТЦ "Силвър център", ет. 2,  офис 73Г, представлявано от Управителя Десислава Страхилова Димитрова, наричанo за краткост „Организатор“ или „Дружеството“, в сътрудничество със Сдружение с нестопанска цел „СЪЮЗ  НА  БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛИСТИ“ с ЕИК 000691030
2. Решението на „Вива кредит” ООД за провеждане на Промоцията съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.
 
II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
3. Периодът, в който всеки може да вземе участие в промоцията е от 15.06.2019 г. и ще продължи до 30.08.2019 г., освен ако не са налице промени, съгласно т. 21.
 
III. ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА
4. Промоцията се организира на територията на Р. България и всеки участник следва да има местожителство на нейна територия.
 
IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА И ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВОТО НА УЧАСТИЕ.
5. Право на участие в промоцията може да придобие всяко дееспособно физическо лице, навършило 21 години, което отговаря на Условията за участие, предвидени в настоящите Общи Условия (наричано за краткост „Участник/Клиент/Заемател“). Право на участие в промоцията имат всички нови и досегашни клиенти на Дружеството, които кандидатстват за финансов или обратен лизинг по продукта ВИВАКРЕДИТ АВТО за суми от 1250 лв. /хиляда двеста и петдесет лева/ до 30 000 лв. /тридесет хиляди лева/в периода от 15.06.2019 г до 30.08.2019 г. и сключат договор за финансов лизинг в същия период. Условията на промоцията важат само за договорите за финансов лизинг, сключени през посочения период. В промоцията не участват кредити под формата на целеви, паричен заем за закупуване на автомобил.
6. В промоцията нямат право да участват служители на „Вива кредит“ ООД, както и членовете на техните семейства.
7. Повече информация по отношение на финансовите продукти на Организатора –ВИВАККРЕДИТ АВТО, можете да получите на Интернет страница: www.vivacredit.bg, в търговските обекти на Дружеството и неговите партньори, както и при обаждане на телефон 0700 45 245 (без допълнително таксуване).
8. Клиент, който се е отказал от договора финансов или обратен лизинг, или е погасил предсрочно задълженията си по него, или е забавил плащане на погасителна вноска с повече от 3 (три) дни, губи право на участие в промоцията.
 
V. ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА. НАГРАДИ.
9. Всеки клиент, изпълнил условията, описани в настоящите Общи условия, участва в теглене за спечелване на един брой от общо 10 “Златни карти на СБА“, всяка на стойност 99 лева, Картите са осигурени от СНЦ „Съюз на българските автомобилисти“.  Членските карти са със срок на валидност 12 /дванадесет/ календарни месеца от датата на тяхната активация и важат за отстъпки при партньори на СНЦ  „Съюз на българските автомобилисти“.
10. Повече информация относно условията за ползване на картите и отстъпките, които същите предоставят може да получите на уеб адрес https://www.uab.org/shop/,  на телефон 02/935 79 35, адрес: град София, п.к. 1000, площад „Позитано“ № 3.
11. „Вива Кредит“ ООД не носи отговорност в случай на промяната на условията за активация и ползване на наградите – „Златни карти на СБА“, както и в случай че печелившият участник не може да се възползва от условията, които картите предлага, независимо от причините за това.
12. Един участник може да спечели само една награда.
13. Тегленето на печелившите участници ще се проведе на 05.09.2019 г., като спечелилите участници ще бъдат изтегляни на случаен принцип от определена от Организатора 3-членна комисия. Комисията ще следи за законосъобразността на процедурата по теглене на наградите. Тегленето на печелившите участници ще се извърши в централния офис на „Вива кредит“ ООД.
14. Всеки печеливш от Промоцията ще бъде уведомен от представител на Организатора чрез sms на посочения от него телефонния номер или на имейла, който е предоставил в предложението за сключване на договор/заявката за финансов лизинг. Уведомлението, което Организаторът ще изпрати на спечелилите участници, ще съдържа и номера на спечелената Златна членска карта. Печелившите участници могат да получат своите награди в срок до 31.10.2019 г. След изтичане на този срок Вива Кредит не носи отговорност и не дължи предоставяне на наградата. След получаване на картата, печелившият участник е длъжен да се свърже със „Съюза на българските автомобилисти“ на посочените в т.10 данни за контакт, за активиране на картатат.
15. В промоцията имат право да участват както НОВИ, така и ДОСЕГАШНИ клиенти на „Вива кредит“ ООД, като за целите на настоящите Общи условия под „нови“ клиенти следва да се разбира такива, които никога не са сключвали договор за паричен заем с „Вива кредит“ ООД, а под „досегашни“ клиенти следва да се разбира такива, които поне веднъж са сключвали договор за паричен заем с „Вива кредит“ ООД.
 
VI. ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
16. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на промоцията на следния интернет адрес: www.vivacredit.bg, където всеки заинтересован следва да се запознае с тях.
 
VII. ЛИЧНИ ДАННИ
17. Промоцията се провежда при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни (GDPR).
18. Всеки участник може да се запознае с Политиката за обработка на лични данни на „Вива Кредит“ ООД, публикувани на интернет страницата https://vivacredit.bg/politika-za-zashtita-na-lichnite--danni.
19. Участниците са запознати, че предоставените от тях данни за телефонен номер и/или имейл адрес ще бъдат използвани от Организатора във връзка с изпълнението на Условията на настоящата промоция, а именно за получаване на информация за спечелената награда.
 
VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
 20. Организаторът има неотменимото право да прекрати промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел VI Публичност на  Промоцията, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по–нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.
 
IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
21. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите Общи условия, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VII. Публичност на промоцията.
22. Всеки участник в промоцията може да позвъни на номер 0700 45 245 (без допълнително таксуване), където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с промоцията.
23. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в промоцията се решава по взаимна уговорка или при невъзможност за постигане на такава, пред родово компетентния съд в гр. София.
 
Настоящите Общи условия са приети и одобрени от Управителя на Дружеството.